Post 3.5.1

3.5.1 Særfradrag for uførhet - overgangsregler

Gjelder for inntektsåret 2017

Reglene om særfradrag for uførhet er opphevet fra og med inntektsåret 2015. Det er imidlertid gitt overgangsregler for en begrenset gruppe skattytere som skal gjelde for inntektsårene 2015, 2016 og 2017.

Gjelder posten meg?

For å få særfradraget etter overgangsreglene må du oppfylle alle disse kravene:

  • Du fikk et halvt særfradrag for uførhet i 2014 og
  • mottok ikke uførepensjon fra folketrygden i 2014 og
  • fortsatt mottar uførepensjon etter andre lover enn folketrygden fordi ervervsevnen er nedsatt med mindre enn 2/3 og
  • du ikke samtidig mottar arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Særfradrag for uførhet gis til og med måneden du fyller 67 år.

Satser og nøkkeltall

Særfradraget gis med 334 kroner per påbegynt måned for inntektsåret 2017.

Hvordan fører jeg dette i skattemeldingen?

Posten skal være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Summen baserer seg på hva som har blitt rapportert inn av offentlige eller private pensjonsordninger eller forsikringsselskaper om antall måneder med uføreytelse med uføregrad mindre enn 67 prosent.

Når ektefeller blir lignet særskilt eller under ett med fordeling av skatten, skal særfradraget gis i inntekten hos den av ektefellene som har krav på særfradraget. Et eventuelt ikke utnyttet beløp, blir maskinelt overført den andre ektefellen.

footer/desktop/standard