Høring

Høring - redusert CO2-avgift for innenriks kvotepliktig sjøfart

  • Publisert:
  • Avgitt 21.03.2024

Høringen gjelder forslag om endring av forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften). Forslaget gjennomfører redusert CO2-avgift for innenriks kvotepliktig sjøfart. 

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til endring i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften). 

Forslaget gjelder gjennomføring av redusert sats for CO2-avgift for mineralolje, naturgass og LPG til innenriks kvotepliktig sjøfart, jf. Stortingets vedtak om CO2-avgift på mineralske produkter romertall III § 1 første ledd bokstav a, c og d fjerde strekpunkt, se omtale i Prop. 1 LS (2023-2024) Skatter og avgifter 2024 punkt 7.10.4 s. 163. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstansen vurderer om saken bør sendes til underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. 

Fristen for å sende inn høringsuttalelse er 2. mai 2024.

Skattedirektoratet ber om at høringsuttalelsene blir sendt til e-postadressen [email protected]

Vennligst oppgi vår referanse 2024/1149 ved henvendelser i saken. 

 

Skattedirektoratet

Juridisk avdeling – Særavgiftsgruppen

Høringsdokumenter