Betale skatt til flere land - utleie av annen bolig/fritidseiendom i utlandet

Så lenge du er skattemessig bosatt i Norge vil dine utleieinntekter fra bolig i utlandet som hovedregel være skattepliktig i Norge.

Leieinntektene kan imidlertid også være skattepliktig i det landet eiendommen ligger. For å unngå en dobbeltbeskatningssituasjon, har Norge inngått skatteavtaler med mange land.

Hvordan dobbeltbeskatning unngås, avhenger av hvor eiendommen ligger og hva slags regler skatteavtalen med det enkelte land oppstiller.

Dobbeltbeskatning kan også unngås etter norske regler om kreditfradrag, dersom eiendommen ligger i et land som Norge ikke har skatteavtale med.

Den mest vanlige måten å unngå dobbeltbeskatning på er gjennom den såkalte kreditmetoden.

Kreditmetoden innebærer at så lenge utleieinntekten er skattlagt både i Norge og i landet der eiendommen ligger, kan du kreve fradrag i norsk skatt for den skatten du har betalt i utlandet (kreditfradrag).

Eksempler på skatteavtaler som anvender kreditmetoden:

Sverige, Danmark, Spania, Portugal, Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Finland, Østerrike og Sveits.

Krever du fradrag i norsk skatt for skatt betalt i utlandet, må du føre dette i skattemeldingen. Du må også kunne dokumentere hvor mye formuesskatt du har betalt i utlandet, dersom skattekontoret etterspør dette.

Du kan ikke kreve fradrag i norsk skatt for utenlandsk eiendomsskatt.

Eksempler på utenlandske skatter som ikke gir rett til kreditfradrag

  • Kommunal fastighetsavgift (Sverige)
  • Kiinteistövero (Finland)
  • Ejendomsværdiskat (Danmark)
  • Council Tax (Storbritannia)
  • Taxe Foncière (Frankrike)
  • Taxe d’habitation (Frankrike)
  • Taxe Professionelle (Frankrike)
  • Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) (Spania)
  • Renta de no Residentes (Spania)
  • Internskatten som er betalt til EU etter EUs Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities artikkel 12 (tidligere art. 13) av person ansatt i EU-kommisjonen.

Enkelte skatteavtaler anvender i stedet fordelingsmetoden for unngåelse av dobbeltbeskatning. Fordelingsmetoden (også kalt unntaksmetoden) innebærer at Norge ikke har beskatningsrett til verken leieinntekter eller formuesverdi av eiendommen i utlandet.

Eksempler på skatteavtaler som anvender fordelingsmetoden:
Italia, USA, Kroatia og Pakistan. En fullstendig oversikt finner du her

Som skattemessig bosatt i Norge har du likevel plikt til å gi opplysninger om leieinntektene/eiendommens formuesverdi i din norske skattemelding. Dette henger sammen med at du i slike tilfeller ikke får fullt fradrag for all gjeld og alle gjeldsrenter du måtte ha. Gjeld og gjeldsrenter begrenses forholdsmessig i forhold til andel av formue som knytter seg til utlandet og som ikke er gjenstand for beskatning i Norge. Dette gjelder riktignok ikke dersom eiendommen ligger i Belgia (gjelder til og med inntektsåret 2018), Italia og Kroatia.