Hvor mye skatt skal du betale til Norge - utleie av annen bolig/fritidseiendom i utlandet

Utleie av annen bolig-/fritidseiendom i utlandet skattlegges etter de samme regler som om eiendommen lå i Norge. 

I den utstrekning leieinntektene er skattepliktige til Norge, vil et eventuelt overskudd skattlegges i utgangspunktet som kapitalinntekt med 22 prosent. Et eventuelt underskudd vil på tilsvarende måte komme til fradrag.

Det er imidlertid ikke gitt at utleieinntektene skal beskattes som kapitalinntekt. Utleieinntekter kan i noen tilfeller beskattes som virksomhetsinntekt, med en skattesats opp mot 49,6.

Om utleien skal vurderes som næringsvirksomhet eller ikke, avhenger av en helhetsvurdering der blant annet omfanget, hyppighet og varighet av utleieforholdet er av betydning. Det er først og fremst der du har flere utleieobjekter og/eller hyppige leieforhold, at næringsvirksomhetsvurdering blir aktuelt.

Veilederen "Er jeg næringsdrivende" finner du her.

Som en tommelfingerregel vil utleie av mer enn fem boenheter (til bolig – og fritidsformål) normalt anses som en næringsvirksomhetsaktivitet. Utleie av din egen bolig eller fritidseiendom, som faller under reglene for skattefri utleie, regnes normalt ikke som en av boenhetene i næringsvirksomhetsvurderingen. Se også informasjon om korttidsutleie.

Er du i tvil om hvordan inntekten din skal beskattes, ta kontakt med oss.