Kjøp av aksjer

En vanlig måte å anskaffe en aksje på er å overta den fra en som allerede er aksjonær i selskapet.

Dette er en avtale mellom aksjonærer der prisen som hovedregel fastsettes i avtalen. Selskapets vedtekter kan inneholde regler om fastsettelse av pris og hvem som kan erverve aksjer i selskapet. Avtaler mellom aksjonærene (aksjonæravtaler) kan også begrense omsetningsmuligheter og prissetting.

Aksjeanskaffelser skal meldes til selskapet og innføres i aksjeeierboken. For børsnoterte selskaper skjer dette hos Verdipapirsentralen gjennom kontoførere.

Hvordan bestemmes inngangsverdien for aksjer som er kjøpt?

Inngangsverdi settes lik vederlaget ved kjøpet inklusive eventuelle megleromkostninger, verdien av gjeldsovertakelse, naturalytelser og tjenester mv.