Registrere flyselskap som særavgiftspliktig

Slik registrerer du et flyselskap som avgiftspliktig.

Alle norske virksomheter som utfører flyginger fra norske lufthavner er registreringspliktige for flypassasjeravgift. Det samme er norske representanter for utenlandske virksomheter som utfører flyginger fra norsk lufthavn. Dette innebærer at utenlandske virksomheter som omfattes av avgiftsplikt ikke kan registrere seg selv, men plikter å innrapportere og betale avgift via representant i Norge.

Opplysninger om virksomheten

For å bli registrert som avgiftspliktig for flypassasjeravgift, ber vi om at dere sender oss følgende opplysninger:

 • Organisasjonsnummeret til den som skal registreres som avgiftspliktig
 • Den avgiftspliktiges forretningsadresse
 • Hvis registreringen gjelder representant for utenlandsk virksomhet, må i tillegg følgende sendes inn:
  • Hvilken utenlandsk virksomhet som representeres
  • Dokumentasjon for avtaleforholdet mellom representanten og den utenlandske virksomheten. Det må framgå av dokumentasjonen at representanten erkjenner å ha de samme rettigheter og plikter overfor avgiftsmyndigheten som andre registrerte avgiftspliktige.
 • Kontaktperson for den månedlige rapporteringen. Vi ber om at det opplyses om telefonnummer og e-postadresse.
 • En oversikt over hvilke ruter virksomheten trafikkerer fra norske lufthavner
 • Om virksomheten bedriver ruteflyging og/eller charterflyginger

Opplysningene skal sendes via Altinn.

Innlogging i Altinn

Innrapportering av avgiften gjøres elektronisk via Altinn. Vi gjør oppmerksom på at den som skal foreta de månedlige innrapporteringene i Altinn må ha norsk fødselsnummer eller D-nummer. I tillegg må vedkommende ha følgende rolle:

 • Regnskapsmedarbeider (Accounting employee)
 • Tilgang til regnskapsrelaterte skjema og tjenester (Access to accounting related forms and services)

For mer informasjon om elektronisk rapportering av særavgifter, se særavgiftsmeldingen.

For spørsmål om innlogging, ber vi dere kontakte Altinn brukerservice.