Skatt i Norge

I Norge har det offentlige store oppgaver som kommer befolkningen til gode. Skatten vi betaler, brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel. I tillegg til å dekke fellesskapets utgifter, skal skattene bidra til økonomisk utjevning mellom borgerne.

Skatter og avgifter utgjør størstedelen av statens, kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. Det skilles mellom direkte og indirekte skatter. De direkte skattene er inntektsskatt og formueskatt. Inntektsskatt er skatt som vi betaler av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd og så videre.

Ulike avgifter er indirekte skatter som blant annet merverdiavgiften (MVA). Dette er en skatt vi betaler når vi kjøper varer og tjenester. Det betyr at en del av det vi betaler for varen eller tjenesten, betales videre til staten.