Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift til folketrygden som arbeidsgivere skal betale av brutto arbeidsvederlag mv.

Avgiften angår ikke arbeidstakeren - det er en avgift som arbeidsgiveren skal betale.

Arbeidsgiveravgift skal beregnes etter en prosentsats. Denne er i utgangspunktet avhengig av hvilken avgiftssone privat arbeidsgiver er bosatt i (folkeregistrert adresse).

Avgiftssatsene og sonene fastsettes av Stortinget hvert år.

Du skal beregne arbeidsgiveravgift av lønn og andre ytelser, hvis du ikke omfattes av den forenklede ordningen for private arbeidsgivere. Arbeidsgiveravgiften betales annenhver måned. Du må summere beløpene for de to månedene i terminen.

Det er spesielle regler for arbeidsgiveravgift på naturalytelser (for eksempel fri kost og losji) og utgiftsgodtgjørelser (for eksempel bilgodtgjørelse).

Unntak fra arbeidsgiveravgift

Noen private arbeidsgivere er unntatt fra plikten til å betale arbeidsgiveravgift:

  • Private arbeidsgivere med lønnsutbetalinger for arbeid i hjemmet sitt eller på fritidseiendommen sin når utbetalingene ikke overstiger 60 000 kroner per år. Mer informasjon om dette finner du i "Lønnsarbeid i hjemmet".Dersom samlede lønnsutbetalinger for arbeid i hjemmet eller på fritidseiendommen går over grensen på 60 000 kroner i løpet av året, skal det beregnes og betales arbeidsgiveravgift av hele beløpet
  • Foreldre med lønnsutbetalinger til dagmamma eller praktikant for pass av barn under 12 år eller eldre barn med særlig behov for omsorg og pleie. Mer om dette finner du i "Betalt barnepass".