Kildeskatt på pensjon og uføreytelser

Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge.

Dette innebærer at du er skattepliktig for norsk pensjon og norske uføreytelser selv om du er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har vært skattemessig bosatt i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter:

  • pensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner
  • private tjenestepensjoner
  • andre private pensjoner
  • uføretrygd fra folketrygden
  • uføreytelser fra andre ordninger

Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytelse.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten:

  • Du skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden.
  • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt.

Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EU/EØS-land og minst 90 prosent av din totale inntekt er skattepliktig i Norge.

Du kan ha krav på utvidet fradrag hvis du er bosatt i et EØS-land og inntekten i bostedslandet er for lav til at du får utnyttet retten til personlige fradrag der.

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller pensjonsbeholdning og du har private pensjoner/uføreytelser eller krigspensjon

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden, er du ikke skattepliktig i Norge for pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du er heller ikke skattepliktig for krigspensjon.

Du må selv kontakte den som utbetaler den private pensjonen/uføreytelsen, og gjøre de oppmerksom på at du mener at den ikke er skattepliktig til Norge.

Får du krigspensjon, må du henvende deg til skattekontoret. Får du bare krigspensjon, kan du søke om frikort. Får du alderspensjon også, kan du søke om et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Da må du dokumentere hvor stor del av pensjonen som er krigspensjon.

Reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder bare for deg som er skattemessig emigrert fra Norge. Er du fortsatt skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal skatten beregnes etter de vanlige reglene. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder for deg også.

Hvordan unngå å bli dobbeltbeskattet

Er pensjonen/uføreytelsen skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet. Skatteoppgjøret viser hvor mye skatt du har betalt i Norge. Du kan bruke skatteoppgjøret som dokumentasjon overfor skattemyndighetene i ditt bostedsland.