Søk i skattelistene

Her kan du søke i skattelistene for inntektsåret 2021.

Du kan også se hvem som har sett dine opplysninger. Hvis du søker på andre, kan de se at du har søkt på dem.

For å søke i skattelistene, må du logge deg inn. Det er 16 års aldersgrense for å søke i skattelistene.

Listen oppdateres vanligvis fire ganger i året. Når du logger inn, kan du se nederst i høyre hjørne på siden. Der står det når listen sist ble oppdatert.

 

Stortinget har besluttet at det skal logges hvem som søker i skattelistene. Innlogging gjør at man kan begrense hvor mye informasjon en enkeltperson kan hente. I tillegg brukes innlogging i forbindelse med tilgjengeliggjøring av opplysninger om hvem som har søkt på hvem.

Det betyr at du får vite hvem som har søkt på deg i skattelistene. Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene kan du klikke på søkestatistikk og se hvem som har søkt på deg. Du får se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt og tidspunktet for søket. Listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.

Du kan se på skattelisteopplysninger for inntil 500 personer per kalendermåned. Det er forskjell på søk og visninger. Når du søker etter en person, får du opp en treffliste med personer som passer til søkeopplysningene dine. Først når du klikker på en enkeltperson for å se skattelisteopplysningene, telles det som en visning. 

Hvis du klikker på et navn men ikke får opp noe, har du brukt opp dine 500 visninger. Du kan fortsatt søke, men får ikke vist skattelisteopplysningene. Den 1. i ny måned nullstilles antall visninger. Når du har 50 eller færre visninger igjen, varsles det på skjermen.

Skattelistene inneholder følgende opplysninger:

 • navn
 • fødselsår (organisasjonsnummer for selskaper)
 • postnummer og poststed
 • kommune
 • nettoinntekt (alminnelig inntekt før særfradrag, nettoinntekten omfatter ikke tillegg i alminnelig inntekt etter skatteloven § 10-42 eller oppjustert alminnelig inntekt etter skatteloven §§ 10-11, 10-31, 10-42 og 10-44)
 • nettoformue
 • skatt

Andre opplysninger offentliggjøres ikke.

Vær oppmerksom på at tallene ikke nødvendigvis er endelige. For eksempel vil tallene kunne bli endret blant annet som følge av klage på fastsettingen. 

Skattelistene inneholder opplysninger om personer og upersonlige skattepliktige som har fått skatteoppgjør. Upersonlige skattepliktige betyr aksjeselskaper osv.

Det er ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene. Dette gjelder både skattelistene som legges ut på skatteetaten.no og skattelistene som distribueres til pressen.

Skattelisten for personlige skattepliktige inneholder ikke:

 • opplysninger om personer med sperret adresse (etter folkeregisterloven)
 • opplysninger om personer som kan røpe et klientforhold
 • opplysninger om personer som var 17 år eller yngre ved inntektsårets utgang
 • opplysninger om personer uten fast bopel
 • opplysninger om avdøde personer

Opplysningene er à jour på det tidspunktet skattelistene er produsert. Personer som for eksempel har fått sperret adresse etter dette tidspunktet vil derfor stå i skattelistene til neste oppdatering.

Det ble fra 2011 slutt på søk i skattelister via nettaviser. Det er Stortinget som har bestemt dette. Hensikten er blant annet å unngå kommersiell bruk av opplysningene. Du kan fortsatt finne skattelister fra tidligere år i nettaviser o.l., så lenge mediene ikke selv har fjernet opplysningene. Kvaliteten på disse listene vil nødvendigvis bli dårligere jo eldre disse blir.

Pressen får fortsatt utlevert elektroniske skattelister til journalistiske formål, men skriver under en avtale som regulerer bruken. For nærmere informasjon om hva som regnes som presse, se Prop. 116 LS (2010-2011) pkt. 2.5.3.2

Reglene for utlevering til pressen går frem av skatteforvaltningsloven § 9-7.

Stortinget har besluttet at skattelistene skal være offentlige. Det er fordi samfunnet skal ha mulighet til å drive kontroll med fastsettingen i sin alminnelighet, og for enkeltpersoner og grupper av skattytere.

Skattelistene ligger på skatteetaten.no i cirka ett år fra de publiseres i forbindelse med skatteoppgjøret om høsten.