Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Sats for:

Bilsatser - Firmavarebiler klasse 2 og små lastebiler

Regler for beskatning av yrkesbil. Fra og med 2016 gjelder disse regler for verdsettelse av fordel ved den ansattes private bruk av arbeidsgivers yrkesbiler.

Med yrkesbil menes i denne sammenheng varebiler klasse 2 og lastebiler med totalvekt under 7 501 kg. Det er et vilkår at du har et tjenstlig behov for en slik bil.

Etter det nye regelverket gjelder det to ulike alternativer for utregning av den skattemessige fordelen av den private bruken:


Sjablongmetoden (med bunnfradrag)

Den private fordelen ved bruk av yrkesbiler verdsettes etter sjablongmetoden for ordinære firmabiler, men med et særskilt bunnfradrag for å ta hensyn til at yrkesbiler i mindre grad enn ordinære firmabiler er egnet til privat bruk. Reduksjonen skal skje ved at listeprisen reduseres med 50 prosent, begrenset oppad til kr. 150 000. Reduksjon av beregningsgrunnlaget for elbil og reduksjon i form av bunnfradrag for varebil klasse 2 og små lastebiler, kan ikke gjøres for samme bil.

Det gis ikke reduksjon for yrkeskjøring over 40 000 km i tillegg til bunnfradraget. Dette fremgår blant annet av Skatte-ABC under emnet "Bil – Privat bruk" punkt 6.2.2.

Kilometersats (individuell verdsettelse)

Verdsettelse av den private fordelen kan også gjøres basert på faktisk bruk (kilometersats). Fastsettelse basert på kilometersats forutsetter at det føres en elektronisk kjørebok som administreres av arbeidsgiver. Den elektroniske kjøreboken skal dokumentere total kjørelengde samt total lengde for yrkeskjøring, slik at differansen utgjør antall kilometer bilen er benyttet privat. Muligheten for å fastsette fordel etter kilometersats gjelder for all privatkjøring, og ikke bare reiser til og fra jobb.

Les mer om elektronisk kjørebok.

For 2020 vil satsen for beregning av privat fordel basert på faktisk bruk være kr. 3,40 pr. km uansett kjørelengde.

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene, som gjaldt til og med 2015, vil fra og med 2016 kun gjelde for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Regneeksempler

Eksempel 1:

Arbeidsgiver velger ordningen med elektronisk kjørebok. Den viser at du har kjørt 5 000 km som ikke er yrkeskjøring. Det inkluderer privat kjøring og kjøring mellom hjemmet og fast arbeidssted. Kjøring mellom hjemmet og arbeidsoppdrag er derimot yrkeskjøring. Regnestykket blir 5000 km x 3,40 kr = 17 000 kr. Da blir 17 000 kr lagt til inntekten din og beregnet skatt av.

Eksempel 2:

Arbeidsgiver velger ordningen med sjablongbeskatning. Du har et tjenstlig behov for å disponere en bil som har en listepris på 350 000 kr. Det skal trekkes fra et bunnfradrag på 50 prosent av listeprisen, men maks 150 000 kr. Da blir regnestykket som følger:

Listepris:
350 000 kr – 150 000 kr = 200 000 kr.
Skattepliktig inntekt:
200 000 kr x 30 % = 60 000 kr

Eksempel 3:

Du kjører 10 000 km som ikke er yrkeskjøring og bilen har en listepris på 200 000 kr. Dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok, blir den skattepliktig inntekten 34 000 kr. Dersom arbeidsgiver velger sjablongbeskatning basert på listepris, blir den skattepliktige inntekten 30 000 kr ((200 000 kr x 50 %) x 30%).

Eksempel 4:

Dersom du kjører 16 000 km og bil er registrert 11.11.2012 og har en listepris på 400 000 kr, blir den skattepliktig inntekten 54 400 kr dersom arbeidsgiver velger alternativet med elektronisk kjørebok.
Med sjablongbeskatning blir regnestykket:

Listepris:
400 000 kr x 75 % = 300 000 kr
300 000 kr – 150 000 kr = 150 000 kr
Skattepliktig inntekt:
150 000 kr x 30 % = 45 000 kr