Skatt på aksjeutbytte til og fra EØS-stater

 • Publisert:

Etter at Staten har trukket sin anke til Høyesterett er Frostating lagmannsretts dom av 18. mai 2005 i Fokus Bank-saken rettskraftig. I dommen er det konstatert at de tidligere norske reglene om kildeskatt på utbytte til aksjonærer som er bosatt eller hjemmehørende i en annen EØS-stat ikke var i samsvar med EØS-retten.

Konsekvensene av denne dommen er at

 • norske aksjonærer får godtgjørelse på utbytte fra selskaper hjemmehørende i EØS-stater, og
 • aksjonærer hjemmehørende i EØS-stat får godtgjørelse på utbytte fra norske selskaper, og dermed ikke skal betale kildeskatt.

Da likningen for tidligere år ikke har vært i samsvar med EØS-retten, kan norske aksjonærer i utenlandske selskaper innen EØS, og utenlandske aksjonærer (hjemmehørende i EØS) i norske selskaper, på nærmere vilkår klage på likningen.

Utbytte til norske aksjonærer fra selskaper hjemmehørende i EØS-land – godtgjørelse

Avgjørelsen i Fokus Bank-saken innebærer at norske aksjonærer får rett på godtgjørelse for utbytte fra selskap hjemmehørende i en EØS-stat.

De ordinære reglene for endring av likning kommer til anvendelse. Skattyter må selv klage eller anmode om endring av likningen. Treårsfristen i ligningsloven § 9-6 nr. 2 setter grense for hvor langt tilbake i tid det kan foretas endring av likning: 
”Fristen skal være tre år når endringen gjelder likningsmyndighetenes skjønnsmessige fastsetting eller deres anvendelse av skattelovgivningen, og det faktiske grunnlaget for den tidligere avgjørelsen ikke var uriktig eller ufullstendig.”

Treårsfristen er absolutt, og setter grenser for hvor langt tilbake i tid det er anledning til å  endre likningen. Det betyr i praksis at saker som tas opp til endring i 2006 kan endres tilbake til og med 2003, saker som ble tatt opp til endring i 2005 kan endres tilbake til og med 2002 osv.

EØS-retten gir ikke skattyter krav på endring bakover i tid utover det som følger av ligningslovens bestemmelser.

Klager som kommer inn mer enn tre år etter utløpet av inntektsåret vil bli avvist, mens klager som kommer før denne fristen vil bli tatt opp til realitetsbehandling.

Klage på likningen sendes til skattyters likningskontor.

Sentrale vilkår for å få innrømmet godtgjørelsesfradrag for utbytte mottatt fra selskap hjemmehørende i en EØS-stat

 • Lovlig utdelt utbytte For å kreve godtgjørelse for utbytte fra et selskap hjemmehørende i en EØS-stat til norsk aksjonær må utbyttet være lovlig utdelt etter reglene i den stat det utdelende selskap er hjemmehørende. Det skal ikke stilles strengere krav til dokumentasjon for at utbyttet er lovlig utdelt enn det har vært vanlig å kreve når utbyttet er blitt utbetalt fra norsk aksjeselskap.
 • Kredit- eller inntektsfradrag Skattyter som krever godtgjørelse må opplyse til likningskontoret om det tidligere er gitt kreditfradrag for skatt betalt i utlandet på utbyttet etter skatteloven §§ 16-20 flg., eller §§ 16-30 flg., eller om det er gitt inntektsfradrag for utenlandsk skatt etter skatteloven § 6-15.
 • Utdelende selskap i EØS-stat Skattyter må også dokumentere at utbyttet ble utdelt fra et selskap som var hjemmehørende i en EØS-stat på utdelingstidspunktet.
 • Dokumentasjon for betalt utenlandsk kildeskatt/underliggende selskapsskatt vil normalt måtte anses som tilstrekkelig dokumentasjon for at skattyter er rettighetshaver til utbyttet og beskyttet av EØS-avtalen.
 • Skattlagt i Norge Utbyttet må være oppgitt i norsk selvangivelse for det aktuelle inntektsåret og være beskattet her.

Utbytte fra norske selskaper til aksjonærer hjemmehørende i EØS-land- kildeskatt

Generelt

Avgjørelsen i Fokus Bank-saken gir utenlandske aksjonærer rett til godtgjørelsesfradrag ved utbytte fra norske selskaper når aksjonæren er bosatt/hjemmehørende i en EØS-stat.

Dette innebærer at en utenlandsk aksjonær som var bosatt eller hjemmehørende i en EØS-stat kan anmode om en endring av likningen slik at de får tilbakebetalt den kildeskatt som ble trukket ved utbetalingen av utbyttet. Det er en forutsetning at aksjonæren var bosatt/hjemmehørende i en EØS-stat på det tidspunktet vedkommende mottok utbytte fra et norsk selskap. Det er også en forutsetning av mottakeren er den reelle eier av aksjeutbyttet.

Det er de ordinære reglene for endring av likning som kommer til anvendelse. Det betyr i disse sakene at det er treårsfristen i ligningsloven § 9-6 nr. 2  som bestemmer hvor langt tilbake i tid det kan foretas endring av likning. I praksis betyr dette at saker som tas opp til endring i 2006 kan endres tilbake til og med 2003, saker som ble tatt opp til endring i 2005 kan endres tilbake til og med 2002 osv.

EØS-retten gir ikke skattyter krav på endring bakover i tid utover det som følger av ligningslovens bestemmelser.

Alle saker om tilbakebetaling av utliknet kildeskatt skal behandles av Sentralskattekontoret for utenlandssaker.

Sakene skal sendes til:

Sentralskattekontoret for utenlandssaker

Postboks 8031

4068 Stavanger

 

Krav til dokumentasjon

Det er den enkelte utenlandske aksjonær som kan anmode om å få tilbakebetalt kildeskatt og som må godtgjøre at vilkårene er oppfylt, dvs. at vedkommende var reell eier av aksjene og skattemessig bosatt/hjemmehørende i en EØS-stat.

Det norske selskapet som har utdelt utbyttet, kan etter de alminnelige regler opptre som fullmektig for den utenlandske aksjonæren, forutsatt at det foreligger en fullmakt fra den utenlandske aksjonæren. Det er de samme krav til opplysninger/dokumentasjon som når aksjonæren selv søker om tilbakebetaling av kildeskatt.

Det norske selskapet som har utbetalt utbyttet har ingen selvstendig adgang til å få tilbakebetalt trukket og innbetalt kildeskatt. Dette innebærer at det norske selskapet ikke kan klage på/anmode om endring av gruppelikningen av de utenlandske aksjonærene.

En anmodning om tilbakebetaling av kildeskatt må inneholde:

 • søkerens navn og adresse samt personnummer eller organisasjonsnummer, 
 • opplysninger om mottatt utbytte, herunder beløp og opplysninger og utdelende selskap samt tidspunkt 
 • dokumentasjon som viser at utbyttet er mottatt og at det er trukket kildeskatt, 
 • opplysninger som viser at søkeren er den reelle eier til mottatt utbytte, 
 • en bostedsbekreftelse (Certificate of residence) utstedt av skattemyndighetene i bostedslandet som bekrefter at søkeren var skatteavtalemessig bosatt i et EØS-land på de(t) tidspunkt utbyttet ble utbetalt (i original), 
 • opplysninger om bankkonto e.l. for overføring av refusjonsbeløpet og 
 • fullmakt fra den som representerer søkeren.

Når aksjene er registrert i VPS gjennom en utenlandsk forvalter, må det også gis opplysninger om hvilken utenlandsk forvalter som står som registrert eier i VPS samt om betalingskjeden for aksjeutbyttet.

Søkere som ikke er fysiske personer, må i tillegg gi tilstrekkelige opplysninger til at det kan vurderes om de er reelle eiere av det mottatte utbytte. Dette innebærer at de må gi opplysninger om:

 • organisasjonsform, 
 • skattemessig status i hjemlandet,
 • om mottatt utbytte knytter seg til en investering av egen kapital eller en investering på vegne av andre investorer, 
 • hvem som er skattesubjekt for mottatt utbytte,
 • om utbyttet inngår i søkerens skattepliktige inntekt / regnskapsmessige overskudd og
 • om aksjene har tilknytning til et fast driftssted i Norge.

Renter

Det gis rentegodtgjørelse til aksjonær som får tilbakebetalt kildeskatt som følge av endringssak.