Skatteklagenemnda

Tvangsmulkt

  • Publisert:
  • Avgitt: 14.03.2019
Saksnummer Stor avdeling 01 NS 29/2019

Ileggelse av tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 for manglende oppfyllelse av rapporteringsplikt etter a-opplysningsloven § § 3 og 4. Det er påløpt tvangsmulkt på totalt kr 17 063,00.

 

Klagen tas delvis til følge.

Lovhenvisninger: A-opplysningsloven § 10


Skattedirektoratets redegjørelse

Skattedirektoratet har utarbeidet følgende redegjørelse for saken:

"Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken for 2018-03:

Den opplysningspliktige leverte arbeidsforhold på 3 inntektsmottakere (A, B og C) for 2018-02 den 20.03.2018, gjennom lønns- og personalsystemet E, som måtte leveres påfølgende måned 2018-03. Arbeidsforholdene ble kun levert på selskapets juridiske organisasjonsnummer.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 05.04.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.04.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 16.04.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 23.04.2018.

Faktura for 23.04.2018-29.04.2018 på 2 373,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 30.04.2018.

Opplysningspliktig leverte en a-melding for 2018-03 den 02.05.2018, gjennom lønns- og personalsystemet D. A-meldingen inneholdt opplysninger om arbeidsforhold til inntektsmottakerne B og A. Denne a-meldingen hadde en annen kombinasjon av selskapets juridiske organisasjonsnummer (inneholdt både det juridiske organisasjonsnummeret og virksomhetsnummer) enn a-meldingen som dannet grunnlaget for vedtaket (a-melding for 2018-02). Det førte til at arbeidsforholdene ikke ble gjenkjent som de samme arbeidsforholdene som ble rapportert for 2018-02, og dermed ble inntektsmottakerne B og A registrert med 2 ulike arbeidsforhold. Inntektsmottakeren C ble ikke rapportert. A-meldingen forhindret derfor ikke tvangsmulktoppstart. Ved innsending får opplysningspliktig en leveransetilbakemelding, som opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. Tilbakemeldingen av 02.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Faktura for 30.04.2018-06.05.2018 på 2 373,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 07.05.2018.

Opplysningspliktig leverte en ny a-melding for 2018-02 den 08.05.2018, gjennom lønns- og personalsystemet E. Arbeidsforholdene ble kun levert på selskapets juridiske organisasjonsnummer. Tilbakemeldingen av 08.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold og virksomhetsnummer feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Opplysningspliktig leverte 8 nye a-meldinger for 2018-03 den 09.05.2018, gjennom lønns- og personalsystemet D. De første 7 a-meldingene var nullmeldinger, og inneholdt ikke opplysninger om arbeidsforholdene til inntektsmottakerne. Den siste a-meldingen inneholdt opplysninger om arbeidsforholdene til inntektsmottakerne B og A. Arbeidsforholdene ble levert på selskapets juridiske organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Inntektsmottakeren C ble ikke rapportert. Tilbakemeldingene av 09.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Faktura for 07.05.2018-17.05.2018 på 3 729,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 18.05.2018.

Opplysningspliktig leverte 7 nye a-meldinger for 2018-03 den 25.05.2018. De første 6 a-meldingene ble levert gjennom lønns- og personalsystemet D. 3 av a-meldingene var nullmeldinger, og inneholdt ikke opplysninger om arbeidsforholdene til inntektsmottakerne. De andre a-meldingene inneholdt opplysninger om arbeidsforholdene til inntektsmottakerne B og A. Arbeidsforholdene ble levert på selskapets juridiske organisasjonsnummer og virksomhetsnummer. Inntektsmottakeren C ble ikke rapportert. Den siste a-meldingen ble levert direkte i Altinn, og inneholdt kun opplysninger om arbeidsforholdet til inntektsmottakeren B. Tilbakemeldingen av 25.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Tvangsmulkten løper til opplysningene blir levert eller til det har gått 6 uker. Opplysningspliktig leverte 2 nye a-meldinger den 01.06.2018. A-meldingen for 2018-02 ble levert gjennom lønns- og personalsystemet E, og a-meldingen for 2018-03 ble levert gjennom lønns- og personalsystemet D. A-meldingen for 2018-02 erstattet a-meldingen levert 08.05.2018, som igjen erstattet a-meldingen levert 20.03.2018. Arbeidsforholdene rapportert som åpne for 2018-02 ble dermed slettet, og ikke lenger etterspurt for 2018-03. Mulkten sluttet derfor å løpe 31.05.2018.

Faktura for 18.05.2018-31.05.2018 på 4 746,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 04.06.2018.

Opplysningspliktig leverte 2 nye a-meldinger for 2018-03 den 04.06.2018, levert direkte i Altinn.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 07.06.2018.

Kronologisk beskrivelse av hva som har skjedd i saken for 2018-04:
Opplysningspliktig prøvde å levere 6 a-meldinger for 2018-04 den 02.05.2018, gjennom lønns- og personalsystemet D. 3 av a-meldingene ble avvist (EDAG-180D), og de resterende 3 a-meldingene som ble levert inneholdt ikke opplysninger om noen inntektsmottakere. Tilbakemeldingene av 02.05.2018 ga feilmelding om at det var oppgitt et ugyldig fødselsnummer eller D-nummer (EDAG-180D: Inntektsmottaker sitt fødselsnummer/D-nummer må finnes i folkeregisteret).

Den opplysningspliktige leverte arbeidsforhold for 4 inntektsmottakere (F, A, B og G) for 2018-03 den 02.05.2018, gjennom lønns- og personalsystemet D, som måtte leveres påfølgende måned 2018-04. Ved innsending får opplysningspliktig en leveransetilbakemelding, som opplyser om eventuelle feil og avvik i innsendingen. Tilbakemeldingen av 02.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 4 arbeidsforhold manglet for 2018-04 (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Fristen for å bekrefte eller avslutte arbeidsforholdene var 07.05.2018.

Skattedirektoratet sendte et påminnelsesbrev via Altinn til den opplysningspliktige 09.05.2018 og ba om at manglende opplysninger ble levert.

Opplysningspliktig leverte 9 nye a-meldinger for 2018-03 den 09.05.2018, gjennom lønns- og personalsystemet D. De første 7 a-meldingene inneholdt ikke opplysninger om noen inntektsmottakere. Den siste a-meldingen erstattet den tidligere leverte a-meldingen av 02.05.2018, men inneholdt de samme opplysningene som den erstattede a-meldingen.

Tilbakemeldingene av 09.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 4 arbeidsforhold manglet for 2018-04 (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Skattedirektoratet sendte et varsel og vedtak om tvangsmulkt i Altinn til den opplysningspliktige 16.05.2018. Samtidig sendte vi et varsel per post om at det har kommet et vedtak i Altinn. Brevet ble sendt til adressen den opplysningspliktige har oppgitt i Enhetsregisteret.

Da opplysningene ikke ble levert, startet tvangsmulkten å løpe 24.05.2018.

Opplysningspliktig leverte 10 nye a-meldinger for 2018-03 og 2018-04 den 25.05.2018. De første 9 a-meldingene ble levert gjennom lønns- og personalsystemet D. Den fjerde leverte a-meldingen (2018-04, levert 13:19:16) inneholdt etterspurte opplysninger om arbeidsforholdene til inntektsmottakerne F, A, B og G. Opplysningspliktig leverte deretter en a-melding direkte i Altinn (14:25:42), med opplysninger om 3 av 4 inntektsmottakere (F, B og G). Ettersom den opplysningspliktige leverte 2 a-meldinger for samme periode gjennom forskjellige kanaler (D og Altinn i dette tilfellet) ble det opprettet 2 åpne arbeidsforhold på de 3 inntektsmottakerne. Opplysningspliktig må da rapportere inntektsmottakerne gjennom begge kanalene (D og Altinn). Fordi denne a-meldingen ble sendt samme dag som korrekt a-melding ble levert, førte dette til at siste a-melding ble gjeldende i systemet, og mulkten stanset derfor ikke. Tilbakemeldingene av 25.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet for 2018-04 (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Faktura for 24.05.2018-29.05.2018 på 2 147,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 30.05.2018.

Opplysningspliktig leverte 2 nye a-meldinger for 2018-03 og 2018-04 den 01.06.2018, gjennom lønns- og personalsystemet D. Tilbakemeldingene av 25.05.2018 ga feilmelding om at opplysninger om 3 arbeidsforhold manglet for 2018-04 (EDAG-108: rapportering mangler, inntektsmottaker har åpent arbeidsforhold), og spesifiserte hvilke arbeidsforhold feilmeldingen knyttet seg til. Dette er avvik som må korrigeres øyeblikkelig.

Opplysningspliktig kontaktet Skatteopplysningen 04.06.2018, angående tvangsmulkt og a-melding. Det følger av kundeloggen at samtalen omhandlet perioden 2018-04. I arbeidsloggen tilknyttet henvendelsen skriver veileder at tvangsmulkten for 2018-04 ble stanset gjennom Altinn, ettersom det var inntektsmottakere fra denne innleveringskanalen som var etterlyst. Opplysningspliktig hadde levert direkte i Altinn for 2018-03 den 25.05.2018. Opplysningspliktig ble opplyst om at det kun bør benyttes Altinn for disse to periodene, og så kan lønns- og personalsystemet D benyttes i 2018-05 for samme virksomhetsnummer.

Opplysningspliktig leverte 4 nye a-meldinger for 2018-03 og 2018-04 den 04.06.2018, levert direkte i Altinn. Det ble levert etterspurte opplysninger for samtlige arbeidsforhold, og mulkten sluttet derfor å løpe på de siste 3 inntektsmottakerne den 03.06.2018.

Faktura for 30.05.2018-03.06.2018 på 1 695,00 kroner ble sendt til den opplysningspliktige 05.06.2018.

Den opplysningspliktige klaget på vedtaket 07.06.2018.

Sammendrag av klagen:

Det følger av klagen at regnskapsfører hadde problemer med å levere a-meldingen i forbindelse med bytte av regnskapssystem. Videre står det i klagen at han var i kontakt med leverandøren til regnskapssystemet og vært i kontakt med Skatteopplysningen, som tok en del tid og førte til at problemet bare ble større. Klager opplyser om at det tydelig kommer frem at de har gjort mange forsøk på innsendinger via Altinn. Til slutt står det i klagen at han fikk god hjelp fra en veileder i Skatteopplysningen, og at feilen ble rettet opp.

Skattedirektoratets vurdering av klagen:

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp, jf. forvaltningsloven § 29. Etter en helhetsvurdering har Skattedirektoratet kommet frem til at klagen bør tas opp til behandling, jf. forvaltningsloven § 31.

Skatteklagenemnda har en selvstendig plikt til å vurdere om vilkårene er oppfylt eller ikke, jf. § 34 første ledd.

Skattedirektoratet merker seg at den opplysningspliktige har forsøkt å sende inn flere a-meldinger for både 2018-03 og 2018-04 før mulkten startet, og underveis i mulktløpet, men påpeker at dette i seg selv ikke er nok til å omgjøre vedtaket om tvangsmulkt. Mulkten startet å løpe fordi opplysningspliktig ikke leverte riktig informasjon på henholdsvis 3 og 4 etterspurte inntektsmottakere tilknyttet H AS innen fristene. Vi viser til leveransetilbakemeldingene på a-meldingene, og mener at feilmeldinger her gir opplysningspliktig en klar tilbakemelding om at det foreligger forhold som må rettes. Vi bemerker at det til tross for at det er levert flere a-meldinger, har ikke regnskapsfører levert a-melding for de etterspurte arbeidsforholdene. Videre viser vi til påminnelsesbrevet, varsel om mottak av vedtak i Altinn, varsel og vedtak om tvangsmulkt, samt fakturaene sendt til opplysningspliktig, og mener derfor at opplysningspliktig har fått tilstrekkelig med informasjon til å rette forholdene tidligere.

Ansvaret for å rapportere korrekt påligger den opplysningspliktige, og den opplysningspliktige skal fullt ut identifiseres med sin medhjelper. Det betyr at unnlatelser og feil som skyldes den tidligere regnskapsføreren, ikke medfører at tvangsmulkten kan ettergis. Skattedirektoratet ønsker å fremheve betydningen av jevnlig og korrekt rapportering til a-ordningen. Dersom det er meldt inn åpne arbeidsforhold for en måned, så ligger det en plikt i grunn til å fortsette å rapportere på disse arbeidsforholdene, eller eventuelt avslutte dem dersom de ikke lenger er aktive. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsningen til Arbeids- og velferdsetaten (NAV), Skatteetaten og Statistisk sentralbyrå (SSB). Oppgaveløsningen avhenger av korrekt og oppdatert informasjon om arbeidsgivere og arbeidstakere.

Vi understreker at problemer med rapportering i lønnssystemet er noe som må håndteres i samarbeid med leverandøren av lønnssystemet. Eventuelle problemer med lønnssystemet medfører ikke at tvangsmulkt ettergis. Den opplysningspliktige er selv ansvarlig for å sørge for at de bruker en innleveringskanal som fungerer, og påse at riktige opplysninger er rapportert inn i a-meldingen.

Samtidig viser vi til den fjerde a-meldingen for 2018-04 levert den 25.05.2018, som inneholdt informasjon om alle de 4 etterspurte arbeidsforholdene til inntektsmottakerne. Siden opplysningspliktig sendte inn flere a-meldinger på samme dag, først en korrekt a-melding som deretter ble erstattet med en som inneholdt mangler, stanset ikke mulkten slik den skulle gjort på 3 av 4 inntektsmottakere. Vi frafaller derfor mulkten som har løpt for perioden 2018-04 etter 24.05.2018 på F, B og G.

Konklusjon for 2018-03:
Tvangsmulkt for 3 ansatte i perioden 23.04.2018-31.05.2018, på kroner 13 221,00, anses som rettmessig ilagt.

Konklusjon for 2018-04:
Tvangsmulkt for 3 ansatte (F, B og G) i perioden 25.05.2018-03.06.2018, på kroner 3 390,00, frafalles.
Tvangsmulkt for 4 ansatte (F, A, B og G) for 24.05.2018, på kroner 452,00, anses som rettmessig ilagt.

Relevante rettskilder:

Opplysningsplikten i a-ordningen følger av a-opplysningsloven § 3. Dersom den opplysningspliktige ikke rapporterer alle opplysninger innen fristen i § 4, kan Skattedirektoratet ilegge en daglig løpende tvangsmulkt frem til opplysningene blir levert, jf. a-opplysningsloven § 10. Det er nærmere angitt i a-opplysningsforskriften § 4-1 hvilke opplysninger som må mangle for at tvangsmulkt kan ilegges.

Når a-melding ikke leveres og opplysningspliktig har arbeidsforhold som ikke blir bekreftet, er ikke opplysningsplikten i a-opplysningsloven § 3, jf. folketrygdloven § 25-1 andre ledd oppfylt. Tvangsmulkt kan da ilegges, jf. a-opplysningsloven § 10, jf. a-opplysningsforskriften § 4-1 første ledd bokstav d."

Etterfølgende korrespondanse

Sekretariatets utkast til innstilling for alminnelig avdeling ble sendt den opplysningspliktige for innsyn med en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen. Den opplysningspliktige har ikke kommet med merknader til innstillingen.

Sekretariatets vurderinger

For klager på Skattedirektoratets vedtak om tvangsmulkt fulgte det av a-opplysningsloven § 10 tredje ledd at Skatteklagenemnda var rett klageinstans for vedtak truffet av Skattedirektoratet. Klageordningen ble endret fra 1. august 2018, men sekretariatet legger til grunn at Skatteklagenemnda fortsatt er rett klageinstans for vedtak truffet av skattedirektoratet i første instans før endringen av klageordningen trådte i kraft. En ny bestemmelse i a-opplysningsloven § 10 femte ledd om at saksbehandlingsreglene i skatteforvaltningsloven skal gjelde så langt de passer trådte i kraft 1. august 2018. Sekretariatet legger til grunn at skatteforvaltningsloven gjelder for nemndas behandling av klager etter dette tidspunktet.

Klagen er mottatt etter klagefristens utløp. Etter en helhetsvurdering har sekretariatet kommet fram til at klagen bør tas opp til behandling, jf. skatteforvaltningsloven § 13-4 tredje ledd.

Når klagen tas under behandling, kan Skatteklagenemnda prøve alle sider av saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13-7.

Sekretariatet, som forbereder saker for Skatteklagenemnda, har gjennomgått saken og innstiller på at den opplysningspliktiges klage tas delvis til følge.

Det er sekretariatets vurdering at Skattedirektoratets framstilling av sakens faktum gir et forsvarlig grunnlag til å treffe en avgjørelse. Sekretariatet er også enig i Skattedirektoratets vurdering av de rettslige spørsmålene i saken og direktoratets konklusjon.

Sekretariatet påpeker at opplysningspliktige var varslet om mangelfull rapportering og eventuelle konsekvenser gjentatte ganger, både ved påminnelsesbrev og kombinert varsel og vedtak om tvangsmulkt. Forholdet ble likevel ikke rettet før den varslede tvangsmulkten begynte å løpe.

Den opplysningspliktige har etter sekretariatets vurdering fått tilstrekkelig tid og informasjon til å rapportere riktige opplysninger til a-ordningen.

Sekretariatet mener at vilkårene for å ilegge tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 første ledd er oppfylt.

Sekretariatet ser at det for perioden 2018-04 ble sendt inn en korrekt a-melding 25. mai 2018 som deretter ble erstattet med en som inneholdt mangler noe som resulterte i at mulkten ikke stoppet å løpe slik den skulle ha gjort for tre av fire inntektsmottakere. Sekretariatet finner det derfor korrekt å frafalle ilagt tvangsmulkt for F, B og G etter 24. mai 2018. Sekretariatet mener at det er sannsynliggjort at den manglende rapporteringen for 2018-04 skyldes forhold utenfor den opplysningspliktiges kontroll eller at det foreligger særlige rimelighetsgrunner som tilsier at tvangsmulkten skal ettergis. Sekretariatet innstiller på delvis fastholdelse av ilagt tvangsmulkt for 2018-04.

Sekretariatet understreker viktigheten av korrekt rapportering til a-ordningen. Rapporteringen har stor betydning for oppgaveløsingen til Skattedirektoratet, NAV, skatteoppkreverne og Statistisk sentralbyrå.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 for perioden 23. april 2018 til og med 31. mai 2018 på kr 13 221,00 fastholdes.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-04 for perioden 25. mai 2018 til og med 3. juni 2018 på kr 3 390,00 frafalles.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-04 for perioden 24. mai 2018 til og med 24. mai 2018 på kr 452,00 anses som rettmessig ilagt.

Sekretariatets forslag til vedtak

Klagen tas delvis til følge.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 fastholdes med kr 13 221,00.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-04 reduseres med kr 3 390,00 fra kr 3 842,00 til kr 452,00.

Dissens i alminnelig avdeling:

Skatteklagenemndas medlemmer Olsen og Hamre har tatt dissens:

Olsen har avgitt følgende votum:

"Uenig i sekretariatets innstilling.

Jeg er uenig i innstillingens konklusjon for så vidt gjelder deler av tvangsmulkten for periode 3/18. Jeg har ingen innvendinger til innstillingen for så vidt gjelder vurdering og konklusjon for periode 4/18.

Det følger av saksdokumentene at en vesentlig årsak til leveringsproblemene i H AS for periode 3/2018, er at den opplysningspliktige har anvendt forskjellige leveringskanaler ved levering/forsøk på levering av oppgaver for de ulike terminene (henholdsvis E, D og direkte levering i Altinn).

Saken har sterke likhetstrekk med saksforholdet i flere saker som nylig har vært til behandling i stor avdeling herunder NS 139/2018 (behandlet i stor avdeling den 30.08.18), NS 157/2018, NS 158/2018 og NS 159/2018 (alle behandlet i stor avdeling den 27.9.18). I disse sakene var oppgave levert, men tvangsmulkten stanset ikke å løpe grunnet manglende kobling i skatteetatens systemer av oppgaver fra ulike terminer levert gjennom forskjellige leveringskanaler. Stor avdeling kom i disse sakene til at tvangsmulkt som er påløpt etter at oppgave var levert skulle ettergis. Dette selv om oppgavene ikke ble avvist i skatteetatens systemer grunnet anvendelse av forskjellige leveringskanaler ved levering av oppgaver i påfølgende terminer.

Faktum i den aktuelle saken er på et punkt ikke helt identisk med de ovennevnte sakene som har vært til behandling i stor avdeling. I tillegg til å benytte ulike leveringskanaler, har den opplysningspliktige også benyttet en noe ulik identifikasjon av foretaket ved levering av oppgaver periode 2 og 3/2018. I oppgaven for periode 2/2018 ble opplysningspliktige identifisert med juridisk organisasjonsnummer, mens man i oppgaven for periode 3 oppga både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummeret som identifikasjon på den oppgaven som er levert den 02.05.2018.

Jeg kan likevel ikke se at mindre forskjell i identifikasjonsmåte bør ha betydning for vurderingen av ettergivelse av tvangsmulkt for periode 3/2018 som er påløpt etter 02.05.2018. Både den identifikasjon som er anvendt ved levering av oppgave for periode 2 (juridisk organisasjonsnr) og den som er anvendt for periode 3 (juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnr) gir en entydig identifikasjon av den opplysningspliktige og er isolert å anse som gyldig identifikasjon. At skatteetatens systemer ikke makter å håndtere ulike kombinasjoner av entydige/gyldige identifikasjoner av den opplysningspliktige, mener jeg må anses som en svakhet ved skatteetatens systemer. Dette mener jeg det er lite rimelig at den opplysningspliktige skal bære ansvaret for. Dette er for så vidt parallelt med at det er en svakhet med etatens systemer at de ikke i tilstrekkelig grad samordner oppgaver levert fra forskjellige gyldige leveringskanaler.

Som kommentert ovenfor er den eneste forskjellen av betydning i faktum i denne saken sammenlignet med refererte saker fra stor avdeling, at det er benyttet noe ulik identifikasjon i oppgaven for periode 3 sammenlignet med oppgave for periode 2. Her har opplysningspliktige anvendt organisasjonsnummer som identifikasjon ved levering av oppgave både for 2 og 3 termin. Jeg kan ikke se at det er rimelig at opplysningspliktig skal lastes for at han i oppgaven for 3 termin i tillegg til organisasjonsnummer, også har anvendt virksomhetsnummer som identifikasjon.

Den eneste forskjellen av betydning i faktum i denne saken sammenlignet med refererte saker fra stor avdeling, [er] at det er benyttet noe ulik identifikasjon i oppgaven for periode 3 sammenlignet med oppgave for periode 2. Jeg finner det svært urimelig om opplysningspliktige skulle bli ilagt tvangsmulkt utelukkende på det grunnlag at han i tillegg til organisasjonsnummeret også har oppgitt virksomhetsnummeret som identifikasjon ved innleveringen av oppgaven for periode 3.

Oppsummert finner jeg det vanskelig å votere for å opprettholde tvangsmulkt som er påløpt etter at den opplysningspliktige har reagert på skatteetatens varsler og levert oppgave for periode 3/18 som isolert er gyldig og korrekt/entydig identifiserer den opplysningspliktige og hvor faktum sammenlignet med tidligere saker i stor avdeling kun avviker ved at opplysningspliktig har oppgitt virksomhetsnummeret i tillegg til organisasjonsnummer ved levering av oppgave for etterfølgende periode (periode 3/18).

Etter min oppfatning tilsier særlige rimelighetsgrunner at denne delen av tvangsmulkten ettergis jfr. A-opplysningslovens § 10 4. ledd.

Jeg mener at tvangsmulkt for periode 3/18 som er påløpt etter 02.05.2018 for arbeidstakerne B og A, bør ettergis. Jeg viser her til behandling i stor avdeling av ovennevnte rimelig parallelle saker som nevnt ovenfor. Jeg kan ikke se noe grunnlag for å ettergi tvangsmulkten for periode 3/18 som er påløpt før 02.05.2018. Jeg kan heller se at det er grunnlag for ettergivelse av tvangsmulkt som er påløpt etter denne dato for så vidt gjelder manglende opplysninger knyttet til arbeidstakeren C.

Jeg voterer således for at tvangsmulkt for periode 3/18 som er påløpt etter 02.05.2018 for arbeidstakerne B og A ettergis. For øvrig slutter jeg meg til innstillingen".

Hamre har avgitt følgende votum:

"Uenig i sekretariatets innstilling.

Jeg viser til dissens fra [Anders] Olsen, og sier meg enig i hans begrunnelse og konklusjon. I tillegg viser jeg til sak 197 – 2018, som var oppe i avdeling 8. Denne mener jeg er parallell med nærværende sak".

Sekretariatets merknader til dissensen:
Sekretariatet er enig i at denne saken har mange paralleller/likhetstrekk med sakene nevnt i dissensen da det i begge disse sakene ved nemndsbehandling ble gitt frafall i ilagt tvangsmulkt på grunn av at det forelå innrapportering fra en annen plattform for samme periode.

Sekretariatet er også enig i at det er en forskjell fra de ovenfor nevnte sakene ved at det i tillegg til parallell innrapportering fra annen plattform også foreligger avvik på grunn av ulike kombinasjoner av entydige/gyldige identifikasjoner av den opplysningspliktige. Hvordan nemnda forholdt seg til et slikt avvik fra den ordinære innrapporteringsmåten ble behandlet 23. januar 2019 av nemnda i NS 6/2019. Det vil si at sekretariatet ikke fikk anledning til å rette denne saken etter den nye praksisen som ble etablert ved behandling av sak NS 6/2019.

Nemnda var i NS 6/2019 enig med sekretariatet i at det i en sak hvor det er gjort bruk av både juridisk organisasjonsnummer og virksomhetsnummer ved forsøk på innleveringer allikevel forelå innrapportert en korrekt a-melding som skulle gis frafallelse for den ilagte tvangsmulkten.

Dette innebærer at opplysningspliktige også i foreliggende sak bør gis frafall i ilagt tvangsmulkt for 2018-03 som er påløpt etter 1. mai 2018 for arbeidsforholdene til A og B, mens ilagt tvangsmulkt for C fastholdes fra 23. april 2018 til og med 31. mai 2018. Det vil si at sekretariatet finner at det er sannsynlig at forpliktelsen ikke er overholdt på grunn av "særlige rimelighetsgrunner", jf. a-opplysningsloven § 10, fjerde ledd.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 for A og B fra og med 2. mai 2018 til og med 31. mai 2018 på kr 6 780,00 (113,00 x 2 x 30 dager) frafalles.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 for C fra 2. mai 2018 til og med 31. mai 2018 på kr 3 390,00 (113,00 x 1 x 30) fastholdes.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 fra 23. april 2018 til og med 1. mai 2018 på kr 3 051,00 (113,00 x 3 x 9) for A, C og B fastholdes.

Når det gjelder ilagt tvangsmulkt for 2018-04 fastholder sekretariatet den foreslåtte ilagte tvangsmulkten som var innstilt for alminnelig avdeling med kr 452,00.

Sekretariatets forslag til vedtak i stor avdeling

Klagen tas delvis til følge.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 reduseres med kr 6 441,00 fra kr 13 221,00 til kr 6 780,00.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-04 reduseres med kr 3 390,00 fra kr 3 842,00 til kr 452,00.

Saksprotokoll i Skatteklagenemnda Stor avdeling 01 – 14.03.2019


Til stede:

                        Skatteklagenemnda
                        Gudrun Bugge Andvord, leder
                        Benn Folkvord, nestleder
                        Mari C. Gjølstad, medlem
                        Harald A. Hamre, medlem
                        Synnøve Nordnes, medlem


Skatteklagenemndas behandling av saken:

 

Nemnda sluttet seg til sekretariatets innstilling og traff følgende enstemmige

                                                           v e d t a k:

 

Klagen tas delvis til følge.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-03 reduseres med kr 6 441,00 fra kr 13 221,00 til kr 6 780,00.

Ilagt tvangsmulkt for 2018-04 reduseres med kr 3 390,00 fra kr 3 842,00 til kr 452,00.