Høring

Høring – avgift på elektrisk kraft – elektrisk kraft til utvinning av kryptovaluta

  • Publisert:

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet med dette forslag om endring i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften) på høring.

Vi viser til omtale av forslaget i Prop. 115 LS (2018-2019) Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga kap. 5, jf. Innst. 3 S (2018-2019) kap. 13.6 . Endringsforslaget innebærer at den reduserte satsen på elektrisk kraft levert til datasentre, avgrenses til ikke å omfatte kraft benyttet til utvinning av kryptovaluta.

Vi ber om at høringsinstansene vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 27. juni 2019.

Vennligst oppgi vår referanse 2019/6737 ved henvendelse i saken.

 

Høringsdokumenter

 

Høringssvar

Høringssvar uten merknader

  • Brønnøysundregistrene
  • Klima- og miljødepartementet
  • Justis- og beredskapsdepartementet
  • Olje- og energidepartementet
  • Statistisk sentralbyrå
  • Utenriksdepartementet