Kildeskatt - Skatteavtaler

Norge har skatteavtaler med en rekke land. Disse avtalene kan begrense Norges rett til å beskatte bestemte pensjoner og uføreytelser, dersom du kan dokumentere at du er skattemessig bosatt i et annet land.

Dette dokumenterer du med en bostedsbekreftelse (Certificate of residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland, som bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original, den må vise til skatteavtalen med Norge, og den må ikke være eldre enn seks måneder.

Noen av de mest aktuelle skatteavtalene er omtalt nedenfor. Det er lagt ut mer informasjon om enkelte land her

Bor du i Argentina, Brasil, Bulgaria, Canada, Filippinene, Hellas, Indonesia, Kypros eller Tyskland, er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.

Bor du i Estland, Irland, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Latvia, Litauen, Marokko, Russland eller Spania skal pensjon og uføreytelser ikke skattlegges i Norge.

Bor du i Australia skal pensjon ikke skattlegges i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) skal heller ikke skattlegges i Norge. Er du australsk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Er du ikke australsk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, skal den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattlegges i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger.

Uføretrygd fra folketrygden og andre uføreytelser (med unntak av livrenter) skal skattlegges i Norge.

Les mer om skatteregler ved bosted i Australia 

Skatteavtalen med Belgia ble endret fra 2019.

Bor du i Belgia, skal alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges i Norge. Er du belgisk statsborger, skal pensjon/uføreytelser knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Bor du i Frankrike, skal private tjenestepensjoner og andre private pensjonsordninger ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden skal heller ikke skattlegges i Norge.

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden og pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste er skattepliktige i Norge.

Les mer om skatteregler ved bosted i Frankrike

Bor du i Italia skal pensjon ikke skattlegges i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal heller ikke skattlegges i Norge. Er du italiensk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Er du ikke italiensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, skal den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattlegges i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger.

Bor du i Malaysia skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste og livrenter, ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser som er erstatning for påførte skader, skal heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.

Bor du i Nederland skal alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges i Norge.

Bodde du i Nederland og hadde norsk pensjon/uføreytelse i 2013, skal pensjon fra folketrygden, pensjon/uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon/uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge. Andre pensjoner/uføreytelser er skattepliktige i Norge. Dette gjelder om du ikke før utgangen av 2015 har gitt beskjed til skatteetaten både i Norge og Nederland om at du vil skattlegges i Norge for alle norske pensjoner og uføreytelser.

Bor du i et annet nordisk land skal uføreytelser fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (med unntak av livrenter) ikke skattlegges i Norge.

Alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) skal skattlegges i Norge.

Bor du i Pakistan skal pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge.

Uføreytelser fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (med unntak av livrenter) skal skattlegges i Norge.

Bor du i Polen skal pensjon og uføreytelser fra private pensjonsordninger som ikke er obligatoriske pensjonsordninger eller skattefavoriserte pensjonsordninger, ikke skattlegges i Norge.

Pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales av NAV, skal skattlegges i Norge. Pensjon og uføreytelser fra innskudds- og foretakspensjonsordninger og fra livrenter (IPA/IPS) skal også skattlegges i Norge.

Bor du i Portugal, skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger ikke skattlegges i Norge.

Er du portugisisk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger, heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.

Les mer om skatteregler ved bosted i Portugal

Bor du i Storbritannia, skal pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger skattlegges i Norge.

Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger skal ikke skattlegges i Norge. Er du britisk statsborger, skal pensjon/uføreytelserknyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Bodde du i Storbritannia og hadde norsk pensjon den 16. desember 2013, kunne du velge at følgende typer ytelser fortsatt ikke skal skattlegges i Norge:

  • pensjon og uføretrygd fra folketrygden når ytelsene ikke er knyttet til tidligere offentlig tjeneste
  • pensjon fra private tjenestepensjonsordninger
  • pensjon fra andre private pensjonsordninger
  • uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS)

Valget var endelig og gjelder så lenge du har disse ytelsene fra Norge.

Bor du i Sveits, skal pensjon knyttet til tidligere privat eller offentlig tjeneste skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal ikke skattlegges i Norge.

Bor du i Thailand kan du søke om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som skattlegges i Thailand. Du kan også søke om skattefritak i Norge for den delen av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) som skattlegges i Thailand.

Uføreytelser fra offentlige og private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (som ikke er livrenter), skal skattlegges i Norge.

Les mer om skatteregler ved bosted i Thailand

Bor du i Tyrkia, skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste, uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS), ikke skattlegges i Norge. Er du tyrkisk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste og uføreytelser fra offentlig tjenestepensjonsordninger heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.

 

Krav til opplysninger og dokumentasjon

Søknad om skattekort

Mener du at hele eller deler av din pensjon/uføreytelse er fritatt fra skatt i Norge etter skatteavtale mellom ditt bostedsland og Norge, kan du søke om et skattekort med lavere trekk enn 15 %.

Dette gjør du ved å sende inn 

  • en oversikt over alle dine pensjoner/uføreytelser fra Norge, merket med hvilke av dem du mener ikke er skattepliktige i Norge etter aktuell skatteavtale. 
  • dokumentasjon på at du er skattemessig bosatt i bostedslandet ditt etter skatteavtalen med Norge (se øverst på siden for beskrivelse av korrekt dokumentasjon)

Dersom skatteavtalen skiller mellom om pensjonen er opptjent i offentlig eller privat tjeneste må du også opplyse hvor mange år du har vært ansatt i henholdsvis offentlig og privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende.  

Skattemelding

Når du har oppgitt i skattemeldingen at pensjon/uføreytelser er fritatt fra norsk beskatning, eller du har oppgitt at bare deler av slik inntekt er skattepliktig i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Slik bostedsbekreftelse må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret det aktuelle inntektsåret.

Skatteetaten kan også kreve at du sender inn annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Krav til ekstra dokumentasjon for Thailand og Singapore

Når deler av pensjonen/uføreytelsen merkes som «ikke skattepliktig» i skattemeldingen, må du legge ved dokumentasjon som viser at det aktuelle beløpet er beskattet i Thailand/Singapore. 

Ved søknad om skattekort må du legge ved egenerklæring på at du vil oppholde deg i Thailand/Singapore i minst 180 dager i det aktuelle inntektsåret, og hvilket beløp du vil oppgi til beskatning i Thailand/Singapore i det aktuelle inntektsåret.