Kunngjøring

Skattetrekket i 2009

  • Publisert:

Satser for trekkpliktige naturalytelser mv.

 

Fri kost og losji Satser per døgn
Fritt opphold - kost og losji kr 105
Fri kost - alle måltider kr 76
Fri kost - to måltider kr 60
Fri kost - ett måltid kr 39
Fritt losji - ett eller delt rom kr 29
Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjøring Satser
For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 281
For arbeidstakere som bor på hybel/brakke med kokemuligheter eller har overnattet privat (og som ville hatt krav på fradrag for merutgifter til kost) kr 182

Uten kokemulighet:
Der det pga. hygiene eller lignende ikke er forsvarlig å oppbevare og lage mat, heller ikke frokost og kveldsmat.

Skattedirektoratets forskuddssats for trekkfrie matpenger Sats
Matpenger (overtidsmat) kr 78

For arbeidstakere som reiser daglig mellom hjem og arbeidssted, men som har så langt fravær at de må spise ett måltid ekstra om dagen utenfor hjemmet kan arbeidsgiver trekkfritt dekke arbeidstakers kostnader til mat (overtidsmat) begrenset til Skattedirektoratets forskuddssats. Arbeidsgivers dekning forutsetter at arbeidstaker faktisk kjøper mat og at vedkommende har et sammenhengende fravær fra hjemmet på 12 timer eller mer. Satsen gjelder ved dekning av matpenger (tariffestede / ikke tariffestede) og ved refusjon etter bilag.

Fordel ved privat bruk av firmabil

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 257 100 og 20 prosent av overskytende listepris. Grunnlaget ved beregningen etter forrige avsnitt er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret
  • blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

For:

  • el-biler

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og el-bil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 37,5 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av el-bil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Trekkfri reisegodtgjøring for hjemreise for pendler (ikke dagpendler) dekket av arbeidsgiver Satser
per km inntil 35 000 km per år kr 1,50
per km over 35 000 km per år kr 0,70

Kjøregodtgjørelse for yrkes- eller tjenestekjøring er trekkfri dersom godtgjørelsen samsvarer med satsene og vilkårene for øvrig i statlig regulativ.

Rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold

Normrentesats i januar og februar 2009 6 prosent

Eventuelle senere endringer i rentesatsen offentliggjøres på skatteetaten.no under “Tabeller og satser”.

Andre trekkpliktige naturalytelser

Verdien av andre naturalytelser, se forskrift av av 21. desember 2007 nr. 1766 § 5-8, jf. Skattedirektoratets melding Sk nr. 12/1993.

Oslo, 22. desember 2008