Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Klagenemnda for merverdiavgift

KMVA 8122

  • Publisert:
  • Avgitt 07.04.2014
Saksnummer KMVA 8122

Klagenemndas avgjørelse av 7. april 2014

Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Saken gjelder: Etterberegning av utgående merverdiavgift. Spørsmålet om tidsskriftet "C" er overveiende politisk, slik at skattekontoret ikke kan tilbakeføre selskapets korrigering av utgående merverdiavgift. Påklaget beløp utgjør kr 78 679.

 

Stikkord:   Tidsskrift    overveiende politisk

 

 

Bransje:    Utgivelse av aviser

 

Mval:   § 18-1 første ledd bokstav b    § 6-2 annet ledd

 

Skatteetaten.no Fritak    Skjønnsfastsettelse og endring

 

 

          Innstillingsdato: 18. mars 2014

KLAGENEMNDA FOR MERVERDIAVGIFT

Avgjørelse i møte 7. april 2014 i sak KMVA 8122 – Klager AS

Skatt x har avgitt slik

I n n s t i l l i n g:

Klager AS, org. nr. xxx xxx xxxMVA er registrert i Merverdiavgiftsregisteret med virkning fra 4. termin 2009. Selskapets formål er i Enhetsregisteret oppgitt å være ”Utgivelse av aviser”. Selskapet er registrert med næringskode 63.910 – Nyhetsbyråer og næringskode 58.130 - Utgivelse av aviser.

Ved innsendelsen av tilleggsoppgave for 4. termin 2010 ble det vedlagt en forklaring fra Klager ved A AS datert 4. september 2013. Det ble opplyst at Klager uriktig har oppkrevd og innbetalt utgående avgift av omsetningen på tidsskriftet "C", da Klager har ansett tidsskriftet for å være overveiende politisk. Det er denne avgiften som ble krevd tilbakebetalt gjennom innsendte tilleggsoppgave. Avgiften ble utbetalt. Skattekontoret har imidlertid ikke vært enig med Klagers konklusjon, og har i vedtak datert 15. november 2013 økt utgående merverdiavgift med kr 78 679. Tilleggsavgift er ikke ilagt.

Klage fra selskapet ved A AS v/B er etter fristutsettelse mottatt 16. desember 2013. Klagefristen er således overholdt. 

Påklagede beløp utgjør: 

  

Det foreligger ingen anmeldelse i saken.

Skattekontorets innstilling har vært forelagt klager i brev datert 19. februar 2014. Merknader fra klager er mottatt 10. mars 2013, og er innarbeidet i innstillingen.

Kopi av følgende dokumenter er vedlagt innstillingen: Dok. nr. Dokument Dato 1 Forklaring til tilleggsoppgave for 4. termin 2010 04.09.2013 2 Veiledende uttalelse fra skattekontoret vedr. "C" 25.10.2013 3 E-post om anmodning om å fatte vedtak  30.10.2013 4 Vedtak om økning av utgående merverdiavgift 15.11.2013 5 Klage fra A samt notat fra Klager 12.12.2013 6 Utkast til innstilling oversendt klager 19.02.2014 7 Klagers merknader til utkast til innstilling 13.03.2014 A AV nr. 5/1981 pkt. 2.1.2 "D"  B AV nr. 13/1985 pkt. 1.11.2 "E"  C AV nr. 6/1994 pkt. 1.3.1 "F"  D "C" nr. 7/2013  E "C" nr. 8/2013  F "C" nr. 9/2013  G "C" nr. 6/2013  H "E" nr. 5/2014 

Klagen gjelder

Spørsmål om hvorvidt publikasjonen "C" er et tidsskrift med overveiende politisk innhold jf. merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd.

Sakens faktum

Saksgangen

I forbindelse med at andel abonnementsomsetning for tidsskriftet "C" nærmet seg et nivå hvor denne vil anses som hovedsakelig i relasjon til fritaket i merverdiavgiftslovens § 6-2 første ledd, ble selskapet oppmerksom på at tidsskriftet etter all sannsynlighet var å anse som avgiftsfritt politisk tidsskrift i henhold til merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd.

På denne bakgrunn innleverte selskapet tilleggsoppgave for 4. termin 2010. Samtidig ble det innsendt en forklaring datert 4. september 2013, om hvorfor beregnet utgående merverdiavgift ble tilbakeført. Tilbakeføringen ble forklart med at man mente at "C" var omfattet av fritaket for politiske tidsskrift i merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd, og hadde vært det siden første utgivelse.

Oppgaven ble godkjent og anvist til utbetaling, og selskapet fikk utbetalt det innberettede tilgodebeløp i sin helhet. Saken ble imidlertid samtidig oversendt til en juridisk saksbehandler ved skattekontoret.

Skattekontoret valgte å behandle saken som en skriftlig forespørsel, og ved brev av 25. oktober 2013 ga skattekontoret uttrykk for at de var uenig i at "C" var omfattet av fritaket i § 6-2 annet ledd, idet man etter en helhetsvurdering var kommet frem til at tidsskriftet ikke hadde overveiende politisk innhold. Skattekontoret ba selskapet om å forholde seg til nevnte konklusjon, og korrigere feilen.

Ved e-post av 30. oktober 2013 anmodet A v/B om at skattekontoret fattet et formelt vedtak i saken.

Ved brev av 15. november 2013 traff skattekontoret vedtak om fastsettelse av utgående merverdiavgift. Vedtakets begrunnelse fremgår av skattekontorets veiledende uttalelse i brev av 25. november 2013.

Om tidsskriftet "C"

Skattekontoret viser til As beskrivelse av tidsskriftet "C" innsendt i forklaring til tilleggsoppgave for 4. termin 2010 av 4. september 2013 s. 2 flg.:   ""C" er et aktualitetsmagasin som for tiden utgis med 11 nummer per år. Publikasjonen har stor tematisk variasjon, med artikler som på en kommenterende og beskrivende/informativ måte tar opp ulike spørsmål og temaer i inn- og utland som er av samfunnsmessig interesse.

For å illustrere innholdets politiske karakter, har selskapet knyttet noen kommentarer til nr. 6/2013.

"C" nr. 6/2013 har 108 sider, hvor av ca. 20 sider utgjør annonser. "C" er bygget opp med ulike temakategorier, hvor det kan foreligge en eller flere artikler til hvert tema. Temaet "X" inneholder for eksempel artiklene "X" og "X". Dette er politisk rettede artikler om skole og utdanning. Under temaet "X" finnes artikkelen "X", som også må sies å ha et klart politisk budskap og uttrykk.

Mye av stoffet "C" nr. 6/2013 er viet emnet mat/matproduksjon, både generelt og i en internasjonal sammenheng. Kun en mindre del av spalteplassen er viet redaksjonelt stoff som i liten eller ingen grad kan oppfattes som "politisk". Dette kan gjelde rene faktaartikler og anmeldelse av fjernsynsprogram, filmer mv. Den vesentlige delen av tidsskriftet må imidlertid etter vårt syn anses å ha et politisk innhold."

Skattekontorets vedtak og begrunnelse

Skattekontoret fattet vedtak datert 15. november 2013 med følgende innhold:

"Tilleggsoppgaven dere sendte inn for terminen pålydende kr 78 679,- er ikke godkjent. Vi viser til brev fra G til A AS datert 25.10.2013."

Fra vår veiledende uttalelse datert 25. oktober 2013 siteres følgende fra s. 9:

"Skattekontorets merknader

1. Spørsmålet om tidsskriftet "C" er overveiende politisk

Spørsmålet om en tidsskrift har et overveiende politisk innhold må besvares på grunnlag en helhetsvurdering. Sentralt i denne vurderingen vil være hva som ligger i ordene "overveiende" og "politisk". Det foreligger også en del tidligere saker som vil fungere veiledende i avgjørelsen av spørsmålet. Viktig i denne vurderingen vil også være Finansdepartementet uttalelse i Ot.prp. nr. 31 (1969-70) kap. II. Der vises det blant annet til at bestemmelsen vil medføre avgrensningsproblemer og at det må foretas en samlet vurdering basert på innhold, karakter og type tidsskrift.

Det kan være noe veiledning i å se på hvordan Klager selv karakteriserer tidsskriftet "C". På hjemmesiden til tidskriften under fanen "bli abonnent" står det følgende:

'Kom ajour med verden – hver måned Klager C gir deg utvalgte artikler fra Klager og anerkjente internasjonale Csmedier, samt fra gjesteskribenter og forskere – innenfor områdene politikk, samfunn, økonomi, klima, vitenskap, teknologi, kultur og trender. Klager C gir deg et effektivt overblikk og større dypdykk enn det en hektisk mediehverdag tillater. En månedlig utgivelsesfrekvens gir deg rom for større fordypning og mer tid til lesingen. Klager C utkommer 11 ganger i året, og er inne i sin femte årgang. Klager C selges i eget abonnement og i løssalg over hele Norge.'

Ut fra denne teksten fremstår det som om at tidsskriftet tar opp flere temaer deriblant politiske. Det er imidlertid slik at de andre temaene som er nevnt også har eller kan ha politiske sider ved seg.

Som påpekt av innsender har ordet "politisk" tidligere blitt vurdert i en liknende sak. Finansdepartementet fattet i 1987 vedtak om at publikasjonen "F" var en avgiftspliktig publikasjon. Om ordet politisk uttalte Finansdepartementet at: "Med ordet 'politisk' har utvalget tidligere definert aktivitet for å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis".

Uttalelsen trekker, etter skattekontorets mening, i retning av at innleggene bør ha et kritisk søkelys med den hensikt å skape en endring av en politisk retning. Med andre ord bør stoffet som innlegget består av stå i opposisjon til et politisk tema og muligens samtidig komme med et alternativ til endring. Skattekontoret er åpne for at andre forståelser av denne uttalelsen kan legges til grunn, men mener samtidig at denne tolkningen befinner seg i kjernen av hvordan uttalelsen skal forstås.

Når det gjelder ordet "overveiende" har ikke skattekontoret funnet noen kilder til hvordan dette uttrykket skal forstås.

En naturlig språkelig forståelse av ordet trekker i retning av at det generelle inntrykket av tidsskriftet bør være at det har en politisk profil. Dette stiller krav til innleggene i tidsskriftet. Det er ikke nødvendig at samtlige innlegg må omhandle politiske temaer, men at tidsskriftet etterlater et helhetsinntrykk av å være gjennomgående politisk.

Skattekontoret har lest og de tre siste utgavene av tidsskriftet "C", henholdvis nr 7., 8. og 9 av opplaget for 2013.

En gjennomgang av bladene viser at det er flere artikler som omhandler politiske temaer. Artiklene med politiske temaer er, etter vår oppfatning, ikke nødvendigvis skrevet med tanke på å endre offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Det fremstår heller som om at artiklene inneholder mer objektiv informasjon. Bladene har heller ingen klar politisk retning, men belyser sakene fra flere sider.

Tidsskriftet inneholder også artikler med annet innhold som kan ha eller har en politisk side ved seg, som for eksempel artikler med samfunnshistorisk, filosofiske og dagsaktuelle temaer. Igjen fremstår artiklene som objektive og fremstiller teamet i artikkelen kun på en informativ måte.

Skattekontoret har etter en helhetsvurdering kommet frem til at tidsskriftet "C" ikke har overveiende politisk innhold. Skattekontoret mener at tidsskriftet til en viss grad er samfunnskritisk og belyser alvorlige emner i samfunnet, men at det ikke skiller seg ut som overveiende politisk på grunnlag av de momentene som skal legges til grunn ved denne vurderingen."

Klagers innsigelser

Skattekontorets etterberegningsvedtak er begrunnet med at publikasjonen "C" ikke omfattes av fritaket i merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd, og at tilleggsoppgaven for 4. termin 2010 derfor var uriktig, jf. merverdiavgiftslovens § 18-1. Klager er uenig i skattekontorets vedtak og begrunnelse.

Klager starter innledningsvis med å vise til at det rettslige spørsmål er hvorvidt «C» kan anses som et tidsskrift med overveiende politisk innhold, og at begrepet "overveiende politisk innhold" derfor vil stå sentralt ved vurderingen.

Klager viser til at skattekontorets lovforståelse og begrunnelse for vedtaket fremgår av punkt 1 skattekontorets merknader i brev av 25. oktober 2013, hvorfra siteres:

"Finansdepartementet fattet i 1987 vedtak om at publikasjonen "F" var en avgiftspliktig publikasjon. Om ordet politisk uttalte Finansdepartementet at: "Med ordet 'politisk' har utvalget tidligere definert aktivitet for å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis ".

Uttalelsen trekker, etter skattekontorets mening, i retning av at innleggene bør ha et kritisk søkelys med den hensikt å skape en endring av en politisk retning. Med andre ord bør stoffet som innlegget består av stå i opposisjon til et politisk tema og muligens samtidig komme med et alternativ til endring. Skattekontoret er åpne for at andre forståelser av denne uttalelsen kan legges til grunn, men mener samtidig at denne tolkningen befinner seg i kjernen av hvordan uttalelsen skal forstås."

Og

"En naturlig språklig forståelse av ordet trekker i retning av at det generelle inntrykket av tidsskriftet bør være at det har en politisk profil. Dette stiller krav til innleggene i tidsskriftet. Det er ikke nødvendig at samtlige innlegg må omhandle politiske temaer, men at tidsskriftet etterlater et helhetsinntrykk av å være gjennomgående politisk."

Og videre

"En gjennomgang av bladene viser at det er flere artikler som omhandler politiske temaer. Artiklene med politiske temaer er, etter vår oppfatning, ikke nødvendigvis skrevet med tanke på å endre offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Det fremstår heller som om at artiklene inneholder mer objektiv informasjon. Bladene har heller ingen klar politisk retning, men belyser sakene fra flere sider."

Klager hevder at skattekontorets uttalelse om at stoffet må stå i opposisjon til et politisk tema, og muligens samtidig komme med et alternativ til endring, viser at det i vedtaket legges til grunn et altfor snevert anvendelsesområde for begrepet "overveiende politisk innhold", hvilket det hevdes at rettsanvendelsen bærer preg av.

Klager viser i den sammenheng til beskrivelsen av tidsskriftet "E" i melding Av 13/1985 punkt 1.11.2 hvor det opplyses at tidsskriftets hovedfokus var:

1. å kommentere den økonomiske politikk 2. å beskrive stoff på området økonomi med hovedvekt på økonomisk rådgivning, børs og næringslivsinformasjon

Det vises til at Finansdepartementet i brev av 8. august 1984 til Skattedirektoratet la til grunn at "E" hadde overveiende politisk innhold.

Klager hevder det ikke er noe i beskrivelsen av hovedfokuset til "E", eller ved innholdet i "E" for øvrig, som tyder på at dette tidsskriftet utpreget står i opposisjon til et politisk tema eller kommer med alternativer til endring i større utstrekning enn hva "C" gjør. Det hevdes derimot at "E" må oppfattes som en publikasjon som tar sikte på å orientere om og kommentere den økonomiske politikk, samt å beskrive stoff på området økonomi med hovedvekt på rådgivning. Det vises til at dette er tilstrekkelig til å bli ansett som en publikasjon med "overveiende politisk innhold".

Det vises videre til at tidsskriftet "H" ble vurdert som overveiende politisk.

Under henvisning til blant annet "E"-saken og vurderingen av "H", ble også tidsskriftet "F" vurdert som avgiftsfritt tidsskrift, idet disse tidsskriftene var så like at de måtte behandles likt i forhold til aktuelle fritak. "F", som i likhet med "C" inngår i X-konsernets publikasjonsportefølje, har ikke endret innholdsmessig profil etter at publikasjonen i 1988 ble vurdert av Finansdepartementet som avgiftsfritt tidsskrift med overveiende politisk innhold, og publikasjonen omsettes fremdeles i konkurranse med "E".

Klager mener at Finansdepartementets uttalelser vedrørende "E" og "F" vil på denne bakgrunn være relevante og retningsgivende ved den avgiftsmessige vurdering av "C". Det vises til at Skattekontoret i sitt vedtak ikke har foretatt noen form for sammenligning, som kan kaste lys over hvorfor "C" i relasjon til merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd skal stå i en annen stilling en "E" og "F".

Etter klagers mening må publikasjonene "E", "H" og "F" anses å ligge i randsonen av den definisjon av begrepet "politisk", slik Finansdepartementet beskrev dette i vedtak av 1987 vedrørende "F", jf. Skattedirektoratets melding Av 6/1994 nr. 1.3.1. De tre publikasjonene ble imidlertid vurdert å oppfylle kriteriet "overveiende politisk innhold", og derfor ligge innenfor den definisjon Finansdepartementet la til grunn ved anvendelsen avgiftsfritaket.

Klager mener videre det kan se ut til at skattekontoret ved fortolkningen av merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd har lagt for stor vekt på at tidsskriftet skal være politisk meningsbærende ved å forfekte et spesielt politisk syn og komme med konkrete alternative løsninger i samfunnsdebatten.

Klager viser til et notat av 11. desember 2013 fra politisk redaktør i Klager I og ansvarlig redaktør J i "C", hvor det er gitt en utfyllende beskrivelse av "C" som tidsskrift, og formålet med utgivelsen av publikasjonen. Beskrivelsen viser at "C" har et grunnleggende politisk formål, hvor innhold og profil nettopp underbygger tidsskriftets politiske karakter. Det politiske formål og forankring fremgår tydelig av Klagers formålsparagraf som også ligger til grunn for "C", og den historiske konseptbeskrivelse som ligger til grunn for publikasjonen, viser at det nettopp er temaer for den dagsaktuelle politiske agenda det tas sikte på å formidle. Beskrivelsen viser etter klagers syn at "C" nettopp ligger i kjernen av den definisjon av begrepet "politisk" som Finansdepartementet la til grunn i ovennevnte melding Av 6/1994 nr. 1.3.1, i motsetning til "E", "H" og "F" som må anses som grensetilfeller. Det hevdes at det neppe har vært meningen å stille et krav om formidling av konkrete politiske meninger og løsninger slik Skatt x synes å legge til grunn.

Det hevdes videre at Skatt x tilsynelatende legger til grunn at uttrykket "politisk" innebærer at tidsskriftet må ha en bestemt politisk profil, og at innholdet må etterlate et helhetsinntrykk av å være gjennomgående politisk. Ved den konkrete vurdering uttales at "C" ikke har noen klar politisk retning, men kun belyser en sak fra flere sider.

Klager mener skattekontoret legger til grunn en for snever forståelse av hva som representerer et politisk innhold. Det hevdes at det ikke kan stilles krav til at innholdet skal ha en "klar politisk profil" i den forstand at artiklene skal forfekte et konkret partipolitisk syn eller argumentere for og konkludere med spesielle politiske retninger og løsninger. Et politisk innhold kjennetegnes derimot ved at en publikasjon gjennom artikler, kronikker, kommentarer og analyser tar opp temaer av politisk karakter, og bringer disse ut i det offentlige rom. Det er nettopp dette som er kjernen i "Cs" innholdsmessige profil.

Klager er således av den oppfatning at "C" åpenbart har slik politisk profil som er nødvendig for å omfattes av fritaket. Det vises i den sammenheng også til at publikasjonen utgis under Klagers felles ideologiske plattform som i henhold til formålsparagrafen blant annet beskrives som

"...en frittstående dagsavis som er ideologisk forankret i et liberal-konservativ samfunnssyn".

Innholdsmessig følger "C" dette ideologiske utgangspunkt. Tidsskriftet behandler i det alt vesentlige politiske temaer i sine artikler, ved bruk av ulike redaksjonelle og journalistiske metoder og virkemidler. "C" er klart meningsbærende gjennom sine artikler og ledere. Det kan etter klagers syn derfor ikke være tvil om at publikasjonen etter en samlet vurdering av innhold, karakter og type må anses å være politisk i relasjon til aktuelle fritak.

Klager er på denne bakgrunn av den oppfatning at "C" oppfyller kriteriet "overveiende politisk innhold", og således omfattes av fritaket i merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd.

Skattekontorets vurdering av klagen

Skattekontoret fastholder at publikasjonen "C" ikke omfattes av fritaket i merverdiavgiftslovens § 6-2 annet ledd, og at tilleggsoppgaven for 4. termin 2010 derfor var uriktig, jf. merverdiavgiftslovens § 18-1 første ledd bokstav b.

Det er uomtvistet at publikasjonen "C" oppfyller vilkårene for å være et tidsskrift etter merverdiavgiftsforskriften § 6-2-1.

Det følger av bestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd at omsetning av tidsskrift med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold, er fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.

Bestemmelsen er en videreføring av tidligere merverdiavgiftslov § 16 første ledd nr. 8.

Det fremgår av forarbeidene til merverdiavgiftsloven 1969 § 16 første ledd nr. 8 at fritaket for overveiende politiske tidsskrifter skal tolkes strengt.

Fra Ot.prp. nr. 31 (1969–70) kap. II siteres:

"Finansdepartementet antar at også uttrykket "med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold" vil medføre avgrensningsproblemer i praksis og at det vil bli nødvendig å trekke en snever grense for de grupper av tidsskrifter som det kan komme på tale å frita for merverdiavgift. Etter departementets mening bør et tidsskrift ikke fritas for merverdiavgift med mindre tidsskriftet etter en samlet vurdering av innhold, karakter og type utvilsomt må anses å være politisk, litterært eller religiøst." (skattekontorets understrekning)

Fra Innstilling fra finanskomiteen - Innst. O. nr. 10 (1969-70) kap. II siteres:

"Etter komiteens oppfatning vil et fritak som skal baseres på innholdets karakter lett føre til vanskelige avgrensningsspørsmål. Komiteen vil understreke at fritak bare må komme på tale når den overveiende del av innholdet er av politisk, litterær eller religiøs karakter." (skattekontorets understrekning)

I brev av 6. juli 1978 fra Finansdepartementet til Skattedirektoratet ble følgende uttalt om publikasjonen "D", og avgrensningen av begrepet "overveiende politisk innhold":

"Etter merverdiavgiftsloven § 16, første ledd nr. 7 annet punktum, jf. Finansdepartementets forskrifter om gjennomføringen av avgiftsfritaket § 6, kan et tidsskrift omsettes avgiftsfritt dersom det bl. a. har overveiende politisk innhold. Riktig nok tar publikasjonen "D" opp såvel likestillingsspørsmål som kravet om endringer i lovgivningen vedrørende homofile. En finner imidlertid ikke at dette er publikasjonens viktigste formål. Først og fremst fremstår det som et organ som arbeider for nye holdninger til moralske og etiske spørsmål mer i personlig enn politisk sammenheng. Man arbeider for grunnleggende holdingsendringer mennesker imellom, for økt toleranse og medmenneskelig anerkjennelse av samlivs- og kontaktformer som representerer alternativer til de som er alminnelig akseptert."

Departementet har under vurderingen lagt vekt på at forutsetningen for fritakelse på politisk grunnlag er meget streng. I lovens forarbeider er det bl. a. uttalt:

'Finansdepartementet antar at også uttrykket "med overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold" vil medføre avgrensningsproblemer i praksis og at det vil bli nødvendig å trekke en snever grense for de grupper av tidsskrifter som det kan komme på tale å frita for merverdiavgift. Etter departementets mening bør et tidsskrift ikke fritas for merverdiavgift med mindre tidsskriftet etter en samlet vurdering av innhold, karakter og type utvilsomt må anses å være politisk, litterært eller religiøst.'

Departementet understreker at det ikke er nok at publikasjonen har politiske sider. Det er bare når den er overveiende politisk at fritakelsen kommer på tale. Som nevnt finner en at "D" overveiende tar opp spørsmål som ikke er politiske i sin karakter og publikasjonen kan således ikke anses som et avgiftsfritt tidsskrift med overveiende politisk innhold." (skattekontorets understrekning)

Finansdepartementet fattet i 1987 vedtak om at publikasjonen "F" måtte anses som en avgiftspliktig publikasjon i henhold til forskrift nr. 16. Det ble i forbindelse med vurderingen av uttrykket "overveiende politisk" uttalt:

"Ved vurdering av uttrykket "overveiende politisk innhold" må begrepene "overveiende" og "politisk" vurderes for seg. Med ordet "politisk" har utvalget tidligere definert aktivitet for å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Utvalget mener at "F" fremstår som et tidsskrift som tar sikte på å orientere om spesielle forbrukerorienterte og økonomiske spørsmål med karakter av rådgivning og opplysning av betydning for den enkeltes personlige økonomi.

Tidsskriftet "F" har enkelte artikler som berører spørsmål av mer almen økonomisk/politisk karakter. Utvalget mener at dette stoffet er ikke av en så fremtredende karakter at tidsskriftet "F" kan sies å ha et "overveiende politisk" innhold.

Ved sin vurdering har utvalget lagt vekt på at forutsetningen for fritak på politisk grunnlag er meget strenge. I lovens forarbeider er det forutsatt at det nødvendigvis må trekkes snevre grenser for fritak på dette grunnlag. I siste omgang vil det måtte bero på et skjønn om den enkelte publikasjon på grunnlag som nevnt skal anses som avgiftsfri eller ikke. Utvalget finner imidlertid at avgjørelsen i saken "F" er i tråd med så vel lovens intensjon, forskrifter og innarbeidet praksis på området." (skattekontorets understrekninger)

Det følger klart av lovens forarbeider og nevnte uttalelser fra Finansdepartementet at fritaket på politisk grunnlag skal tolkes meget strengt.

Det fremkommer videre at begrepene "overveiende" og "politisk" må vurderes hver for seg, og at det ikke er tilstrekkelig at publikasjonen inneholder politiske sider. Det er bare når tidsskriftet er overveiende politisk at vilkårene for fritakelsen er oppfylt.

Merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd stiller således krav til publikasjonens innholdsmessige karakter. Om et tidsskrift har et slikt innhold, må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle.

Spørsmålet er om tidsskriftet "C" kan anses som et tidsskrift med overveiende politisk innhold. Det rådgivende utvalg for trykt skrift har definert ordet "politisk" som en aktivitet for å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis.

Skattekontoret har i forbindelse med vår veiledende uttalelse av 25. oktober 2013 fått fremlagt tre utgaver av tidsskriftet "C" – nr. 7/2013, nr. 8/2013 og nr. 9/2013.

"C" nr. 7/2013 er på totalt 116 sider, hvor av 20 sider utgjør annonser. I utgaven finnes det ulike artikler innenfor temaene Norge, Europa, Asia, Klima og Miljø, Verden, Viten, Kultur og trender samt Agenda. Hovedtemaet er tid – illusjon eller virkelighet. Artiklene omhandler blant annet xx. I lederspalten er en introduksjon til enkelte av de artikler som fremkommer i bladet, men skattekontoret kan ikke lese at det fremkommer politiske meninger i lederspalten i denne utgaven.

"C" nr. 8/2013 er på totalt 108 sider, hvor av 18 sider utgjør annonser. I utgaven finnes det ulike artikler innenfor temaene Norge, Europa, Asia, Midtøsten, USA, Eurasis, Verden, Viten, Teknologi, Kultur og trender samt Agenda. Artiklene omhandler blant annet   "x", "x", "x," "x" og "x". Også i denne utgaven er det i lederspalten på s. 5 en introduksjon til enkelte av de artikler som fremkommer i bladet, men skattekontoret kan heller ikke her se at lederspalten ytrer politiske meninger.

"C" nr. 9/2013 er på totalt 100 sider, hvor av 18 sider utgjør annonser. I utgaven finnes det ulike artikler innenfor temaene Norge, Europa, Midtøsten, Sentral-Asia, Verden, Afrika, Viten, Kultur og trender samt Agenda. I utgaven redegjøres det for xx. I lederspalten er det en introduksjon til enkelte av de artikler som fremkommer i bladet, men heller ikke her kan vi se at det fremkommer politiske meninger i lederspalten.

På internettsiden https://www.facebook.com/C/info fremkommer det at tidsskriftet "C" er Klagers månedlige aktualitetsmagasin. Magasinet gir leseren utvalgte artikler fra anerkjente medier med et internasjonalt fokus, samt materiale fra gjesteskribenter og forskere - innenfor områdene politikk, samfunn, økonomi, klima, vitenskap, teknologi, kultur og trender. "C" gir leseren et effektivt overblikk og større dypdykk enn det en hektisk mediehverdag tillater. En månedlig utgivelsesfrekvens gir rom for større fordypning og mer tid til lesingen. Det fremkommer av Finansdepartementets uttalelse vedrørende tidsskriftet "D" (AV nr. 5/1981 pkt. 2.1.2) at publikasjonens formål er retningsgivende for hvorvidt et tidsskrift er å anse som overveiende politisk.

Skattekontoret viser til notatet fra Klager vedlagt klagen hvor det fremkommer at "C" er et klassisk samfunnsmagasin. Under konseptbeskrivelsen av "C" fremkommer det at tidsskriftet skal bidra til å hjelpe leseren med å forstå komplekse sammenhenger ved å sammenfatte og redigere de viktigste ytringer og temaer fra en gitt periode. Det vises til at Klager selv uttaler at tidsskriftet "C" søker å gi viktig C, analyse og meninger for leseren. Beskrivelsen av publikasjonen "C" viser at tidsskriftet søker å orientere om og bidra til økt forståelse for leseren av de mekanismer, sammenhenger og ulike ståsteder som et samfunn består av. Det er vanskelig å fortolke formålet dithen at "C" er en politisk publikasjon som har som siktemål å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis.

Klager anfører at det i vedtaket legges til grunn et altfor snevert anvendelsesområde for begrepet "overveiende politisk innhold". Slik skattekontoret tolker definisjon av ordet "politisk" kreves det en aktivitet av forfatterne/redaksjonen bak "C" til å søke å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Det er vår forståelse at det ikke er tilstrekkelig at "C" gjennom artikler, kronikker, kommentarer redegjør for andres politiske ytringer og ståsted. Skattekontoret er enig i at tidsskriftet "C" redegjør for dagsaktuelle temaer – herunder politiske temaer. Vi er allikevel av den oppfatning at hoveddelen av artiklene, uansett tema, kun redegjør for/analyserer emnene ved å stille retoriske spørsmål til leseren, og hvor disse blir besvart ved hjelp av forskningsresultater, ytringer fra fagfolk, berørte parter m. m. Vi fastholder at forfatteren/redaksjonen i "C" selv må ta stilling til innholdet, og ikke bare gjengi hva andre mener, for at "C" skal kunne anses å ha "politisk" innhold.

Klager har vist til uttalelsene fra Finansdepartementet vedrørende "E" (AV nr. 13/1985 pkt. 1.11.2), "H" og "F" (AV nr. 6/1994 pkt. 1.3.1). Det anføres at uttalelsene er relevante og retningsgivende for den avgiftsmessige vurdering av "C".

Vi viser til Finansdepartementets avgjørelse fra 1987 vedrørende "F" hvor det ble lagt til grunn at tidsskriftet tok sikte på å orientere om spesielle forbrukerorienterte og økonomiske spørsmål med karakter av rådgivning og opplysning av betydning for den enkeltes personlige økonomi. Tidsskriftet ble ansett for å være avgiftspliktig, og ikke inneha et overveiende politisk innhold.

Det var først etter en endring av innholdet med sikte på å tilfredsstille vilkårene i avgiftsfritaket, at tidsskriftet ble ansett for å ha endret karakter i en slik grad at det avgiftsmessig måtte behandles likt som de avgiftsfrie tidsskriftene "E" og "H", jf. AV nr. 6/1994 pkt. 1.3.1 siste avsnitt. Etter skattekontorets oppfatning kan det antas at den nye vurderingen av ”F” ble begrunnet ut i fra likestilling og konkurransenøytralitet i forhold til tilsvarende økonomiske tidsskrifter.

Skattekontoret viser til at publikasjonen "E" er ansett for å være overveiende politisk uten at Finansdepartementet har begrunnet dette nærmere, se AV nr. 13/1985 pkt. 1.11.2. Vi viser til at tidsskriftet "F" ble ansett som et avgiftspliktig tidsskrift, selv om tidsskriftet før endringen av karakter i stor grad hadde samme formål og hovedfokus som "E", se AV nr. 6/1994 pkt. 1.3.1.   Skattekontoret viser til at magasinet ”C” ikke er et økonomisk tidsskrift, slik at nevnte uttalelser uansett vil ha begrenset relevans. Vi mener videre at det er mer nærliggende å sammenligne "C" med andre samfunns- og aktualitetsmagasin enn økonomiske tidsskrift. Skattekontoret mener at det følger av rettskildebildet at artiklene i et tidsskrift må ha en fremtredende politisk karakter for at en publikasjon kan sies å ha et "overveiende politisk" innhold. Det vises til lovens forarbeider om at vurderingen av begrepet "politisk" er meget streng, og at det ikke er tilstrekkelig at en publikasjon har politiske sider. Vi hevder at "C" hverken i sitt innhold eller i sin karakter/type utvilsomt kan anses for å være overveiende politisk. Skattekontoret viser til klagers egen beskrivelse av tidsskriftet som et klassisk samfunnsmagasin/aktualitetsmagasin. Publikasjonen "C" tar overveiende opp spørsmål som ikke er politiske i sin karakter, og kan således ikke anses som et tidsskrift med overveiende politisk innhold. Skattekontoret fastholder således at det vil være i strid med lovens formål, ordlyd og innarbeidet praksis å anse tidsskriftet "C" som en publikasjon med overveiende politisk innhold.

Klagers merknader til innstillingen

Skattekontoret har i innstillingen vist til Finansdepartementets brev av 1978 vedrørende publikasjonen "D", som er publisert i AV nr. 5 1981 pkt. 2.12. Det fremgår av Finansdepartementets uttalelse at publikasjonen hadde politisk innhold, men at den overveiende del av innholdet blant annet var rettet mot leserens holdninger til moralske og etiske spørsmål i den personlige sammenheng. Det nærmere innhold i publikasjonen er ikke nærmere beskrevet, men den lille beskrivelsen kan etterlate inntrykk av at dette var en publikasjon som først og fremst rettet seg mot leserens personlige, og ikke politiske preferanser i spørsmålet rundt homofili og alternative samlivs- og kontaktformer.

Slik klager forstår Finansdepartementet hadde publikasjonen et politisk innhold, men at dette i omfang ikke var tilstrekkelig i forhold til det mer personlige innholdet til å tilfredsstille vilkåret om overveiende politisk innhold.

Klager har vanskeligheter for å se at uttalelsen har relevans i denne sak. «C» har ikke et innhold som er sammenlignbart med innholdet i «D», idet artiklene i «C» ikke er rettet mot leserens personlige preferanser.

Klager merker seg at skattekontoret er enig i at «C» belyser temaer av politisk karakter. Slik Klager oppfatter det, vinkler «C» de politiske temaene journalistisk slik at leseren oppfordres til å ta et standpunkt. Reportasjene tar etter sitt innhold tydelig standpunkt til viktige politiske spørsmål, og frembringer klare holdninger i viktige samfunnsspørsmål. Klager hevder at innholdet derfor er av politisk karakter.

Det hevdes at «C» har en klar overvekt av den type innhold som er beskrevet ovenfor, slik at det etter Klagers syn gir publikasjonen et klart preg av å ha et formål om å påvirke leseren, herunder det politiske og utøvende maktapparat i politiske spørsmål. Klager hevder derfor at publikasjonen «C» har overveiende politisk innhold.

Skattekontoret har på s. 14 i utkastet til innstilling lagt til grunn at publikasjonens formål er retningsgivende for hvorvidt et tidsskrift er å anse som overveiende politisk. Skattekontoret viser i den sammenheng til profileringen av «C» på sosiale medier (Facebook). Videre viser skattekontoret til det notatet som er vedlagt klagen, hvor det blant annet står at «C» er et klassisk samfunnsmagasin. Under henvisning til dette kan ikke skattekontoret se at «C» har et politisk formål.

Klager siterer hele det avsnitt fra notatet som gjelder publikasjonens formål:

«C er et klassisk samfunnsmagasin. Målgruppen er politisk interesserte borgere som gjerne ønsker dybdeinformasjon om viktige samfunnsspørsmål. Innholdet omfatter nasjonal og internasjonal politikk, nasjonale og internasjonale trender innenfor kultur, politikk og samfunn i vid forstand. Magasinet skal informere bredt, men kan også selv ha meninger. Enda viktigere har det dog vært å formidle andres meninger og synspunkter. Dette er en viktig tradisjon som er dypt forankret i Klagers verdisyn slik det også er beskrevet i formålsparagrafen.»

Avsnittet som klart angir et politisk formål, må sees i sammenheng med Klagers generelle formålsparagraf som blant annet har dette innhold:

«….en frittstående dagsavis som er ideologisk forankret i et liberal-konservativt samfunnssyn»

Klager angir på denne bakgrunn at det ikke kan være tvil om at «C» har et politisk formål og en politisk retning. At det kan være ulike grader av hvorledes en redaktør og artikkelforfattere vinkler det politiske innholdet, og at enkelte publikasjoner har en mer tydelig og spissformulert tone enn andre, innebærer ikke at en mer moderat publikasjon etter sitt formål og innhold ikke kan sies å være politisk.

Skattekontoret uttaler videre på s. 14 i utkastet at forfatteren/redaksjonen i «C» selv må ta stilling til innholdet, og ikke bare gjengi hva andre mener, for at «C» skal kunne anses å ha «politisk» innhold. Til dette vil klager bemerke at redaksjonen og artikkelforfatterne i «C» normalt har et politisk syn eller et politisk budskap som kommer frem gjennom artiklene. «C» kommenterer gjennom vinklingen av stoffet de aktuelle temaer som tas opp, og bærer på den måte frem de meninger artikkelforfatterne har til de ulike politiske spørsmål.

Klager viser til «C» nr. 6/2013 s. 62-64 hvor artikkelen beskriver boligsituasjonen på X etter Xkatastrofen i X. Artikkelen beskriver blant annet hvorledes det lokale og internasjonale hjelpearbeidet har fungert, og den tar gjennom sitt innhold etter klagers syn klart stilling til at den lokale politiske styring, og den politiske påvirkningen et internasjonal samfunn har stått for, ikke har vært tilstrekkelig for å demme opp for de omfattende boligpolitiske spørsmål og problemer som har oppstått i kjølvannet av katastrofen.

På s. 32 i samme utgave reises spørsmålet: «X». Det hevdes at artikkelen har en tydelig politisk agenda, hvor artikkelens innhold klart frembringer artikkelforfatterens syn på et viktig samfunnsmessig spørsmål.

Klager viser til at når «C» sine artikler på denne måten gjennom sitt innhold viser en konkret politisk agenda eller retning, må det legges til grunn at redaksjonen til «C» i tilstrekkelig grad og på en tydelig nok måte tar stilling til ulike politiske spørsmål av stor samfunnsmessig betydning ved måten innholdet formuleres og vinkles.

Skattekontoret har videre i utkastet til innstilling på s. 15 vist til at «C» ikke er et økonomisk tidsskrift, og at uttalelsene vedrørende publikasjonene «E», «H» og «F» derfor vil ha begrenset relevans. Klager mener at skattekontoret insinuerer at begrepet «overveiende politisk innhold» i merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd skal ha et annet innhold for økonomiske tidsskrift enn for andre tidsskrift som konkurrerer i tidsskriftsmarkedet.  Klager kan ikke se at skattekontoret har rettskildemessig dekning for en slik anførsel. Konkurransenøytralitet og hensynet til forutberegnelighet tilsier at alle publikasjoner skal vurderes ut fra de samme kriterier. Uttalelsene vedrørende «E», «H» og «F» har derfor opplagt relevans også for nærværende sak. En konkret sammenligning av «C» med beskrivelsen av de aktuelle økonomiske tidsskriftene tilsier at «C» har et politisk innhold i lovens forstand.

Under henvisning til merknader til innstilling og klagen datert 12. desember 2013 bes det om at Skatt øst omgjør sitt vedtak eller fremmer saken for Klagenemnda for merverdiavgift.

Skattekontorets vurdering av klagers merknader til innstillingen

Vi vil kort kommentere enkelte av klagers merknader til innstillingen.

Klager hevder innledningsvis at publikasjonen «D» publisert i AV nr. 5/1981 pkt. 2.12 ikke har relevans i nærværende sak da publikasjonen ikke er sammenlignbart med publikasjonen «C». Skattekontoret vil kort bemerke at Finansdepartementets vurdering av begrepet «overveiende politisk, litterært eller religiøst innhold» medfører at publikasjonen har relevans da Finansdepartementet har uttalt seg om begrepet «overveiende politisk» på generelt grunnlag, og ikke kun i forhold til den konkrete publikasjonen «D». Uttalelsen i AV nr. 5/1981 pkt. 2.12 stadfester at begrepet "overveiende politisk" skal fortolkes strengt, og at det ikke er nok at en publikasjon har politiske sider. Det er kun når publikasjonen er overveiende politisk at fritaket kommer til anvendelse.

Skattekontoret vil tilføye at vi er enige med klager i at innholdet i «D» og innholdet i «C» som sådant ikke er sammenlignbare. Imidlertid er faktum at begge publikasjonene inneholder politiske temaer. Finansdepartementet har ikke ansett dette for å være tilstrekkelig for å anse en publikasjon som fritatt etter daværende merverdiavgiftsloven § 16, første ledd nr. 7 annet punktum  (idag mval § 6-2 annet ledd). Innholdet i publikasjonen må være overveiende politisk. Skattekontoret hevder at publikasjonen «C» ikke innehar overveiende politisk innhold, slik at Finansdepartementets generelle uttalelse vedrørende «D» har relevans i denne saken.

Klager hevder at journalistisk vinkling av enkelte av de temaer som tas opp i publikasjonen oppfordrer leseren til å ta et standpunkt, og at reportasjene etter sitt innhold tar tydelig standpunkt til viktige politiske spørsmål. Dette medfører at innholdet har politisk karakter.

Skattekontoret viser til Finansdepartementets uttalelse AV nr. 6/1994 pkt. 1.3.1 vedrørende "F", hvor begrepet "politisk" ble definert som aktivitet for å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis. Vi viser til vår vurdering av klagen i utkastet s. 14 fjerde avsnitt. Skattekontoret viser videre til at det ikke er tilstrekkelig at en artikkel beskriver et politisk tema for å inneha politisk innhold i henhold til Finansdepartementets definisjon. Skattekontoret mener at definisjonen implisitt krever at artikkelforfatteren/redaksjonen må ha tatt et politisk standpunkt til innholdet og konkludert deretter og/eller vist til løsningsforslag i tråd med deres politiske syn. Først da vil innholdet være egnet til å påvirke offentlige myndigheters lovgivning og forvaltningspraksis.

Klager viser til at publikasjonen "C" har et politisk formål, og viser til notat vedlagt klagen samt Klagers generelle formålsparagraf.

Skattekontoret vil kort bemerke at avsnittet som klager har vist til i merknader til innstillingen s. 2 fjerde avsnitt kun er en konseptbeskrivelse av "C". Vi finner ingen opplysninger om "C" sitt formål i publikasjonen eller på nettsidene til magasinet. Skattekontoret viser til at notatet er skrevet av Klager i forbindelse med klagebehandlingen, og at vi har inntrykk av at ordleggingen i avsnittet (og notatet generelt) er farget av behovet for å gi et inntrykk av at "C" er politisk, f. eks. "Målgruppen er politisk interesserte borgere...(...)".

Det fremkommer videre i avsnittet sitert av klager at "Enda viktigere har det dog vært å formidle andres meninger og synspunkter."

Sitatet bekrefter vår vurdering i utkastet s. 14 fjerde avsnitt om at publikasjonen formidler andres meninger og synspunkter, og at artikkelforfatteren/redaksjonen normalt ikke har egne meninger om innholdet eller kommer med løsningsforslag til de problemstillingene som beskrives.

Klager viser til "C" nr. 6/2013 om boligsituasjonen på X etter Xkatastrofen i X. Skattekontoret fikk imidlertid ikke fremlagt denne publikasjonen i forbindelse med klagers merknader til innstillingen. Først samme dag som saken skulle oversendes til Klagenemnda for merverdiavgift fikk vi fremlagt denne publikasjonen. For øvrig sammen med siste nummer av "E", nr. 5/2014, som ikke har vært anført tidligere i forbindelse med denne saken. Skattekontoret har derfor i forbindelse med nærværende innstilling ikke hatt tilstrekkelig tid til å kommentere innholdet av noen av disse publikasjonene nærmere.

Klager viser avslutningsvis til at skattekontoret på s. 15 i utkastet har lagt til grunn at "C" ikke er et økonomisk tidsskrift, og at uttalelsene vedrørende "E", "H" og "F" derfor etter skattekontorets mening vil ha begrenset relevans. Klager mener at skattekontoret insinuerer at begrepet "overveiende politisk innhold" i merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd skal ha et annet innhold for økonomiske tidsskrift enn for andre tidsskrift som konkurrerer i tidsskriftsmarkedet. Klager kan ikke se at skattekontoret har rettskildemessig dekning for en slik anførsel.

Skattekontoret ser i etterkant at vår formulering på s. 15 fjerde avsnitt første setning er misvisende, og vil derfor her redegjøre nærmere for hva som var meningen med denne . Skattekontoret hevder således at uttalelsene vedrørende "E", "H" og "F" har begrenset relevans i denne saken, da manglende faktumbeskrivelse og rettslig vurdering i uttalelsene gjør det vanskelig å sammenligne disse publikasjonene med "C". Vi viser i denne forbindelse til uttalelsen vedrørende "E" i AV nr. 13/1985 pkt. 1.11.2 hvor Skattedirektoratet utrykker at de har funnet det vanskelig å karakterisere innholdet i "E" nr. 5/1984 som "overveiende politisk". I Finansdepartementets svar til Skattedirektoratet er det lagt til grunn at publikasjonen er overveiende politisk uten nærmere begrunnelse. I uttalelsen vedrørende "F" i AV nr. 6/1994 pkt. 1.3.1 uttaler Finansdepartementet at "et tidsskrift som tar sikte på å orientere om spesielle forbrukerorienterte og økonomiske spørsmål med karakter av rådgivning av betydning for den enkeltes personlig økonomi" ikke var overveiende politisk. Det var først etter at utgiver hadde foretatt en omlegging og endring av karakter at publikasjonen ble ansett for å tilfredsstille vilkårene for avgiftsfritak.  Det fremkommer ikke av den angjeldende uttalelse hva som konkret medførte endring av det opprinnelige standpunktet i Finansdepartementets uttalelse i 1987.

Etter en samlet vurdering av publikasjonen "C"s innhold, karakter og type fastholder skattekontoret på denne bakgrunn at publikasjonen ikke er "overveiende politisk".

Skattekontorets innstilling til vedtak

Skattekontoret foreslår etter dette at det fattes slikt

V e d t a k:

Den påklagede etterberegningen av merverdiavgift stadfestes.

KLAGENEMNDAS AVGJØRELSE:

Nemndas medlem Ongre har avgitt slikt votum: "Uenig.

Saken gjelder spørsmål om hvorvidt tidsskriftet ”C” er et tidsskrift med overveiende politisk innhold, og derfor er omfattet av merverdiavgiftsfritaket i mval § 6-2 annet ledd.

Jeg er i denne konkrete saken uenig med skattekontorets oppfatning av at tidsskriftet ”C” ikke skal omfattes av mval § 6-2 annet ledd hvor det fremgår at omsetning av tidskrifter med ”overveidende politisk” innhold skal være fritatt for merverdiavgift i siste omsetningsledd.

Finansdepartementet har tidligere kommet til at innholdet i tidsskriftet "E" som overveiende politisk i henhold til dagjeldende merverdiavgiftslov § 16 (nå mval § 6-2). Av samme grunn kom Finansdepartementet også til at tidsskriftene "H" og "F" også skulle anses som tidskrifter med et innhold som kvalifiserte til avgiftsfri omsetning i siste ledd. ( jf. Skattedirektoratets melding Av 6/1994 punkt 1.3.1 og Merverdiavgiftshåndboken 2013 side 417.)

Samlet sett mener jeg skattekontoret synes å legge til grunn en for snever forståelse av hva som representerer et politisk innhold. Det kan ikke stilles krav til at innholdet skal ha en ”klar politisk profil” i den forstand at artiklene skal legge fram et konkret partipolitisk syn eller argumentere for og konkludere med spesielle politiske retninger og løsninger.

Jeg er derfor enig med klager i at tidsskriftet har et politisk innhold som kjennetegnes som ”en publikasjon gjennom artikler, kronikker, kommentarer og analyser tar opp temaer av politisk karakter, og bringer disse ut i det offentlige rom”. En slik forståelse er etter mitt skjønn i samsvar med lovens ordlyd og den praksis som er lagt til grunn fra Finansdepartementet for merverdiavgiftsfritaket.

Vedtak: Skattekontorets vedtak oppheves."

Nemndas medlem Frøystad har avgitt slikt votum: "Uenig i skattekontorets vedtak. Skattemyndighetenes praktisering av regelverket i forhold til "E", "H" og "F" har etter mitt syn relevans for håndteringen av "C", selv om det etter mitt syn kan stilles spørsmål hvorvidt praksis er korrekt ut fra regelverkets ordlyd. Jeg er kommet til at "C" omfattes av fritaket i § 6-2 annet ledd ut fra tidligere praksis, særlig fordi konkurransenøytralitet og hensynet til forutberegnelighet tilsier at alle publikasjoner skal vurderes ut fra de samme kriterier.

Vedtak: Vedtaket oppheves."

Nemndas medlem Hines Grape har avgitt slikt votum: "Enig. Finner ikke preget av "overveiende politisk". Andre publikasjoner som det er vist til i saken har en tydeligere næringspolitisk profil."

Nemndas medlemmer Rivedal og Stenhamar sluttet seg til skattekontorets innstilling.

Det ble etter dette fattet slikt

V e d t a k:

Som innstilt.