Høring

Avgift på landbasert vindkraft

  • Publisert:

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til stortingsvedtak og endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter til gjennomføring av en avgift på landbasert vindkraft, som varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Formålet med høringen

Formålet med høringen er å få høringsinstansenes synspunkter på den tekniske utformingen av avgiften, samt valg av avgiftsmodell. Det konkrete nivået på en moderat avgift og fordeling av inntektene mellom kommuner er også viktige problemstillinger, men er ikke del av høringen. Dette vil inngå som del av budsjettopplegget når et eventuelt forslag fremmes for Stortinget. Det presiseres at forslagene i høringen forutsetter at regjeringen beslutter å fremme forslag om en slik avgift, og at Stortinget vedtar avgiften.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Send høringsinnspill

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 3. august 2021.

Vi ber om at vår referanse 2021/1129 oppgis.

 

Høringssvar

Med merknader (PDF):

Uten merknader (PDF):

Høringsdokumenter