Skatteavtalen med Chile – bestevilkårsklausulen om renter og royalty

  • Publisert:

Kildeskattesatsene på renter og royalty fra Chile er redusert fra og med 2004.

Finansdepartementet har i brev av 22. desember 2004 uttalt:

”Finansdepartementet har mottatt brev fra skattemyndighetene i Chile om at Chile nylig har inngått en skatteavtale med Spania. Kildeskattesatsene for renter og royalty i avtalen mellom Chile og Spania innebærer at bestevilkårsklausulen i punkt 4 i Protokollen til skatteavtalen mellom Norge og Chile kommer til anvendelse. Kildeskattesatsene for renter og royalty i  skatteavtalen mellom Norge og Chile skal følgelig reduseres til de samme satsene som gjelder  for slike inntekter i skatteavtalen mellom Chile og Spania.

Skatteavtalen mellom Chile og Spania har virkning fra og med 1. januar 2004. De reduserte kildeskattesatsene i skatteavtalen mellom Norge og Chile som følge av anvendelsen av  bestevilkårsklausulen i punkt 4 i Protokollen gjelder fra det samme tidspunktet, dvs. fra og med 1. januar 2004.

Personer bosatt i Norge som har mottatt renter og/eller royalty fra Chile i inntektsåret 2004 som er ilagt høyere kildeskattesatser enn dem som følger ved anvendelsen av bestevilkårsklausulen, kan søke om refusjon av overskytende kildeskatt. Slike søknader rettes til skattemyndighetene i Chile.

De reduserte satsene medfører endringer i teksten til punkt 2 i artikkel 11 om renter og punkt 2 i artikkel 12 om royalty i skatteavtalen mellom Norge og Chile.

Det endrede punkt 2 i artikkel 11 om renter lyder på henholdsvis engelsk og norsk:

“2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and  according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a. 5 per cent of the gross amount of the interest derived from:

i. loans granted by banks and insurance companies;

ii. bonds or securities that are regularly and substantially traded on a recognized securities market;

iii. a sale on credit paid by the purchaser of machinery and equipment to a beneficial owner that is the seller of the machinery and equipment;

b. 15 percent of the gross amount of the interest in all other cases.”

2. Slike renter kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat hvor rentene skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis den virkelige rettighetshaver til rentene er bosatt i den annen stat, skal den skatt som ilegges ikke overstige:

a. 5 prosent av rentenes bruttobeløp som skriver seg fra:

i. lån ytet av banker og forsikringsselskaper;

ii.  obligasjoner eller verdipapirer som regelmessig og i betydelig omfang omsettes på et anerkjent verdipapirmarked;

iii. et kredittsalg betalt av en som kjøper maskiner og utstyr til den som er selger av maskinene og utstyret og som er virkelig rettighetshaver;

b. 15 prosent av rentens bruttobeløp i alle andre tilfeller.”

Det endrede punkt 2 i artikkel 12 om royalty lyder på henholdsvis engelsk og norsk:

“2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:

a. 5 per cent of the gross amount of royalties for the use, or the right to use industrial, commercial or scientific equipment;

b. 10 per cent of the gross amount of the royalties, in all other cases.”

”2. Slik royalty kan imidlertid også skattlegges i den kontraherende stat som den skriver seg fra og i henhold til denne stats lovgivning, men hvis den virkelige rettighetshaver til royaltyen er bosatt i den annen kontraherende stat, skal den skatt som ilegges ikke overstige:

a. 5 prosent av royaltyens bruttobeløp for bruken av, eller retten til å bruke, industrielt, kommersielt eller vitenskapelig utstyr;

b. 10 prosent av royaltyens bruttobeløpet i alle andre tilfeller.”