Spleis av aksjer

Generalforsamlingen i et aksjeselskap kan beslutte å slå sammen aksjer i et valgt forhold, for eksempel 3 aksjer byttes med 1 ny (3:1). Total aksjekapital vil være uendret.

Hvor kan du finne ut om du har aksjer i et slikt selskap?

Det vil fremgå av generalforsamlingsprotokoll at spleis er vedtatt gjennomført. Den opprinnelige inngangsverdien er avhengig av hvordan aksjene før spleisen var ervervet.

Hvordan påvirkes inngangsverdien?

Inngangsverdien for spleiset aksjer er lik samlet opprinnelig inngangsverdi for de aksjene som er spleiset til én ny aksje.

Total anskaffelsesverdi for aksjeposten vil være uendret.

footer/desktop/standard