Prinsipputtalelse

Skattemessig behandling av gevinster fra spill

  • Publisert:
  • Avgitt 03.07.2023

Denne uttalelsen gjelder forholdet mellom skatteloven § 5-50 første ledd og § 5-1 jf. § 5-30 ved vurdering av skatteplikt på gevinster fra spill, og forståelsen av begrepet «tilfeldige gevinster» i skatteloven § 5-50 første ledd.

For å ivareta praksis fra Skatteklagenemnda, vil det ved rettsanvendelsen fremover bli lagt til grunn at:

  • Skatteplikt for gevinster fra spill ved målrettet spilling av et visst omfang skal vurderes under skatteloven § 5-1 jf. § 5-30 og ikke § 5-50 første ledd, dvs. om det skal anses som virksomhet. Dette gjelder spill hvor den enkelte spillers kunnskap, ferdigheter, snarrådighet eller andre egenskaper kan ha betydning for utfallet.

  • Gevinster der den enkelte spillers kunnskap, ferdigheter, snarrådighet eller andre egenskaper ikke har noen betydning for utfallet skal vurderes etter § 5-50 første ledd, som tilfeldig gevinst. Når slike gevinster er resultat av spilling i stort omfang kan de likevel ikke anses som «tilfeldige» og blir da skattefrie.

Skattedirektoratet vil nedenfor redegjøre nærmere for dette.

Uttalelsen erstatter prinsipputtalelsen Skattemessig behandling av inntekter fra oddstipping av 12.06.2020.

Hjemmelsvalget – forholdet mellom skatteloven § 5-50 første ledd og § 5-1 jf. § 5-30

Det må i den enkelte sak tas stilling til om skatteplikt på spillgevinster skal vurderes under skatteloven § 5-50 første ledd om tilfeldig inntekt eller etter virksomhetsbestemmelsen i skatteloven § 5-1 jf. § 5-30.

Gevinster fra spill hvor den enkelte spillers kunnskap, ferdigheter, snarrådighet eller andre egenskaper ikke har betydning for utfallet, treffer kjerneområdet for skatteloven § 5-50 første ledd, og skatteplikten skal vurderes under denne bestemmelsen. Lykkespill er et eksempel på dette.

Gevinster som hovedsakelig oppnås som et resultat av den enkeltes kunnskap, ferdigheter, snarrådighet mv. er ikke tilfeldige og er derfor ikke skattepliktig etter skatteloven § 5-50 første ledd, jf. Skatte-ABC 2022/2023 T-6-5.1. Slike gevinster kan likevel være skattepliktige etter andre bestemmelser, f.eks. som virksomhetsinntekt jf. skatteloven § 5-1, jf. § 5-30. Et eksempel på dette er pokerspill på høyt nivå, jf. dom fra Gulating lagmannsrett i 2016 (LG-2015-112442) og omtale i Skatte-ABC 2022/2023 T-6-7.1.

Skatteklagenemnda har for gevinster fra oddsspill, senest i vedtak av 22. desember 2022 («Odds II» SKNA5-2022-42), tatt stilling hjemmelsvalget. Saken gjaldt omfattende spilling i stor skala, og har klare likhetstrekk med «Odds I» SKNS1-2019-149 som gjaldt gevinster fra poker og odds. Sakene gjelder oddsspill hvor spilleren ikke har innrettet seg slik at hen er garantert gevinst.

I de konkrete sakene vurderte nemnda at skattepliktiges aktivitet, herunder dens intensitet og omfang, tilsier at gevinster som er et resultat av denne aktiviteten ikke kan sies å være tilfeldige. Det vil være innslag av tilfeldigheter, men da i forhold til når gevinsten inntreffer, og ikke at den på et gitt tidspunkt vil inntreffe. Nemnda kom derfor til at gevinster fra målrettet spilling av et visst omfang skal vurderes under skatteloven § 5-1 jf. § 5-30, uavhengig av ferdighetene hos den skattepliktige. I slike tilfeller kan ikke skatteloven § 5-50 første ledd benyttes som alternativ hjemmel.

Dette innebærer at for oddsspill, og eventuelle andre spill hvor kunnskap, ferdigheter, snarrådighet mv. også kan ha en innvirkning på utfallet, skal skatteplikten på gevinster vurderes etter skatteloven § 5-1 jf. § 5-30 når spillingen er målrettet og av et visst omfang. Dette gjelder uavhengig av spillerens ferdigheter. Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak av om omfanget er av en slik karakter at skatteplikten skal vurderes under skatteloven § 5-1 jf. § 5-30 og ikke § 5-50. I praksis innebærer det at det må foretas en helhetlig analyse av omfanget og intensiteten av spillingen. Momenter det kan være relevant å se hen til i en slik helhetsvurdering kan være innsats og gevinster (spillhistorikk), innskudd- og uttak på spillkonto, hyppighet av spillingen, om det er lagt ned en målrettet innsats, om aktiviteten er/fremstår bevisst og over hvor lang tid spillingen har foregått.

Om gevinstene blir skattepliktige etter skatteloven § 5-1 jf. § 5-30 eller om aktiviteten gir skattefrie hobbyinntekter, vil bero på en vurdering av om det drives næringsvirksomhet.

Forståelsen av begrepet «tilfeldige gevinster» i skatteloven 5-50 første ledd

For spillgevinster som skal vurderes under skatteloven § 5-50 første ledd må det foretas en konkret vurdering av om gevinstene er «tilfeldige».

Skatteloven § 5-50 første ledd lyder:

"Som skattepliktig inntekt anses tilfeldige gevinster, herunder gevinst ved konkurranse, spill, lotteri og lignende når verdien overstiger 10.000 kroner, og tilfeldig gevinst ved funn av malm og mineraler m.v."

Årsaken til gevinst i spill kan være sammensatt. Muligheten for spillgevinst kan påvirkes av ulike faktorer for eksempel spillerens kunnskap, ferdigheter og snarrådighet, hvor mye og ofte den enkelte spilleren spiller, eller egenskaper ved spillet.

Skatteklagenemnda har i flere saker foretatt en vurdering av hvordan begrepet «tilfeldige gevinster» skal forstås. I «Lykkespill» SKNS1-2020-160 har nemnda - i motsetning til «Odds I» og «Odds II» - vurdert dette for et spill som ikke er ferdighetsbasert. Nemnda kommer til at lykkespill i stort omfang – i likhet med pokerspill og oddsspill i stort omfang – ikke lenger har det samme elementet av tilfeldighet. Nemnda uttaler at selv om lykkespill er en type spill som synes å treffe kjerneområdet for skatteloven § 5-50 første ledd, skiller saker der skattepliktiges aktivitet har vært av stort omfang over lang tid seg fra mer typiske tilfeller av lykkespill. Det er ikke tale om enkeltstående eller sporadiske spill, men spilling i stor skala.

Det må foretas en konkret vurdering i den enkelte sak av om omfanget og varigheten av spillingen er av en slik karakter at gevinstene ikke kan anses som «tilfeldige». Momenter det kan være relevant å se hen til i en slik vurdering kan være innsats og gevinster (spillhistorikk), innskudd- og uttak på spillkonto, hyppighet av spillingen og over hvor lang tid spillingen har foregått.

For gevinster som etter en konkret vurdering vil være skattepliktige etter skatteloven § 5-50 første ledd vil det kunne være aktuelt med lempning etter skatteforvaltningsloven § 9-9. Det vises til prinsipputtalelse fra 2016.

Endring av skattefastsettingen

Skattepliktige kan korrigere skattefastsettingen innenfor de fristene som fremgår av skatteforvaltningsloven.

Endringer av egenfastsettingen følger reglene i skatteforvaltningsloven § 9-4. Endringsmelding må være kommet fram til skattemyndighetene senest tre år etter leveringsfristen. For mer informasjon se Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige - Skatteetaten.

Skatteetaten kan også ta opp saker til endring på eget initiativ innenfor fem års endringsfrist, jf. skatteforvaltningsloven § 12-6. For mer informasjon om anmodning om endring se Feil i tidligere skatteoppgjør - Skatteetaten.

For ytterligere veiledning: Kontakt oss - Skatteetaten