Oppholdstillatelsen din avgjør om du blir automatisk bosatt i Norge

Informasjonen gjelder for deg som er innvilget oppholdstillatelse av UDI på minst 6 måneder.

Når du får en oppholdstillatelse på minst 6 måneder, vil UDI sende en melding til Folkeregisteret om dette. Du kan da bli automatisk registrert bosatt i Norge, og få et fødselsnummer.

Det er hvilken type oppholdstillatelse du har, som er avgjørende for om du blir automatisk registrert bosatt i Norge og tildelt et fødselsnummer. Ulike typer oppholdstillatelser er for eksempel tillatelse til å studere, gjenforenes med et familiemedlem eller arbeid.

Dersom du har fått en oppholdstillatelse som ikke medfører at du blir automatisk bosatt i Norge, vil du få et d-nummer. Hvis du har fått d-nummer og skal oppholde deg i Norge i minst 6 måneder sammenhengende, må du selv melde flytting til Norge.

Slik melder du flytting hvis du har fått d-nummer

Dersom du melder flytting innen 30 dager fra d-nummeret ble tildelt, kan du laste ned og sende flyttemeldingsskjemaet (RF-1401 Melding om flytting til Norge) med dokumentasjon til Skatteetaten.

  • Dokumentasjon på bolig for 6 måneder eller lenger: Dersom du leier bolig må du fremlegge skriftlig bekreftelse eller husleiekontrakt som er undertegnet av utleier eller av representant for utleieselskap. I bekreftelsen skal det fremgå at du er leietaker og hvor lenge du skal leie.
  • Dokumentasjon på arbeidsforhold for 6 måneder eller mer: Arbeidskontrakt eller oppdragsbekreftelser fra arbeidsgiver. Dersom du har varierende arbeidstid ber vi deg også legge frem arbeidsplaner eller timelister som viser hvilke dager du er i arbeid.
  • Dokumentasjon på studier for 6 måneder eller mer: Bekreftelse fra studiested som viser varighet på studiet.

Du kan også legge ved annen dokumentasjon som viser at du har tenkt å bo i Norge sammenhengende i minst seks måneder eller ha varig opphold.

Hvis du er elektronisk bruker, kan du sende skjema og dokumentasjon elektronisk.

Du kan også sende per post til

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Merk brevet med «Melding om innflytting» .

Dersom det er gått mer enn 30 dager fra d-nummeret ble tildelt, må du møte til ny ID-kontroll. Bestill time på skattekontor som har ID-kontroll, og ta med nødvendig dokumentasjon til timen.

Noen får en annen dato enn fødselsdato i fødselsnummeret

Som hovedregel skal de første 6 sifrene i et fødselsnummer være likt personens fødselsdato. For noen personer vil dette ikke være tilfelle, og de første 6 sifrene vil tilsvare datoen personen ble registrert bosatt i Norge.