Oppholdstillatelsen din avgjør om du blir automatisk bosatt i Norge

Informasjonen gjelder for deg som er innvilget oppholdstillatelse av UDI på minst 6 måneder.

Når du får en oppholdstillatelse på minst 6 måneder, vil UDI sende en melding til Folkeregisteret om dette. Du kan da bli automatisk registrert bosatt i Norge, og få et fødselsnummer.

Det er hvilken type oppholdstillatelse du har, som er avgjørende for om du blir automatisk registrert bosatt i Norge og tildelt et fødselsnummer. Ulike typer oppholdstillatelser er for eksempel tillatelse til å studere, gjenforenes med et familiemedlem eller arbeid.

Dersom du har fått en oppholdstillatelse som ikke medfører at du blir automatisk bosatt i Norge, vil du få et d-nummer. Hvis du har fått d-nummer og skal oppholde deg i Norge i minst 6 måneder sammenhengende, må du selv melde flytting til Norge.

Noen får en annen dato enn fødselsdato i fødselsnummeret

Som hovedregel skal de første 6 sifrene i et fødselsnummer være likt personens fødselsdato. For noen personer vil dette ikke være tilfelle, og de første 6 sifrene vil tilsvare datoen personen ble registrert bosatt i Norge.

Slik melder du flytting hvis du har fått d-nummer

Dersom du melder flytting innen 30 dager fra d-nummeret ble tildelt, kan du laste ned og sende flyttemeldingsskjemaet (RF-1401 Melding om flytting til Norge) med dokumentasjon til Skatteetaten.

Hvis du er elektronisk bruker, kan du sende skjema og dokumentasjon elektronisk.

Du kan også sende per post til

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Merk brevet med «Melding om innflytting» .

Dersom det er gått mer enn 30 dager fra d-nummeret ble tildelt, må du møte til ny ID-kontroll. Bestill time på skattekontor som har ID-kontroll, og ta med nødvendig dokumentasjon til timen.

  • Dokumentasjon på bolig for 6 måneder eller lenger: Dersom du leier bolig må du fremlegge skriftlig bekreftelse eller husleiekontrakt som er undertegnet av utleier eller av representant for utleieselskap. I bekreftelsen skal det fremgå at du er leietaker og hvor lenge du skal leie.
  • Dokumentasjon på arbeidsforhold for 6 måneder eller mer: Arbeidskontrakt eller oppdragsbekreftelser fra arbeidsgiver. Dersom du har varierende arbeidstid ber vi deg også legge frem arbeidsplaner eller timelister som viser hvilke dager du er i arbeid.
  • Dokumentasjon på studier for 6 måneder eller mer: Bekreftelse fra studiested som viser varighet på studiet.

Du kan også legge ved annen dokumentasjon som viser at du har tenkt å bo i Norge sammenhengende i minst seks måneder eller ha varig opphold.