Vanlige spørsmål om kildeskatt på pensjon og uføreytelser

Du skal betale kildeskatt på uføreytelser når du bor i utlandet og ikke er skattepliktig som bosatt i Norge. Dette gjelder både når du mottar uføretrygd fra NAV og når du mottar uføreytelser fra andre ordninger.

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten. Les mer om Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Det er bare personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge som skal betale kildeskatt på pensjon og uføreytelser. Personer som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge skal skattlegges på samme måte som personer som bor i Norge.

Les mer om reglene for skattemessig utflytting.

Du må ta kontakt med skattemyndighetene i det landet du flytter til, for å få vite om du skal betale skatt der.

Du skal betale kildeskatt på pensjonen/uføreytelsen frem til det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge. Fra det tidspunkt du blir skattemessig bosatt i Norge, skal du skattlegges etter de vanlige reglene som gjelder for personer som bor i Norge. 

Les mer om reglene for skattemessig bosted ved flytting til Norge.

Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen, skal trekke 15 prosent skatt når du ikke har søkt om og fått et skattekort med lavere trekkprosent eller et frikort.

Har du krav på skattefritak eller lavere skatt, må du sende en søknad til Skatteetaten om frikort eller skattekort med et lavere trekk. Du må også legge frem dokumentasjon som viser at hele eller deler av din pensjon/uføreytelse ikke skal skattlegges i Norge. Les mer om Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Skattetrekket vil fortsette inntil din søknad er behandlet og utbetaleren har hentet det nye skattekortet/frikortet elektronisk fra Skatteetaten. Du får en skattetrekksmelding med informasjon om beregnet trekkprosent/frikort. Du skal ikke sende skattetrekksmeldingen til den som betaler ut pensjonen/uføreytelsen.

Blir du ikke trukket 15 prosent skatt av pensjonen/uføreytelsen, må du ta kontakt med Skatteetaten og søke om nytt skattekort.

Nei, Norge har skatteavtaler med mange land. Skatteavtalene har blant annet regler om at du ikke skal betale skatt av samme inntekt både i Norge og i bostedslandet. Hvilket land du skal betale skatt i varierer. Dette framgår av den enkelte skatteavtale.

Når pensjonen/uføreytelsen skal skattlegges i Norge, er det bostedslandet som skal sørge for at det ikke skjer en dobbeltbeskatning. Dette kan skje enten ved at den norske pensjonen/uføreytelsen ikke skattlegges i bostedslandet, eller ved at det gis et fradrag for den norske skatten ved beskatningen i bostedslandet. Ta kontakt med skattemyndighetene der du bor for mer informasjon.

Skatteplikten for pensjon/uføreytelser gir deg ingen spesielle rettigheter i Norge. Det er ingen direkte sammenheng mellom skatteplikten og adgangen til de ulike offentlig finansierte goder og velferdstjenester. Det gjelder både for personer som bor i Norge og personer som bor i utlandet.

Retten til helsetjenester mv. fra NAV er avhengig av medlemskap i folketrygden. Du blir ikke medlem i folketrygden fordi du betaler skatt til Norge.

Alle spørsmål om trygdeavgift og medlemskap i folketrygden må du ta opp med:

NAV Medlemskap og avgift
Postboks 6600 Etterstad
0607 OSLO

eller på telefon 21 07 37 00

Norsk pensjon/uføreytelse er i utgangspunktet skattepliktig i Norge selv om du er skattemessig bosatt i utlandet. Det er ikke mulig å gi et generelt svar på om du har krav på helt eller delvis skattefritak. De mest aktuelle grunnlagene for en lavere skatt enn 15 prosent er: 

  • Pensjonen/uføreytelsen er helt eller delvis skattefri etter skatteavtalen med ditt bostedsland.
  • Pensjoner og uføreytelser fra private tjenestepensjonsordninger og andre private pensjonsordninger er skattefrie når du ikke har opptjent pensjonspoeng eller opparbeidet pensjonsbeholdning i folketrygden. 
  • Du kan ha krav på lavere skatt hvis du er bosatt i et annet EU/EØS-land og minst 90 % av inntekten din er skattepliktig i Norge (90%-regelen i skatteloven § 6-71) Kildeskatt – Personer bosatt i EØS-land (EU/EFTA) - Skatteetaten
  • Du kan ha krav på lavere skatt hvis du er bosatt i et annet EU/EØS-land og har så lav inntekt der at du ikke får benyttet retten til dine personlige fradrag (nedsatt kildeskatt etter skatteloven § 17-10) Mulighet for nedsatt kildeskatt på pensjon og uføretrygd - Skatteetaten
  • Det skal ikke betales kildeskatt på barnepensjon til barn som er under 17 år ved utgangen av inntektsåret.

Les mer om kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Du kan i utgangspunktet ikke velge å betale skatt etter de reglene som gjelder for personer som bor i Norge. Kildeskatten på pensjon/uføreytelse er en flat skatt på 15 prosent. Det gis ingen fradrag i inntekten.

Er du bosatt i et annet EU/EØS-land og skattlegges i Norge for minst 90 prosent av din inntekt, kan du kreve å få skatten beregnet etter de samme reglene som gjelder for personer bosatt i Norge. Lave pensjoner/uføreytelser, som ikke blir skattlagt for personer som er bosatt i Norge, vil da også bli skattefrie for personer som bor i et annet EU/EØS-land. Det er forskjellige vilkår for rett til generelle fradrag, fradrag for gjeldsrenter, skattefradrag for pensjonsinntekt for alderspensjonister og nedsettelse av skatten etter de norske reglene om skattebegrensning.

Les mer om Kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Nei, hele pensjonen/uføreytelsen er skattepliktig. Det er ikke noe fribeløp.

Har du krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt, kan du ta kontakt med Skatteetaten og søke om et frikort eller et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent.

Det samme gjelder når du er bosatt i et annet EU/EØS-land og du skattlegges i Norge for minst 90 prosent av din inntekt.

Du må dokumentere at du oppfyller vilkårene for skattefritak eller lavere trekk enn 15 prosent.  Les mer om kildeskatt på pensjon og uføreytelser.

Du kan ha krav på utvidet fradrag hvis du er bosatt i et EØS-land og inntekten i bostedslandet er for lav til at du får utnyttet retten til personlige fradrag der.

For mye trukket skatt vil i utgangspunktet bli tilbakebetalt ved skatteoppgjøret neste år.

Når du får fritak for trekk i hele pensjonen/uføreytelsen fordi du ikke skal betale skatt i Norge av pensjonen, kan du søke om å få utbetalt den skatten som allerede er trukket.

Når du søker om trekkfritak eller lavere trekk enn 15 prosent for første gang, må du

  • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence).

Bostedsbekreftelsen skal være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn 6 måneder.

Du må også fremlegge annen dokumentasjon der dette er påkrevet. Les mer om skattekort for kildeskatt på pensjon og uføreytelser her.

Skatteetaten skriver ut et nytt skattekort på grunnlag av de opplysninger som vi har om din skatteplikt.

Har du tidligere fått frikort/skattekort med lavere trekk en 15 prosent vil dette videreføres.

Unntak: Hvis du har d-nummer må dette være aktivt for at du skal ha rett på et skattekort. D-nummeret inaktiveres hvert 5.år. For å aktivere d-nummeret må du sende inn gyldig legitimasjon. Du kan lese mer om dette her.

Mener du at skattekortet er feil, må du søke om nytt skattekort.

Om du flytter fra det landet du bor i, eller du av andre grunner ikke lenger er skattepliktig der, må du søke om nytt skattekort.

Du får tilsendt skattemeldingen i mars-april hvert år.

Mener du at hele eller deler av pensjonen/uføreytelsen er skattefri i Norge, er det ofte slik at du leverer skattemeldingen, og opplyser hvilket beløp som er skattepliktig i Norge. Du skal ikke sette beløpet til kr 0, men merke det fritatte beløpet som ikke skattepliktig kildeskatt på pensjon. Merknaden finner du i nedtrekksmeny i felt knyttet til de inntektene. Mottar du flere pensjoner må dette vurderes for hver enkelt pensjon.

Leverer du ikke skattemeldingen, anses den for å være levert med de forhåndsutfylte opplysningene. 

Skatteetaten kan kreve at du sender inn dokumentasjon som viser at du har rett til skattefritak i Norge.

Fristen for å levere skattemeldingen er 30. april.

Skattemeldingen sendes ut i mars/april i året etter inntektsåret. Har du ikke mottatt skattemeldingen innen 15. april, kan du ta kontakt med Skatteetaten og be om å få tilsendt skattemeldingen på nytt.

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

 

Telefon fra utlandet    +47 22 07 70 00
Telefon fra Norge       800 80 000

E-post: Du kan ikke bruke e-post, men send oss en melding via kontaktskjema.

Husk å oppgi fødselsnummer eller D-nummer i henvendelser til Skatteetaten.

Alle som betaler kildeskatt på pensjon/uføreytelser, får skatteoppgjør senest i løpet av høsten.

Når du har fått ny adresse i utlandet, må du gi Skatteetaten skriftlig beskjed om den nye adressen. Du må legge ved kopi av gyldig legitimasjon som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde.

Når du har skiftet navn i utlandet, må du fylle ut skjema for navneendring og sende det til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

Du må legge ved dokumentasjon fra myndighetene i ditt bostedsland som viser ditt nye navn.

Skriftlige henvendelser om kildeskatt på pensjon/uføreytelse og originaldokumenter skal sendes til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
NO – 0134 OSLO

Husk å påføre saksnummer eller fødselsnummer/D-nummer.

E-post: Du kan ikke bruke e-post, men send oss en melding i elektronisk kontaktskjema.

Skattemeldingen med vedlegg sendes til:

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana