Hjelp til skattemeldingen for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge

Her finner du aktuell informasjon for deg som er bosatt i utlandet og mottar pensjon og uføreytelser fra Norge.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Hvordan gjør du det?

Du trenger ikke levere skattemeldingen dersom opplysningene er korrekte og fullstendige. Du vil da få 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen på skatteoppgjøret.

Du må levere skattemeldingen med endringer dersom du krever helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du bor. Har du andre endringer må du også levere skattemeldingen. 

Praktisk om skattemeldingen 

Se hvordan du logger inn, endrer skattemeldingen din eller ditt kontonummer for tilbakebetaling av for mye trukket skatt.

Elektronisk levering

Har du norsk fødselsnummer eller D-nummer kan du få elektronisk tilgang til skattemeldingen mv. 

Utsatt leveringsfrist

Du kan søke Skatteetaten om utsatt leveringsfrist dersom du har særlige grunner, for eksempel sykdom eller reisefravær, som gjør det svært vanskelig for deg å levere skattemeldingen innen fristen. Ønsker du å søke skriftlig, må du snarest sende en søknad hvor du oppgir fødselsnummer/D-nummer, navn og adresse samt en kort begrunnelse for søknaden.

Pensjoner og uføreytelser som du får utbetalt fra Norge, er skattepliktige i Norge selv om du ikke er skattemessig bosatt i Norge. Dette gjelder både om du er skattemessig emigrert fra Norge og om du aldri har vært skattemessig bosatt i Norge.

Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten:

  • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt.
  • Du skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden.

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent, når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge. Da kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge.

Du kan ha krav på utvidet fradrag hvis du er bosatt i en EØS-stat og inntekten i bostedsstaten er for lav til at du får utnyttet retten til personlige fradrag der

Det skal ikke betales kildeskatt av barnepensjon til barn under 17 år.

Hvordan unngår du dobbeltbeskatning

Er pensjonen eller uføreytelsen skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Skatteoppgjøret som du får i oktober, viser hvor mye skatt du har betalt i Norge. Skatteoppgjøret kan brukes som dokumentasjon overfor skattemyndighetene i ditt bostedsland.

Skattemeldingen er forhåndsutfylt med opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og andre som har utbetalt pensjon og/eller uføreytelser i 2022.

Dersom du har annen inntekt og formue som er skattepliktig i Norge, men som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, må du selv føre opp inntekten/formuen.

Du må også kontrollere at de forhåndsutfylte opplysningene er fullstendige og korrekte.

Mener du at hele eller en del av din pensjon eller uføreytelse er skattefri i Norge etter reglene i skatteavtalen med det landet der du er bosatt, må du endre det beløpet som står i skattemeldingen og oppgi det beløpet som er skattepliktig i Norge. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri i Norge skal du ikke endre beløpet til kroner 0, men la beløpet stå og merke det med «Ikke skattepliktig kildeskatt på pensjon.» Er kun deler av pensjonen skattefri, må du splitte kortet (tidligere benevnt som post), slik at du får lagt inn hva som er fritatt og hva som er skattepliktig. Denne vurderingen må gjøres for hver enkelt ytelse.

Skatteetaten kan kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for 2022.

Skatteetaten kan også kreve at du sender inn annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie i Norge, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen og oppgir hvilke beløp som er skattepliktige i Norge, anses skattemeldingen for å være godkjent av deg og levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Du vil da få 15 prosent skatt på hele pensjonen/uføreytelsen på skatteoppgjøret.

Du må levere skattemeldingen og oppgi det skattepliktige beløpet også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Er du bosatt i et EU/EØS-land og du er skattepliktig i Norge for minst 90 prosent av din totale inntekt, kan du kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig i Norge.

Du må da levere skattemeldingen og opplyse i et vedlegg til skattemeldingen at du krever at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge.

Skatteetaten kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du har rett til en slik skatteberegning.

Krever du at skatten skal beregnes etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn:

  • en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland
  • en oppstilling som viser hvilke inntekter av pensjon, uføreytelser, lønn og virksomhet som du har hatt i Norge og utlandet i 2022. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter.
  • kopi av din og din eventuelle ektefelles skattemelding eller tilsvarende til bostedslandet for 2022

Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for 2021.

Krever du fradrag for gjeldsrenter, kan Skatteetaten også kreve at du sender inn:

  • en oppstilling av dine renteinntekter og andre kapitalinntekter i Norge og utlandet i 2022
  • dokumentasjon for betalte renteutgifter i Norge og utlandet i 2022

Mener du at du har rett til skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller du har etterlattepensjon og mener at du har rett til nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, kan Skatteetaten kreve at du sender inn

  • en oppstilling som viser all inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet i 2022

Opplysninger om inntekt mv. kan du gi på skjemaet Skattemelding for person som ikke har mottatt forhåndsutfylt skattemelding (RF-1281). Skjemaet RF-1281 sender du inn som et vedlegg til den forhåndsutfylte skattemeldingen for inntektsåret 2022.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen og krever at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, anses skattemeldingen for å være godkjent av deg og levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Du vil da få 15 prosent skatt på hele pensjonen/uføreytelsen på skatteoppgjøret.

Du må levere skattemeldingen og kreve at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholding i den norske folketrygden, er pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger skattefrie.

Inneholder skattemeldingen pensjoner/uføreytelser som ikke er skattepliktige, må du endre det beløpet som står i skattemeldingen og oppgi det beløpet som er skattepliktig i Norge. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri i Norge skal du ikke endre beløpet til kroner 0, men la beløpet stå og merke det med «Ikke skattepliktig kildeskatt på pensjon». Er kun deler av pensjonen henholdvis skattefri -og  skattepliktig, må du dele aktuelle kort for å spesifisere med merknad hvilke beløp som da er skattefri -og hvilket beløp som er skattepliktig.

Hvis du ikke leverer skattemeldingen og oppgir hvilke beløp som er skattepliktige, anses skattemeldingen for å være godkjent av deg og levert med de forhåndsutfylte opplysningene. Du vil da få 15 prosent skatt på hele pensjonen/uføreytelsen på skatteoppgjøret.

Du må levere skattemeldingen og oppgi det skattepliktige beløpet også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Opplysninger som Skatteetaten har fått fra NAV og/eller andre som har utbetalt pensjon og uføreytelser i 2022, er ført inn i skattemeldingen.

Mener du at hele eller en del av din pensjon eller uføreytelse er skattefri i Norge, må du endre det beløpet som står i skattemeldingen og oppgi det beløpet som er skattepliktig. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri i Norge skal du ikke endre beløpet til kroner 0, men la beløpet stå og merke det med «Ikke skattepliktig kildeskatt på pensjon». Er kun deler av pensjonen henholdvis skattefri -og  skattepliktig, må du dele aktuelle kort for å spesifisere med merknad hvilke beløp som da er skattefri -og hvilket beløp som er skattepliktig.

Har du mottatt pensjon/uføreytelse som er skattepliktig i Norge, men som ikke er forhåndsutfylt, må du oppgi beløpet i skattemeldingen din.

Har du fått etterbetalt offentlig eller privat pensjon, eller uføretrygd fra NAV

Da blir skatten på hele etterbetalingen beregnet i utbetalingsåret. Skatteetaten skal sørge for at skatten ikke blir høyere enn om skatten på pensjonen/uføretrygden var blitt beregnet i det eller de årene etterbetalingen gjelder for.

Skatteoppgjøret kommer i løpet av høsten.

Skattepenger til gode?

Har du penger til gode på skatten, kan du få beløpet inn på bankkonto. På tilgodebeløpet er det beregnet rentegodtgjørelse. Tilgodebeløp (inkluderer rentegodtgjørelse) under 100 kroner vil ikke bli tilbakebetalt.

Har du ikke konto i norsk bank eller du ønsker tilgodebeløpet overført til konto i bank utenfor Norge, ber vi deg sende inn opplysninger om:

  • kontonummer (IBAN, SWIFT/BIC)
  • og bankens navn og adresse.

Opplysningene sendes skriftlig og signert til:

Skatteetaten
Statlig Skatteoppkreving
Postboks 9200 Grønland
NO-0134 OSLO

Du må legge ved en bekreftet kopi av pass (eller annen legitimasjon med bilde) og dokumentasjon som viser at du er eier av kontoen eller at du har disposisjonsrett til den.

Har ikke Skatteetaten fått opplysninger om bankkonto, kan du få et brev fra Skatteetaten hvor du blir bedt om å opplyse om en bankkonto eller bekrefte at du bor på den registrerte adressen i utlandet. Skatteetaten sender ikke utbetalingskort til adresse i utlandet med mindre du har bekreftet at du bor på adressen.

Skatteetaten oppfordrer til at du velger utbetaling til bankkonto – dette gir den raskeste og sikreste utbetalingen.

Restskatt

På restskatt er det beregnet et rentetillegg. Restskatt (inkludert rentetillegg) under kroner 100 kreves ikke inn. Nærmere opplysninger om renteberegningen og rentesatser i skatteoppgjøret finner du her, eller ved å henvende deg til Skatteetaten.

Tilleggsforskudd

Er det trukket for lite skatt i 2022, kan du betale tilleggsforskudd. Betaler du tilleggsforskudd innen 31. mai 2023 unngår du renter på restskatt.

Tilleggsforskudd skal innbetales til:

konto 6345.06.24359,

IBAN NO2963450624359,

SWIFT/BIC: NDEANOKK.