Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

Innholdet på denne siden gjelder skattemeldingen du leverte i 2021. Vi oppdaterer nå innholdet slik at det gjelder skattemeldingen du skal levere våren 2022. All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen. Du får også hjelp og veiledning inne i skattemeldingen din.

USA

Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon, uføretrygd og uføreytelser som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse og den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter:

 • pensjon fra folketrygden
 • offentlige tjenestepensjoner
 • private tjenestepensjoner
 • andre private pensjoner
 • uføretrygd fra folketrygden
 • uføreytelser fra andre ordninger

Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn under 17 år.

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i USA:

 • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i USA etter skatteavtalen mellom Norge og USA, har krav på skattefritak i Norge for pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og livrenteforsikringer (IPA/IPS).
 • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger, og krigspensjon.

Skatteavtalen mellom Norge og USA

Skatteavtalen mellom Norge og USA regulerer beskatningsretten til pensjon og uføretrygd fra folketrygden i artikkel 19, pensjon og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger til norske statsborgere i artikkel 17 og til andre enn norske statsborgere i artikkel 19, pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger i artikkel 18 nr. 1, pensjon og uføreytelser fra livrenteforsikringer i artikkel 18 nr. 2, og pensjon og uføreytelser fra andre pensjonsordninger i artikkel 22 nr. 1.

Følgende pensjoner og uføreytelser er skattepliktige i Norge:

 • pensjon fra folketrygden
 • uføretrygd fra folketrygden
 • pensjon og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger
 • pensjon og uføreytelser fra private pensjonsordninger som ikke er knyttet til tidligere ansettelse, med unntak av individuell pensjonssparing (IPA/IPS) og andre livrenter

Følgende pensjoner og uføreytelser skal ikke skattlegges i Norge:

 • pensjon og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger. Dette gjelder bl.a. pensjon og uføreytelser fra pensjonsordninger knyttet til tidligere ansettelse i privat tjeneste og pensjon over drift.
 • pensjon og uføreytelser fra livrenteforsikringer, bl.a. individuell pensjonssparing som IPA og IPS

Det er bare personer som kan dokumentere at de er skattepliktige i USA som bosatt der etter skatteavtalen, som kan få skattefritak for livrenter og for pensjon/uføreytelser som er knyttet til vederlag for tidligere lønnsarbeid i privat tjeneste og som utbetales av andre enn NAV. Du må derfor kunne legge frem en bostedsbekreftelse ("Form 6166 – Certification of U.S. Tax Residency") fra amerikanske skattemyndigheter som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i USA.

En person som ikke kan dokumentere at han er skattepliktig som bosatt i USA, kan ikke få skattefritak. Alle pensjoner og uføreytelser vil da være skattepliktige i Norge.

Pensjoner/uføreytelser som omfattes av artikkel 19 i skatteavtalen, er unntatt fra beskatning i USA. Det samme gjelder pensjon og uføreytelser fra offentlige tjenestepensjonsordninger til norske statsborgere som er bosatt i USA etter skatteavtalen, men som ikke har immigrantstatus i USA. Andre pensjoner/uføreytelser som skal skattlegges i Norge, kan også være skattepliktige i USA etter amerikanske regler. Er pensjonen/uføreytelsen skattepliktig i både Norge og USA, er det USA som skal sørge for at det ikke skjer en dobbeltbeskatning.

Skatteavtalen mellom Norge og USA finner du her.

Forskuddstrekk for inntektsåret 2022

Mener du at din pensjon/uføreytelse er helt eller delvis skattefri i Norge etter skatteavtalen med USA, må du henvende deg til skattekontoret og søke om frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Søker du om frikort/skattekort for 2022 må du:

 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen/uføreytelsen
 • legge ved en bostedsbekreftelse ("Form 6166 – Certification of U.S. Tax Residency") fra amerikanske skattemyndigheter

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av amerikanske skattemyndigheter og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt i USA. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Søknader om skattekort/frikort vil bli behandlet fortløpende. Du får tilsendt informasjon om ditt skattekort (skattetrekksmelding) i stedet for et skattekort. Her får du blant annet informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Er bare en del av pensjonen/uføreytelsen skattefri, får du et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent. Du skal ikke levere noe til dem som utbetaler pensjon/uføreytelser. De henter skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Skattetrekksmeldingen blir sendt til den adressen som er registrert på deg i folkeregisteret. Er du e-bruker, får du skattetrekksmeldingen i din meldingsboks i Altinn.

Hadde du pensjon/uføreytelser i 2020 som ikke var skattepliktig, og/eller du har frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent i 2021, trenger du ikke å søke om frikort/skattekort for 2022. Skattekontoret skriver ut et nytt frikort/skattekort på grunnlag av de opplysningene som de har om din skatteplikt.

Du må søke om nytt skattekort når du:

 • flytter fra USA eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der
 • får ny pensjon/uføreytelse fra Norge
  • Dette gjelder også når du får en annen pensjon/uføreytelse fra samme pensjonsutbetaler.

Er det trukket mer skatt enn det som står på skattekortet, kan du søke om nytt skattekort. Er hele pensjonen/uføreytelsen skattefri og du får frikort, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se  tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon.

Fastsetting av skatt for inntektsåret 2021

Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser, vil få tilsendt en skattemelding i mars 2022.

Mener du at hele eller deler av pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge, må du levere skattemeldingen og oppgi hvilket beløp som er skattepliktig i Norge.

Skattekontoret kan kreve at du sender inn en bostedsbekreftelse ("Form 6166 – Certification of U.S. Tax Residency") som viser at du er skattepliktig i USA.

Bostedsbekreftelsen må være utstedt av amerikanske skattemyndigheter. Den må være i original og ikke eldre enn seks måneder. Du kan sende inn en bostedsbekreftelse som er utstedt av amerikanske skattemyndigheter før du har fått skatteoppgjøret for 2021 i USA.

Leverer du ikke skattemeldingen får du 15 prosent skatt på pensjonen/uføreytelsen ved skatteoppgjøret. Dette gjelder også når du har hatt frikort eller skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Har du ikke fått skattemeldingen innen 15. april 2022, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning og har private pensjoner/uføreytelser eller krigspensjon

Har du ikke opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i den norske folketrygden, er du ikke skattepliktig i Norge for pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger. Du er heller ikke skattepliktig for krigspensjon.

Du må selv henvende deg til den som utbetaler den private pensjonen/uføreytelsen, og gjøre oppmerksom på at du mener at den ikke er skattepliktig til Norge.

Får du krigspensjon, må du henvende deg til skattekontoret. Får du bare krigspensjon, kan du søke om frikort. Får du alderspensjon også, kan du søke om et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent. Da må du dokumentere hvor stor del av pensjonen som er krigspensjon.

Reglene om kildeskatt på pensjon og uføreytelser gjelder bare for deg som er skattemessig emigrert fra Norge. Er du fortsatt skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal skatten beregnes etter de vanlige reglene. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder for deg også.

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon og uføreytelser skal rettes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

 

Telefon fra utlandet    +47 22 07 70 00
Telefon fra Norge       800 80 000

E-post: Du kan ikke bruke e-post, men send oss en melding i Altinn.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.