Kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger

Det er kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger som betales av et norsk selskap eller filial til utenlandske nærstående foretak i lavskatteland.

Kildeskatten skal forhindre at overskudd blir ført ut av landet og sikre en mer rettferdig skattlegging i Norge.

Norske selskap er trekkpliktige 

Det norske betalende selskapet eller filialen har ansvar for å rapportere og betale riktig kildeskatt, til rett tid. Ved manglende trekk, kan betaler bli holdt ansvarlig.

Trekkplikten inntrer selv om det ikke foretas en betalingsoverføring, for eksempel i tilfeller hvor renter tillegges lånets hovedstol.

Det utenlandske selskapet som mottar utbetalingene, er skattepliktig.

Slik rapporterer og betaler du

Når du betaler renter, royalty eller leie til mottaker, skal du trekke kildeskatt.

Det er beløpet dere har avtalt å betale i renter, royalty eller leiebetalinger som danner grunnlag for rapportering og betaling.

Logg inn og fyll ut skjema RF-1528 Melding om kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger for visse fysiske driftsmidler:

Send melding om kildeskatt

 

Dette skjer etter at du har sendt inn skjemaet

 1. Du får kvittering: Du mottar en automatisk kvittering i Altinn med et referansenummer som bekrefter at skjemaet er levert.
 2. Du får betalingskrav: Du mottar en melding i Altinn innen 24 timer med krav om betaling av kildeskatten. Meldingen viser beløpet du skal betale, kontonummeret du skal betale til, og betalingsfrist.

som betaler

 • renter av gjeld, eller
 • for bruk eller rett til bruk av immaterielle rettigheter som patent, varemerke, design, opphavsrett og knowhow (royalty), eller
 • leie for visse fysiske driftsmidler som skip, fartøy, rigger, fly eller helikopter

til et utenlandsk nærstående selskap i et lavskatteland.

Det trekkpliktige norske selskapet har ansvar for å vurdere om det utenlandske nærstående foretaket i et lavskatteland har skatteplikt eller ikke.

Utenlandsk selskap betyr at selskapet må være et eget skattesubjekt etter norsk skatterett, for eksempel sammenlignbart med et norsk aksjeselskap.

Hvis selskapet ikke er et skattesubjekt, må dere vurdere om noen av deltakerne er det. I så fall skal nærstående- og lavskattlandvurderingen gjøres på eiernivået.

Det utenlandske selskapet som mottar renter, royalty eller leiebetaling regnes som "nærstående" når det

 • eier eller kontrollerer det norske selskapet med minst 50 %
 • eies eller blir kontrollert av det norske selskapet med minst 50 %, eller hvis
 • et felles konsernselskap eier eller kontrollerer begge med minst 50 %.

Partene er nærstående hvis de på ett tidspunkt i perioden mellom inntektsårets begynnelse og frem til betaling, oppfyller et av kravene over.

Det nærstående selskapet er hjemmehørende i et lavskatteland hvis den alminnelige inntektsskatt av samlet overskudd utgjør mindre enn to tredjedeler av den skatten foretaket ville blitt ilagt hvis det var hjemmehørende i Norge.

Se liste over land som alltid er lavskattland

Andre land kan også bli vurdert som lavskatteland. Det trekkpliktige selskapet eller filialen har ansvar for å vurdere om det utenlandske foretaket befinner seg i et lavskatteland eller ikke. Se Skatte-ABC for veiledning om vurdering av lavskatteland.

Kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger tidfestes etter de ordinære tidfestingsreglene. Dette vil normalt være når det utenlandske selskapet har en ubetinget rett til ytelsen. Se Skatte-ABC for nærmere veiledning om tidfesting av inntekter.

Det er ikke krav til en faktisk betalingsstrøm for at det skal foreligge plikt til å trekke og innbetale kildeskatt. For eksempel har selskapet en plikt til å trekke og innbetale kildeskatt dersom det blir akkumulert renter som en del av hovedstolen på et lån.

Fristen for å rapportere og betale er 7 dager etter utbetaling av renter, royalty og leie til mottaker.

Kildeskattesatsen er som hovedregel 15 prosent, men satsen kan også være lavere.

 • Kildeskattesatsen kan bli lavere hvis det utenlandske selskapet som mottar betaling er hjemmehørende i et land som har egen skatteavtale med Norge. Se oversikt over skatteavtaler som Norge har inngått med andre land.
 • Kildeskatten faller helt bort for selskap som er reelt etablert og driver reell økonomisk virksomhet i et EØS-land.
 • Det er beløpet partene har avtalt å betale i renter, royalty eller leiebetalinger som danner grunnlag for rapportering og betaling av kildeskatt.

Det betalende norske selskapet eller filialen er trekkpliktig og har ansvar for å rapportere og betale nok kildeskatt til rett tid. Ved manglende trekk, kan betaler bli holdt ansvarlig.

 

Du kan endre opplysningene gitt i trekkmeldingsskjemaet etter at det er sendt inn. Fristen for å endre er tre år fra og med leveringsfristen.

Slik endrer du:

 1. Gå til innboks - arkiv i Altinn, finn det innsendte (arkiverte) skjemaet du trenger å endre og trykk på «Lag ny kopi»skjermdump-rf1528-endre-trinn1.PNG

 2. Trykk på «Fortsette med ny kopi av skjema/tjeneste» for å komme til skjemaet hvor du skal legge inn endringene.skjermdump-rf1528-endre-trinn2.PNG

1. Velg "Endring av tidligere melding"skjermdump-rf1528-endre-tidligere-trinn1.png
2. Gå til "Betalingsopplysninger" for å endre. skjermdump-rf1528-endre-betalingsopplysninger-trinn2.png
Beløpene du finner i skjemaet er fra den opprinnelige meldingen. Når du skal sende inn endringsmelding, skal du legge inn de beløpene som skal være gjeldende etter at endringsoppgaven er sendt og ikke selve endringen.

Hvis du kun skal endre trekkbeløpet, lar du trekkgrunnlaget stå uendret og legger kun inn nytt trekkbeløp. Dette gjelder for eksempel hvis meldingen inneholder feil som medfører at trekket skal settes til null. Er trekkgrunnlaget du rapporterte i den opprinnelige meldingen feil, legger du inn nytt trekkgrunnlag.

3. Signer og send inn endringsmeldingen.

Det er mulig å innrapportere på papir og sende trekkmeldingen per post. Dette er ikke like enkelt som å rapportere elektronisk og det tar lenger tid.

Last ned papirskjema:
RF-1528 Melding om kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger (PDF)

Papirskjema sendes til:
Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Hvis du skal sende en endringsmelding på papir må du:

 • Laste ned skjemaet RF-1528 Melding om kildeskatt på renter, royalty og leiebetalinger (PDF)
 • Krysse av for “endring av tidligere melding” i skjemaet.
 • Finne frem arkivreferansen på kvitteringen du mottok da du leverte den første meldingen.
 • Benytte denne arkivreferansen i feltet «referanse» i skjemaet.
 • Fylle ut skjemaet med de ønskede endringer og sende det til Skatteetaten.

Hvis det utenlandske nærstående selskapet mener at det er trukket for mye kildeskatt, kan det på eget initiativ søke om refusjon av overskytende beløp.