Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 7655A

  • Publisert:
  • Avgitt 15.12.2014
Saksnummer KMVA 7655A

Klagenemndas avgjørelse av 15. desember 2014

Klagenemnda stadfestet enstemmig innstillingen.

Saken gjelder: 
Spørsmål om omgjøring av klagesak nr 7655 avgjort av Klagenemnda for merverdiavgift i møte 17.06.2013. Saken gjelder tilbakeføring av fradragsført inngående merverdiavgift på grunn av manglende legitimasjon samt ileggelse av tilleggsavgift med et bestemt beløp, kr 5 000. Påklaget beløp utgjør inklusive tilleggsavgift kr 355 000. I tillegg kommer ilagte renter.

Saken ble klaget inn til Sivilombudsmannen den 07.05.2014. Skatt vest innstiller på at Klagenemndas vedtak oppheves.

Stikkord:  
Legitimasjonskrav    
Tilleggsavgift

Bransje:  Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass    Reparasjon og vedlikehold av skip og båter

Mval:   § 15-10 (1)    § 18-1 (1) bokstav b    § 21-3 (1)

Skatteetaten.no:
Omsetningsoppgave og dokumentasjonsplikt    
Skjønnsfastsettelse og endring    
Tilleggsavgift og andre reaksjoner

 

                  Innstillingsdato: 20. november 2014

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 15. desember 2014 i sak KMVA 7655A – Klager AS.

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Saken gjelder krav om fornyet behandling av klagesak nr. 7655 som ble avgjort av Klagenemnda i møte 17.06.2013.

Klager AS, org.nr. xxx xxx xxx, ble registrert i Merverdiavgiftsregisteret fra og med 6. termin 2003. Virksomheten er registrert under bransje Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass, næringskode 09.109, samt bransje Reparasjon og vedlikehold av skip og båter, næringskode 33.150.

På bakgrunn av avgrenset kontroll av omsetningsoppgaven for 1. halvdel september 2012 fattet skattekontoret den 12.11.2012 vedtak om etterberegning av merverdiavgift med totalt kr 350 000. Det ble ilagt tilleggsavgift med 20%, totalt kr 70 000.

Vedtaket ble påklaget 03.12.2012. Skattekontoret ga delvis medhold i klagen i vårt omgjøringsvedtak av 19.02.2013, hvor skattekontoret reduserte ilagt tilleggsavgift til et kronebeløp på kr 5 000.

Klagenemnda for merverdiavgift stadfestet  (1-4) skattekontorets avgjørelse i vedtak av 17.06.2013. Saken ble klaget inn til Sivilombudsmannen den 07.05.2014.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen:
Dok. nr. Dokumentnavn Dato
1 Varsel om kontroll 05.10.2012
2 Dokumentasjon 10.10.2012
3 Varsel om fastsettelse 18.10.2012
4 Tilsvar til varsel 26.10.2012
5 Vedtak om etterberegning og tilleggsavgift 12.11.2012
6 Klage på vedtak - Etterberegning 03.12.2012
7 Omgjøring av vedtak om tilleggsavgift 19.02.2013
8 Innstilling til Klagenemnda for merverdiavgift 21.02.2013
9 Tilsvar til oversendelse av innstilling 18.03.2013
10 KMVA 7655 VEDTATT I MØTE 17.06.2013 17.06.2013
11 Fradragsrett for inngående merverdiavgift ved mangelfull salgsdokumentasjon – fra Sivilombudsmannen 20.06.2014
12 Dokumenter i saken 30.06.2014
13 Innhenting av kontrollopplysninger 25.08.2014
14 Merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd – spørsmål om fradragsrett 29.08.2014
15 Merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd – spørsmål om fradragsrett etter faktura med formmangel  29.08.2014
16 Etterspurt faktura 01.09.2014

 

Klagen gjelder

Spørsmål om omgjøring av klagesak nr 7655 avgjort av Klagenemnda i møte den 17.06.2013, hvor Klagenemnda stadfestet skattekontorets etterberegning av fradragsført inngående merverdiavgift med kr 350 000 knyttet til manglende legitimasjon, samt ileggelse av tilleggsavgift med kr 5 000.

Sakens faktum

I innstilling til klagesak nr 7655 ble det lagt til grunn at Klager AS (Klager) hadde fradragsført en faktura på husleie fra A AS (A) uten legitimasjon for fradragsføringen, og at det var fare for dobbeltføring i og med at Klager fremsto som både selger og kjøper på fakturaen.

Det fremgikk av saken at det i forbindelse med innføring av nytt regnskapssystem ble utstedt en faktura på husleie den 1. september 2012 fra A til Klager hvor Klager sitt formular ved en feil ble benyttet. Dette medførte at Klager fremsto som både utleier og leietaker på  fakturaen. Klager anførte at leverandøren av regnskapssystemet ikke klarte å rette feilen og at daglig leder rettet opp i dette ved å påføre ordet Eiendom nederst på fakturaen, etter Klager, og stryke over Klager sitt organisasjonsnummer før fakturaen ble sendt Klager.

Saken er klaget inn til Sivilombudsmannen den 07.05.2014. På denne bakgrunn sendte Sivilombudsmannen den 20.06.2014 en henvendelse til Skattedirektoratet hvor det bes om en uttalelse.

Skattedirektoratet sendte den 29.08.2014 svar til Sivilombudsmannen hvor det konkluderes med at fradragsretten til Klager er i behold, og at Klagenemndas avgjørelse er i strid med gjeldende rett.

Skattekontorets vurdering

Skattekontoret siterer fra Skattedirektoratets brev av 29.08.2014 til Sivilombudsmannen hvor følgende fremgår: " Skattedirektoratets utgangspunkt er at ved spørsmålet om å nekte fradragsrett etter en faktura fordi den lider av formmangler (etter bokføringsforskriftens kapittel 5 om salgsdokumenters innhold og angivelse av partene mv), så må man se hen til hvilken betydning mangelen har for å kunne ta stilling til om det er gjort en anskaffelse som gir fradragsrett, jf nærmere nedenfor.

I denne saken er det på det rene at fakturautsteder rent faktisk var registrert i Merverdiavgiftsregisteret. (Det kjente også klager til, uten at det i seg selv er avgjørende for vurderingen av dennes fradragsrett iht fakturaen, jf nærmere nedenfor). I innstillingen til klagenemnda (side 4 og side 6 med sitat fra etterberegningsvedtaket av 12. november 2012) har skattekontoret som nevnt vist til at oppgaven fra A AS for 4. termin 2012 ble innberettet og innbetalt for sent, hhv 23. oktober og 31. oktober 2012 (også det p g a samme problemet med nytt økonomisystem), som var etter kontorets varsel av 5. oktober 2012 om kontroll av oppgaven for 1. halvdel september 2012 for Klager og varselet av 18. oktober 2012 om etterberegning av virksomheten. Under klagesaksbehandlingen her har vi imidlertid innhentet opplysninger om at den omtalte fakturaen ble korrekt innberettet av A AS på deres oppgave for 5. termin (september-oktober) 2012. Vi kan derfor uansett ikke se hvilken betydning den noe forsinkede innberetningen på 4. termin 2012 fra A AS skulle ha i denne saken. (For helhetens skyld nevner vi også at selskapene har samme postadresse, slik at postadressen som er oppgitt på fakturaen også er riktig).

Når det gjelder tilføyelsen for hånd av ordet "Eiendom", legger vi til grunn som uomtvistet at den er gjort av selger som har en identisk faktura i sitt regnskap som den kjøper har i behold. Slik vi ser det kan selger derved nødvendigvis heller ikke ha endret sin faktura etter oversendelsen til kjøper i strid med regnskapsloven § 10 som sier at dokumentasjonen ikke skal endres etter utstedelse (som i praksis betyr oversendelse av fakturaen til kjøper). Vi kan derfor uansett heller ikke se at den manuelle tilføyelsen av ordet "Eiendom" taler for nekting av fradragsrett slik denne saken ligger an.

Etter dette kan vi ikke se at denne saken skiller seg fra det som omtales i Merverdiavgiftshåndboken 10 utgave 2014 på side 801, og som klager (og ombudsmannen) også har vist til: Er selger registrert i avgiftsmanntallet, er de forhold formreglene i merverdiavgiftsloven § 15-10 første ledd, jf bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd, skal ivareta rent faktisk oppfylt og kjøper vil da ha fradragsrett for inngående avgift selv om ikke selgers organisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA er påført fakturaen. Det kan også vises til eksempelvis Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2006 (Haugo-dommen) om dette spørsmålet:

"Selv om det ikke er relevant i vår sak (Skd.bem: selgerne var ikke registrert i avgiftsmanntallet), bemerker retten at det må foretas en innskrenkende fortolkning av reglene i de tilfellene der selger faktisk er registrert i avgiftsmanntallet, men har unnlatt å påføre fakturaen sitt organisasjonsnummer og/eller bokstavene MVA. Her vil en registrert kjøper lovlig kunne trekke fra inngående merverdiavgift på sin omsetningsoppgave – til tross for at det underliggende bilaget ikke tilfredsstiller vilkårene i forskrift nr. 2 (Skd.bem: nå bokføringsforskriften). Det avgjørende i disse tilfellene vil være at kjøpers fradrag faktisk korresponderer med selgers innkreving av avgift og videre innbetaling av denne til staten."

Vår konklusjon er at klagenemndas avgjørelse er i strid med gjeldende rett. Med henvisning til dette brev, vil vi be skattekontoret om å anmode Klagenemnda for merverdiavgift om å omgjøre sitt vedtak og oppheve den foretatte etterberegningen."

På bakgrunn av ovennevnte anmodes det om at Klagenemnda for merverdiavgift omgjør sitt vedtak i KMVA 7655.

Skattekontorets innstilling til vedtak:

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

Omgjøringsvedtak:

Den foretatte etterberegning på kr 350 000 samt ilagt tilleggsavgift på forholdet oppheves i sin helhet.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlem Ongre var inhabil i denne saken.

Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Enig. Skatteetatens har i sin praksis godtatt sannsynliggjøring for skattemessig fradragsrett, mens praksis for mva-fradrag har vært svært formalistisk og streng. Det er etter mitt syn positivt at man nå tar til ordet for å endre mva-praksis slik at større grad av sannsynliggjøring kan godtas i mva-saker. Sivilombudsmannens brev av 20. juni 2014 og skattekontorets svarbrev av 29. august 2014 blir etter mitt syn førende for fremtidig praksis."

Nemndas medlemmer Rivedal, Slettebøe, Hines Grape og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

Det ble etter dette fattet slikt

V e d t a k:

Som innstilt.