Post 2.1.10

2.1.10 Ektefelletillegg - uføre

Gjelder for inntektsåret 2017

Denne posten viser hva du har fått i ektefelletillegg fra folketrygden som etter en overgangsordning utbetales til uførepensjonister som forsørger ektefelle.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som mottar uføretrygd og som etter en overgangsordning mottar ektefelletillegg fra folketrygden.

Uføretrygd og ektefelletillegg som etter en overgangsordning utbetales til mottakere av uføretrygd som forsørger ektefelle, skattlegges som lønnsinntekt.

Tidligere ble ektefelletillegg til uførepensjon omfattet av post 2.2.4.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Se eksempel på hvordan du legger til mottatt lønn.

Posten er normalt utfylt med hva du har tjent. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av den som utbetaler penger til deg, så sjekk at alt er riktig.

Beløpene du skal sjekke mot skal stå i den årlige sammenstillingen av inntekt, fradrag og skattetrekk du får fra din arbeidsgiver i januar.

Hvis beløpet er feil, må du endre det i skattemeldingen. Du bør også kontakte din arbeidsgiver for at sammenstillingen skal bli riktig.

Hvis det mangler informasjon, må du føre opp lønnskode, beløp og årsak til hvorfor du endrer posten.

Du bør også kontakte skatteoppkreveren for å få riktig skattetrekk og unngå en stor restskatt neste år. Hvis verken inntekt eller skattetrekk er rapportert inn, må du kunne legge frem enten lønnsslipper eller bankutskrifter for å kunne få godskrevet skattetrekket.

Hva er ytelser og hva må jeg gjøre?

Ytelser er enkelt forklart alt annet enn lønn som er fordeler ved jobben. De regnes derfor som tillegg til lønnen og er skattepliktige. Noen ytelser er fylt inn fra før, mens andre må du legge til selv. Ytelser kan være for eksempel:

 • Fri bruk av bil utenom arbeidstid
 • Gratis avis, mobiltelefonabonnement, bredbånd
 • Flybonus
 • Helt eller delvis gratis bolig
 • Gratis arbeidstøy
 • Dekket kostnader til feriereise
 • Gunstig lån fra arbeidsgiver
 • Fordel vunnet ved innløsning eller salg av opsjon som gir rett til kjøp eller salg av aksje eller grunnfondsbevis til eller fra arbeidsgiver.
 • Kostnader til eller dekket barnehage for dine barn

Summene du skal oppgi står på lønnslippen eller sammenstillingen din.

Har du jobbet i utlandet for en norsk arbeidsgiver, skal arbeidsgiver ha rapportert lønnen for dette arbeidet i a-meldingen som arbeid utført i utlandet. Hvis inntekten mangler/er feilrapportert, må du:

 • føre lønnen opp i denne posten, eventuelt korrigere posten
 • informere arbeidsgiver om at det må sendes korrigert rapportering i a-meldingen
 • huke av "Ja" i  post 1.5.6. dersom du krever fradrag i norsk skatt eller nedsettelse av norsk skatt på lønnen du har opptjent i utlandet

Har du jobbet i utlandet for en utenlandsk arbeidsgiver, må du:

 • føre opp lønnen i denne posten
 • huke av "Ja" i post 1.5.6. dersom du krever fradrag i norsk skatt eller nedsettelse av norsk skatt på lønnen du har opptjent i utlandet

Har du betalt skatt i utlandet, finnes det regler og skatteavtaler som hindrer at du betaler skatt på samme inntekt i begge land. Ved krav om kreditfradrag (fradrag for skatt betalt i utlandet) må du fylle ut skjema RF-1147.

Dersom arbeidsoppholdet i utlandet har varighet i minst 12 måneder, sjekk om du kan kreve skattenedsettelse etter ett-års-regelen. I så fall må du fylle ut skjema RF-1150. Skjema RF 1150 skal også fylles ut dersom skatteavtalen mellom Norge og arbeidslandet er en fordelingsavtale.

 

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard