Kronikk

Tvangsmulkt bidrar til likebehandling og riktig skatt

  • Publisert:

Er det greit at noen næringsdrivende lar være å levere skattemelding?

Av skattedirektør Hans Christian Holte

Morten Wiese har i Finansavisen 3. juli sterke synspunkter på at Skatteetaten nå bruker tvangsmulkt ved manglende levering av pliktige opplysninger. Formålet er å sikre rapportering av opplysninger til rett tid. Når næringslivet overholder sine plikter, gir det grunnlag for riktig skatt både for virksomheten og andre, som ansatte og aksjeeiere. Alternativet er mangelfulle opplysninger og skjønnsfastsettelser.

Tvangsmulkt virker

Erfaringene siden innføring av tvangsmulkt i 2017 har vist at ordningen fungerer etter hensikten og har positiv effekt på innlevering av oppgaver. Det gir Skatteetaten et bedre utgangspunkt for riktig fastsetting av skatt. Langt færre næringsdrivende har blitt skjønnsfastsatt: 38 000 i 2016 mot 18 000 i fjor.

Flere muligheter for å slippe

Alle næringsdrivende kan enkelt unngå tvangsmulkt. Første steg kan være å søke om utsatt leveringsfrist ved behov for det. Før næringsdrivende får tvangsmulkt for manglende levering, får de en purring. Da sender Skatteetaten varsel og vedtak om tvangsmulkt. Her står en ny dato og tvangsmulkt blir ikke ilagt hvis opplysningene leveres innen denne nye fristen. Vår erfaring er at et stort antall oppgaver blir levert i perioden før tvangsmulkten begynner å løpe.

Etter at tvangsmulkt begynner å løpe, er det fortsatt mulig å stoppe den ved å levere opplysningene. De som blir ilagt tvangsmulkt, kan klage på vedtaket. Dette er ikke komplisert og gjøres i brev eller på eget skjema. Når Skatteetaten gir medhold i en klage er det på grunn av opplysninger vi først mottar i ettertid, siden varsler sendes maskinelt til alle som ikke har levert. I klagebehandling vurderer vi om omstendighetene gjør at tvangsmulkten helt eller delvis skal frafalles.  Vi har som mål å behandle klager raskt, og de aller fleste blir behandlet innen tre måneder. 60 prosent får helt eller delvis medhold.

Veiledning og dialog

Skatteetaten vurderer fortløpende de tilbakemeldinger vi får fra blant annet næringsdrivende. De hjelper oss med å forbedre de ordningene vi forvalter. Vi skal sikre likebehandling, men må samtidig legge til rette for at ordningene fungerer godt i praksis for ulike grupper. I år blir tvangsmulkt frafalt automatisk for skattemeldingen for nyetablerte virksomheter, fordi vi ser at disse ofte ikke har kommet ordentlig i gang og tvangsmulkt blir en unødvendig stor belastning. Vi satser heller på å gi god veiledning slik at disse etterlever reglene i årene som kommer.

Tvangsmulkt fungerer gjennom å skape press på rapporteringspliktige til å levere de opplysninger som Skatteetaten trenger til korrekt fastsetting av skatt. Det er en sanksjon som bidrar til å bevare tilliten til skattesystemet ved å vise at det får konsekvenser når noen ikke oppfyller sine plikter.