Pressemelding

Avtale mellom Skattedirektoratet og NTNU

  • Publisert:

Skattedirektoratet og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har inngått avtale om faglig samarbeid og forskerutdanning.

Samarbeidsavtalen ble underskrevet av fungerende Skattedirektør Svein Kristensen og Rektor Torbjørn Digernes.

Skattedirektoratet vil gjennom et samarbeid med NTNU styrke sin evne til å ta i bruk ny teknologi og finne nye måter å arbeide på.

Skatteetaten er ledende innen eForvaltning og vil satse videre på å brukerrette og effektivisere sine løsninger. Samtidig vil etaten styrke innsatsen mot svart økonomi og skattekriminalitet. Internett og internasjonal digitalisert økonomi gir nye utfordringer i kontrollen av skattefundamentene.

NTNU har som et av sine mål å utbre forståelsen for og anvendelsen av vitenskapelige metoder og resultater også i offentlig forvaltning.

Partene har drøftet følgende mulige samarbeidsområder: Informasjonssikkerhet, elektronisk samhandling, kvalitet i programsystem, estimering av utvikling av store programvaresystem, drifts- og ytelsesvurderinger, veldig store databaser, interoperabilitet og datamining.

Skattedirektoratet vil formidle sine faglige behov og bidra finansielt, faglig eller på annen måte til at NTNU kan tilfredsstille behovene. Samtidig legges rammene for avtaler om konkrete faglige samarbeidsoppgaver.

Ved å styrke samarbeidet mellom Skattedirektoratet og NTNU oppnår man flere ting:

  • å frembringe doktorander med faglig relevans for rekruttering til oppgaver av betydning for offentlig forvaltning, spesielt områdene som er interessante for Skattedirektoratet.
  • at forskerutdanningen ved NTNU får et omfang og kvalitet som står i forhold til behovene.
  • best mulig ressursutbygging av offentlig infrastruktur.
  • å styrke studentenes kompetanse og forståelse for arbeidsmetoder i offentlig forvaltning og perspektiver for videre utvikling.
  • at utdanningen oppdateres og forbedres kontinuerlig.
  • at viktige og relevante forskningsområder identifiseres.
  • å utvikle produkter og tjenester av interesse for Skattedirektoratet.

Kompetanseutvikling

Kompetanseutviklingen skal skje gjennom masteroppgaver og doktorgradsprogram, utvikling av undervisningsopplegg og samarbeid om utvalgte teknologiprosjekter. Avtalen omfatter blant annet følgende områder: Doktorgradsstudier, professor II stillinger og andre bistillinger, deltidsstillinger i Skattedirektoratet for NTNU ansatte, veiledning av studenter, masteroppgaver, prosjektoppgaver, praksisplasser og lignende.

I samarbeidsprosjektet vil Skattedirektoratet kunne bidra til at NTNU kan etablere og drive laboratorier og annen infrastruktur og anskaffe utstyr, eksempelvis software knyttet til datasystemer i Skattedirektoratet.