Post 3.1.3

3.1.3 Renter som skal ekstrabeskattes av lån til selskap (RF-1070)

Gjelder for inntektsåret 2017

I denne posten føres beregnet renteinntekter på lån gitt til selskap (aksjeselskap, allmennselskap, utenlandske selskap, deltakerlignet selskap osv.) som skal ekstrabeskattes. Beregningen skjer i skjema RF-1070. Beløpet som skal føres i 3.1.3 er faktisk påløpte renter etter skatt som overstiger en beregnet skjerming.

Gjelder posten meg?

Posten gjelder alle som har gitt lån til selskap (aksjeselskap, allmennselskap, utenlandske selskap, deltakerlignet selskap osv.).

Hvis lånet er til norske selskap, føres påløpte renter i post 3.1.2. Hvis lånet er til utenlandske selskap, føres påløpte renter i post 3.1.11.

Satser og nøkkeltall

Skjermingsrenten gjelder for to måneder av gangen.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Når du leverer skattemeldingen elektronisk, kommer du til skjema RF-1070 Hjelpeberegning av renteinntekt til ekstrabeskatning ved lån fra personlig skattyter til selskap mv. når du skal fylle inn noe i denne posten. I RF-1070 fyller du ut:

  • Måned
  • Lånesaldo per første i måneden
  • Påløpte renter den aktuelle måneden

Renteinntektene som skal ekstrabeskattes beregnes og fylles ut automatisk.

  Faktiske påløpte renter på lånet
- Skatt på renteinntektene
(faktisk påløpt rentebeløp x skattesats for alminnelig inntekt)
- Beregnet skjermingsfradrag (lånesaldo x skjermingsrenten)
= Renteinntekt til ekstrabeskatning

Renteinntekten skal beregnes for hver enkelt måned.

Dokumentasjonskrav

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.

footer/desktop/standard