Kildeskatt – Personer bosatt i EØS-land (EU/EFTA)

Fra og med inntektsåret 2019 er det vedtatt en ny regel om begrensning av kildeskatt på pensjon og uføretrygd mv for visse grupper kildeskattpensjonister. Det gjelder personer bosatt i visse EØS-land, som har opptjent sin rett til pensjon i Norge ved fri bevegelighet av arbeidskraft i EØS-området, og som har for lav inntekt i bostedslandet til at de kan gjøre nytte av retten til personlige fradrag.

I tillegg til den nye regelen gjelder som tidligere at du som er bosatt i et annet EU/EØS-land og skattlegges i Norge for minst 90 prosent av din totale inntekt, kan kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer bosatt i Norge.

Informasjonen under gjelder deg som krever skattlegging som bosatt etter 90 prosent regelen.

Lave pensjoner/uføreytelser, som er fritatt for beskatning for personer som er bosatt i Norge, vil da også bli skattefrie for personer som bor i et annet EU/EØS-land. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning. Uføretrygd og andre uføreytelser skattlegges på samme måte som lønnsinntekt, og det gis ikke nedsettelse av skatten etter reglene om skattebegrensning.

Når minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon/uføreytelser, lønn og virksomhet er skattepliktig i Norge, kan du kreve at skatten fastsettes etter de vanlige skattesatsene i stedet for med 15 prosent av brutto pensjon. Er du gift, skal også ektefellens inntekt tas med i vurderingen av hvor stor del av inntekten som er skattepliktig i Norge. Du vil da ha rett til blant annet minstefradrag og personfradrag som om du var bosatt i Norge.

Når minst 90 prosent av alle dine inntekter (også renter og andre kapitalinntekter) er skattepliktige i Norge, kan du kreve fradrag for gjeldsrenter. Dette gjelder også renter på lån i utlandet.

Får du alderspensjon eller AFP, kan du også ha rett til skattefradrag for pensjonsinntekt. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon/uføreytelser, lønn og virksomhet er skattepliktig i Norge.
 • Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig i Norge.
 • Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale.

Får du etterlattepensjon fra folketrygden, kan du også ha rett til en nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt. For å få skattebegrensning må følgende vilkår være oppfylt:

 • Minst 90 prosent av din brutto inntekt av pensjon/uføreytelser, lønn og virksomhet er skattepliktig i Norge.
 • Minst 90 prosent av din alminnelige inntekt (inntekt etter fradrag) er skattepliktig i Norge.
 • Norge må kunne innhente opplysninger om dine inntekts- og formuesforhold fra ditt bostedsland etter en skatteavtale eller tilsvarende avtale.

Bor du i et annet EU/EØS-land og omfattes av disse reglene, kan du:

 • søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.
 • opplyse i et vedlegg til skattemeldingen at du krever at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge

Krav til dokumentasjon (bosatt i et annet EU/EØS-land)

Søknad om skattekort

Når du søker om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2023 etter reglene for personer bosatt i et annet EU/EØS-land, må du: 

 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland
 • legge ved en oppstilling som viser hvilke inntekter av pensjon/uføreytelser, arbeid og virksomhet som du regner med å ha i 2023. Er du gift må du også ta med ektefellens inntekter
 • legge ved en kopi av din og din eventuelle ektefelles skattemelding eller lignende til bostedslandet for 2022

Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Krever du fradrag for gjeldsrenter, må du i tillegg legge ved:

 • en oppstilling av dine forventede renteinntekter og andre kapitalinntekter i 2023

Krever du skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister eller du har etterlattepensjon og krever nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt, må du i tillegg legge ved:

 • en oppstilling som viser all forventet inntekt, formue, fradrag og gjeld i Norge og utlandet i 2023

Opplysninger om inntekt mv. kan gis på skjemaet RF-1290 Skattekort kildeskatt på pensjon/uføreytelser – inntektsopplysninger.

Skattemelding

Når du har opplyst i et vedlegg til skattemeldingen for 2022 at du krever at skatten blir beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer som bor i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du har rett til en slik skatteberegning. For mer informasjon, se hjelp til skattemelding for personer bosatt i utlandet som mottar pensjon og uføreytelser fra Norge.