Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Spania

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon, uføretrygd og andre uføreytelser som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse og den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter:

  • pensjon fra folketrygden
  • offentlige tjenestepensjoner
  • private tjenestepensjoner
  • andre private pensjoner
  • uføretrygd fra folketrygden
  • uføreytelser fra andre ordninger

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Spania:

  • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Spania etter skatteavtalen mellom Norge og Spania, har krav på skattefritak i Norge.
  • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, og krigspensjon.

Skatteavtalen mellom Norge og Spania

Etter skatteavtalen mellom Norge og Spania artikkel 18 skal pensjon og uføreytelser bare skattlegges i det landet mottakeren er bosatt. Dette innebærer at pensjonen/uføreytelsen ikke skal skattlegges i Norge når du kan dokumentere at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen.

Det er bare personer som kan dokumentere at de er skattepliktige i Spania som bosatt der etter skatteavtalen, som kan få skattefritak i Norge. Du må derfor kunne legge frem en bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en España. Convenio) som er utstedt av spanske skattemyndigheter og som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge.

En person som ikke kan dokumentere at han er bosatt i Spania etter skatteavtalen, kan ikke få skattefritak. Alle pensjoner/uføreytelser vil da være skattepliktige i Norge.

Forskuddstrekk for inntektsåret 2020

Mener du at din pensjon/uføreytelse er skattefri i Norge etter skatteavtalen med Spania, må du henvende deg til skattekontoret og søke om frikort.

Hadde du pensjon/uføreytelse i 2018 som ikke var skattepliktig, og/eller du har frikort i 2019, trenger du ikke å søke om frikort for 2020. Skattekontoret skriver ut et nytt frikort på grunnlag av de opplysningene som de har om din skatteplikt.

Søker du om frikort for 2020 må du:

  • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
  • legge ved en bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en España. Convenio) fra spanske skattemyndigheter

Bostedsbekreftelsen (Residencia Fiscal en España. Convenio) må være utstedt av spanske skattemyndigheter og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original eller en utskrift fra skattemyndighetenes nettsider av bekreftelsen med autorisasjonskode. Bekreftelsen må ikke være eldre enn tre måneder.

Søknader om frikort vil bli behandlet fortløpende. Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) i stedet for et skattekort. Her får du blant annet informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke levere noe til dem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen. De henter frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Er du e-bruker, får du skattetrekksmeldingen i din meldingsboks i Altinn.

Flytter du fra Spania eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der, må du søke om nytt skattekort.

Er det trukket skatt før det ble utstedt frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon.

Fastsetting av skatt for inntektsåret 2019

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding i mars 2020.

Mener du at pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og oppgi at inntekten ikke skal skattlegges i Norge.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse (Residencia Fiscal en España. Convenio) som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Spania etter skatteavtalen med Norge.

Bostedsbekreftelsen (Residencia Fiscal en España. Convenio) må være utstedt av spanske skattemyndigheter (Agencia Tributaria). Den må være i original eller en utskrift fra nettet av bekreftelsen med autorisasjonskode. Bekreftelsen må ikke være eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av spanske skattemyndigheter før du har fått skatteoppgjøret for 2019 i Spania.

Leverer du ikke skattemeldingen, får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april 2020, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning og har private pensjoner/uføreytelser eller krigspensjon

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden, er du ikke skattepliktig i Norge for pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du er heller ikke skattepliktig for krigspensjon.

Du må selv henvende deg til den som utbetaler den private pensjonen/uføreytelsen, og gjøre oppmerksom på at du mener at den ikke er skattepliktig til Norge.

Får du krigspensjon, må du henvende deg til skattekontoret. Får du bare krigspensjon, kan du søke om frikort. Får du alderspensjon også, kan du søke om et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Da må du dokumentere hvor stor del av pensjonen som er krigspensjon.

Reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder bare for deg som er skattemessig emigrert fra Norge. Er du fortsatt skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal skatten beregnes etter de vanlige reglene. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder for deg også.

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon og uføreytelser skal rettes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

 

Telefon fra utlandet    +47 22 07 70 00
Telefon fra Norge       800 80 000

E-post: Du kan ikke bruke e-post, men send oss en melding i Altinn.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.