Kildeskatt - Skatteavtaler

Norge har skatteavtaler med en rekke land. Disse avtalene regulerer blant annet om pensjon og uføreytelser fra Norge skal skattlegges i Norge eller ikke.

Etter noen skatteavtaler er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.

Etter andre skatteavtaler er alle eller visse typer pensjoner og uføreytelser skattefrie i Norge. Kan du dokumentere at du er skattepliktig som bosatt i et av disse landene, kan du:

 • søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent slik at du blir trukket riktig skatt ved utbetalingen av din pensjon eller uføreytelse
 • opplyse i skattemeldingen hvor stor del av pensjonen eller uføreytelsen fra Norge som er skattepliktig i Norge

Skatteavtalenes regler om pensjon gjelder i utgangspunktet ikke for uføretrygd og andre uføreytelser. Det kan derfor være andre bestemmelser i skatteavtalen som regulerer om uføretrygd og andre uføreytelser skal skattlegges i Norge.

Noen av de mest aktuelle skatteavtalene er omtalt nedenfor. Informasjonen gjelder beskatningen av pensjon og uføreytelser for inntektsåret 2023. Det er lagt ut mer informasjon om enkelte land her

Bor du i Argentina, Brasil, Bulgaria, Canada, Filippinene, Hellas, Indonesia, Kypros eller Tyskland, er alle pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge, skattepliktige i Norge.

Bor du i Estland, Irland, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Latvia, Litauen, Marokko, Russland eller Spania skal pensjon og uføreytelser ikke skattlegges i Norge.

Bor du i Australia skal pensjon ikke skattlegges i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) skal heller ikke skattlegges i Norge. Er du australsk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Er du ikke australsk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, skal den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattlegges i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger.

Uføretrygd fra folketrygden og andre uføreytelser (med unntak av livrenter) skal skattlegges i Norge.

Skatteavtalen med Belgia ble endret fra 2019.

Bor du i Belgia, skal alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges i Norge. Er du belgisk statsborger, skal pensjon/uføreytelser knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Bor du i Frankrike, skal private tjenestepensjoner og andre private pensjonsordninger ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser fra andre ordninger enn folketrygden skal heller ikke skattlegges i Norge.

Pensjon og uføretrygd fra folketrygden og pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste er skattepliktige i Norge.

Bor du i Italia skal pensjon ikke skattlegges i Norge hvis du aldri har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge. Uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skal heller ikke skattlegges i Norge. Er du italiensk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Er du ikke italiensk statsborger og du har arbeidet for en offentlig arbeidsgiver i Norge, skal den delen av pensjonen som er knyttet til tidligere offentlig tjeneste (inklusive den tilsvarende andel av grunnpensjonen), skattlegges i Norge. Dette gjelder både når pensjonen utbetales fra NAV og fra andre offentlige pensjonsordninger.

Bor du i Malaysia skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste og livrenter, ikke skattlegges i Norge. Uføreytelser som er erstatning for påførte skader, skal heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.

Bor du i Nederland skal alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra andre ordninger skattlegges i Norge.

Bodde du i Nederland og hadde norsk pensjon/uføreytelse i 2013, skal pensjon fra folketrygden, pensjon/uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon/uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge. Andre pensjoner/uføreytelser er skattepliktige i Norge. Dette gjelder om du ikke før utgangen av 2015 har gitt beskjed til skatteetaten både i Norge og Nederland om at du vil skattlegges i Norge for alle norske pensjoner og uføreytelser.

Bor du i et annet nordisk land skal uføreytelser fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (med unntak av livrenter) ikke skattlegges i Norge.

Alle pensjoner, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) skal skattlegges i Norge.

Bor du i Pakistan skal pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) ikke skattlegges i Norge.

Uføreytelser fra private og offentlige tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (med unntak av livrenter) skal skattlegges i Norge.

Bor du i Polen skal pensjon og uføreytelser fra private pensjonsordninger som ikke er obligatoriske pensjonsordninger eller skattefavoriserte pensjonsordninger, ikke skattlegges i Norge.

Pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales av NAV, skal skattlegges i Norge. Pensjon og uføreytelser fra innskudds- og foretakspensjonsordninger og fra livrenter (IPA/IPS) skal også skattlegges i Norge.

Bor du i Portugal, skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger ikke skattlegges i Norge.

Er du portugisisk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger, heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.

Bor du i Storbritannia, skal pensjon, uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger skattlegges i Norge.

Uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger skal ikke skattlegges i Norge. Er du britisk statsborger, skal pensjon/uføreytelserknyttet til tidligere offentlig tjeneste ikke skattlegges i Norge.

Bodde du i Storbritannia og hadde norsk pensjon den 16. desember 2013, kunne du velge at følgende typer ytelser fortsatt ikke skal skattlegges i Norge:

 • pensjon og uføretrygd fra folketrygden når ytelsene ikke er knyttet til tidligere offentlig tjeneste
 • pensjon fra private tjenestepensjonsordninger
 • pensjon fra andre private pensjonsordninger
 • uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS)

Valget var endelig og gjelder så lenge du har disse ytelsene fra Norge.

Bor du i Sveits, skal pensjon knyttet til tidligere privat eller offentlig tjeneste skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal ikke skattlegges i Norge.

Bor du i Thailand kan du søke om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som skattlegges i Thailand. Du kan også søke om skattefritak i Norge for den delen av uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS) som skattlegges i Thailand.

Uføreytelser fra offentlige og private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger (som ikke er livrenter), skal skattlegges i Norge.

Bor du i Tyrkia, skal pensjon knyttet til tidligere privat tjeneste, uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og pensjon og uføreytelser fra livrenter (IPA/IPS), ikke skattlegges i Norge. Er du tyrkisk statsborger, skal pensjon knyttet til tidligere offentlig tjeneste og uføreytelser fra offentlig tjenestepensjonsordninger heller ikke skattlegges i Norge.

Andre pensjoner og uføreytelser skal skattlegges i Norge.

 

Krav til dokumentasjon (skatteavtaler)

Søknad om skattekort

Mener du at hele eller deler av din pensjon/uføreytelse skal være skattefri i Norge i 2023 etter reglene i en skatteavtale, kan du  søke om frikort eller skattekort med lavere skattetrekk enn 15 prosent.

Når du søker om frikort fordi pensjonen/uføreytelsen ikke skal skattlegges i Norge etter reglene i en skatteavtale, må du:

 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland

Når du søker om skattekort med lavere trekk enn 15 prosent fordi deler av pensjonen/uføreytelsen ikke skal skattlegges i Norge etter reglene en skatteavtale, må du:

 • opplyse om du har arbeidet for en norsk offentlig arbeidsgiver og eventuelt hvor mange år du har vært ansatt i offentlig tjeneste og hvor mange år du har vært ansatt i privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende. Dette gjelder når du får pensjon.
 • dokumentere hvor stor del av pensjonen som ikke skal skattlegges i Norge når pensjonen utbetales av NAV. Dette gjelder når du får pensjon. 
 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland

Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Skattemelding

Når du har oppgitt i skattemeldingen for 2022 at skattepliktig inntekt er fritatt, eller du har oppgitt at bare en del av din pensjon/uføreytelse er skattepliktig i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Certificate of Residence må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland før de har sendt ut skatteoppgjøret for 2022.

Skatteetaten kan også kreve at du sender inn annen dokumentasjon når bare visse typer pensjoner/uføreytelser er skattefrie, eller det er andre vilkår for skattefritak.

Krav til ekstra dokumentasjon for Portugal

Bor du i Portugal og har NHR-status ("Non-regular resident" /"Residente Näo Habitual"), kan du anses som bosatt i Portugal dersom du legger frem dokumentasjon på at at du er bosatt i Portugal etter art. 4 nr. 1 i skatteavtalen mellom Norge og Portugal. Slik dokumentert NHR-status kan i så fall gi skattefritak for noen pensjons-/uføreytelser i Norge. Dette gjelder også når du har lagt frem en Certificate of Residence.

Krav til ekstra dokumentasjon for Thailand og Singapore

Når du er skattemessig bosatt i Thailand eller i Singapore, og søker om skattekort med lavere sats enn 15 prosent må du i tillegg legge ved en egenerklæring hvor det fremgår:

 • at du vil oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2023
 • hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i den thailandske skattemeldingen for 2023

Når du har oppgitt i skattemeldingen for 2022 at skattepliktig inntekt er fritatt fra kildeskatt på pensjon, eller du har oppgitt at bare en del av din pensjon/uføreytelse er skattepliktig i Norge, kan Skatteetaten kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at den norske pensjonen/uføreytelsen er skattlagt i Thailand.