Kildeskatt – Personer bosatt i EØS-land (EU/EFTA)

Hvis du er bosatt i et annet EU/EØS-land og skattlegges i Norge for minst 90 prosent av din totale inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som er bosatt i Norge. Dette kan være aktuelt dersom beskatning etter ordinære regler gir en lavere skattesats enn 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse. 

Du kan også ha rett til nedsatt kildeskatt dersom du bor i et EU/EØS-land og har så lav inntekt der at du ikke får utnyttet retten til personlige fradrag. Les mer om denne muligheten.

Informasjonen under gjelder deg som krever skattlegging som bosatt etter 90 prosent regelen.

Når minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon/uføreytelser, lønn og virksomhet er skattepliktig i Norge, kan du kreve at skatten fastsettes etter de vanlige skattesatsene i stedet for med 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig i Norge. Du vil da ha rett til blant annet minstefradrag og personfradrag som om du var bosatt i Norge. 

Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning. Omstillingsstønad, uføretrygd og andre uføreytelser skattlegges på samme måte som lønnsinntekt, og det gis ikke nedsettelse av skatten etter reglene om skattebegrensning.

Når minst 90 prosent av alle dine inntekter (også renter og andre kapitalinntekter) er skattepliktige i Norge, kan du kreve fradrag for gjeldsrenter. Dette gjelder også renter på lån i utlandet.

Får du alderspensjon eller AFP, kan du også ha rett til skattefradrag for pensjonsinntekt. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon/uføreytelser, lønn og virksomhet er skattepliktig i Norge.
 • Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig i Norge.
 • Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale.

Får du etterlattepensjon fra folketrygden, kan du også ha rett til en nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. For å få skattebegrensning må følgende vilkår være oppfylt:

 • Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon/uføreytelser, lønn og virksomhet er skattepliktig i Norge.
 • Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig i Norge.
 • Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale.

Bor du i et annet EU/EØS-land og omfattes av disse reglene, kan du:

 • søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.
 • opplyse til skattemeldingen at du krever at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge

Krav til dokumentasjon (bosatt i et annet EU/EØS-land)

Søknad om skattekort

Når du søker om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent etter reglene for personer bosatt i et annet EU/EØS-land, må du: 

 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland
 • legge ved en oppstilling som viser hvilke inntekter av pensjon/uføreytelser, arbeid og virksomhet som du regner med å ha i det aktuelle inntektsåret. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter
 • legge ved en kopi av din og din eventuelle ektefelles siste skattemelding fra bostedslandet 

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn seks måneder.

Krever du fradrag for gjeldsrenter, må du i tillegg legge ved:

 • en oppstilling av dine forventede renteinntekter og andre kapitalinntekter i det aktuelle året.

Krever du skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller du har etterlattepensjon og krever nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, må du i tillegg legge ved:

 • en oppstilling som viser all forventet inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet i det aktuelle året.

Opplysninger om inntekt mv. kan gis på skjemaet RF-1290 Skattekort kildeskatt på pensjon/uføreytelser – inntektsopplysninger.

Skattemelding

Når du har opplyst til skattemeldingen at du krever at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du har rett til en slik skatteberegning. For mer informasjon, se hjelp til skattemelding for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge.