Post 2.6.2

2.6.2 Annen skattepliktig utbetaling

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten føres du utbetalinger fra livrente i arbeidsforhold (kollektive livrenter) og utenfor arbeidsforhold (individuell livrenter), skattepliktig etterlønn og etterpensjon, inntekt av føderåd utenfor jord- og skogbruk og skattepliktige utbetalinger fra legater, stiftelser og lignende.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har mottatt

  • skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold
  • skattepliktig utbetaling fra livrente utenfor arbeidsforhold til barn som er 16 år eller yngre
  • skattepliktig etterlønn og etterpensjon
  • inntekt av føderåd (kårytelser) utenfor jord- og skogbruk, for eksempel verdien av borett

Skattepliktige utbetaling fra legater og andre skattepliktige regelmessige stønader

Det er kun livrenter opprettet etter 1. januar 2007 som skal føres i denne posten. Skatteplikten gjelder kun den delen av livrenten som går utover tilbakebetalingen av innbetalt premie, dvs av kun avkastningen av livrenten.

Skattepliktige utbetalinger fra livrenter i arbeidsforhold (kollektive livrenter) opprettet før 1. januar 2007 føres i post 2.2.2.

Utbetalinger fra livrente utenfor arbeidforhold (individuell livrenter) likestilles med kapitalavkastning og skal føres i denne posten og ikke som pensjon i post 2.2.2.

Skattepliktig etterlønn og etterpensjon etter dødsfall føres i denne posten med den delen som overstiger 1 ½ ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) på dødsfallstidspunktet.

Dersom du selger en eiendom og setter som betingelse at du skal ha borett på eiendommen som erstatning for deler av betalingen, vil boretten/kårytelsen være skattepliktig. Den årlige verdien (føderådet) av boretten skal føres i denne posten.

Satser og nøkkeltall

Grunnbeløp i folketrygden utgjør
før 1. mai 2017 - 92 576 kroner (1 ½ G 138 864 kroner) og
etter 1. mai 2017 - 93 634 kroner (1 ½ G 140 451kroner).

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

I posten fyller du ut betalers navn og beløp. Du finner verdien av føderådsytelsen i overtakelses-/salgsavtalen for eiendommen det gjelder. Du kan benytte underposten merket "skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold".

Posten er normalt fylt inn med summer for hva du har mottatt i utbetalinger. Summene baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av legatet, stiftelsen og lignende, så sjekk at alt er riktig. Beløpene du skal sjekke imot skal stå i årsoppgaven du får fra legatet, stiftelsen, og lignende i januar. Hvis beløpet er feil, må du ta kontakt med utbetaleren. Hvis beløpet ikke er innrapportert, kan du benytte underposten merket "skattepliktig utbetaling fra livrente i og utenfor arbeidsforhold".

footer/desktop/standard