Nyhet

Publisering av skattelistene: Ingen endringer i pressens tilgang

  • Publisert:

Skatteetaten har vurdert medienes tilgang til skattelistene. Det legges ikke opp til noen endringer. Årets skattelister publiseres 27. oktober kl.07.00.

Skatteetaten har de siste årene innført et mer løpende skatteoppgjør med hovedvekt i juni og løpende frem mot siste utleggsdato i oktober. Et mer løpende skatteoppgjør har derimot ikke påvirket ordningen med skattelisteopplysninger for presse og publikum.

Skatteetaten har gjort en juridisk vurdering av om skattelistene kan bli tilgjengelige puljevis fra og med første utlegg i juni, og ikke utelukkende som en komplett liste når alle skatteoppgjørene er sendt ut i oktober. Vurdering er at skattlister kan publiseres fortløpende innenfor gjeldende rett.

Videre er det gjort en vurdering av muligheten til å benytte eksisterende tekniske løsning for publisering av skattelistene til presse og publikum etterhvert som oppgjørene er klare i juni, august og oktober.

- Vår konklusjon er at en slik endring ikke kan gjennomføres fordi det vil gi uakseptabel høy risiko for feil og avvik i både skattelister og skatteoppgjør, sier kommunikasjonsdirektør i Skatteetaten, Mariken Holter.

Utvidet tilgang til skatteopplysninger vil forutsette lovendringer

Skatteetaten distribuerer skattelisteopplysninger løpende for at finans- og kredittopplysningsvirksomheter skal få tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger fra første utleggsdato i juni og ut året. Slik virksomhet er regulert blant annet gjennom personvernregelverket, vilkår gitt i konsesjon fra Datatilsynet og unntak fra taushetsplikten i skatteforvaltningsloven. Pressens tilgang til skattelister er uttømmende regulert i skatteforvaltningsloven paragraf 9-7.

- Vi har også vurdert om pressen kan få utvidet eller endret tilgang til skatteopplysninger på lik linje med finans- og kredittopplysningsvirksomheter. Slik tilgang forutsetter eksplisitt unntak fra taushetsplikten. En endring av dagens praksis vil forutsette lovendringer for at pressen skal kunne gis tilgang til eksisterende distribusjonsløsning på lik linje som finans- og kredittopplysningsvirksomheter, sier Holter.

Pressen kan til journalistisk virksomhet innhente opplysninger om enkeltskattytere fra kredittopplysningsselskapene. Det betyr at pressen kan kjøpe tilgang til skatteopplysninger før samlet skatteliste er gjort tilgjengelig av Skatteetaten.

- Det er ikke tatt initiativ til noen endringer fra vår side på dette området, sier Holter.

Skattelistene for inntektsåret 2016 publiseres 27. oktober klokken 07.00.

- Det er ikke lenger noen systemmessige begrensninger som tilsier at skattelistene bør publiseres om natten. Nytt tidspunkt er valgt i samråd med Norsk Redaktørforening, sier Holter.