Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skal jeg betale arbeidsgiveravgift for selvstendig næringsdrivende?

Når en selvstendig næringsdrivende utfører arbeid eller oppdrag for deg som ikke kan sies å være ledd i næringsvirksomheten, skal du betale arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen.

For å kunne avgjøre om det skal betales arbeidsgiveravgift av et oppdrag utført av en selvstendig næringsdrivende må man vurdere:

Hvem er næringsdrivende?

Som regel er det klart om et arbeid er utført i næringsvirksomhet. Hvor det foreligger tvil, vil avgjørelsene måtte treffes etter en samlet vurdering av de foreliggende forhold. Oppdragstaker er selvstendig næringsdrivende hvis han/hun for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. Spørsmålet må vurderes konkret for hvert enkelt oppdrag. Ved avgjørelsen av om en person skal regnes som selvstendig næringsdrivende skal det legges vekt på følgende momenter:

  • om virksomheten har et visst omfang
  • om du har ansvaret for resultatet av virksomheten
  • om du har arbeidstakere i din tjeneste eller om du benytter frilansere
  • om du driver virksomheten fra et fast forretningssted (kontor, verksted eller lignende)
  • om du har den økonomiske risikoen for virksomheten
  • om du bruker egne driftsmidler


Det gjøres spesielt oppmerksom på at de vanlige kriterier for når næringsvirksomhet foreligger må legges til grunn også for arbeid og oppdrag innen bygge- og anleggsvirksomhet.

Arbeid og oppdrag som ledd i næringsvirksomhet

Som regel vil det være klart om den som mottar vederlaget har utført arbeidet eller oppdraget som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. I enkelte tilfeller kan det likevel være tvil.

Et arbeid eller oppdrag som ikke er næringsvirksomhet i seg selv, kan være ledd i annen næringsvirksomhet. For eksempel må det vanligvis anses som et ledd i næringsvirksomheten at en privatpraktiserende advokat påtar seg oppdrag som sekretær for en forening, mens en lønnstaker som påtar seg sekretærarbeid, må anses å opptjene vederlaget utenfor næring.

Når en selvstendig næringsdrivende utfører arbeid eller oppdrag som ikke kan sies å være ledd i næringsvirksomheten, skal det svares arbeidsgiveravgift av godtgjørelsen. Som eksempel kan nevnes en privatpraktiserende lege som mottar godtgjørelse for enkelte forelesninger ved skole eller universitet. Det forekommer imidlertid tilfeller hvor samme person driver flere næringer.

Arbeid og oppdrag ved siden av lønnstakerarbeid

Noen ganger driver en lønnstaker selvstendig næringsvirksomhet ved siden av sitt faste arbeid. Eksempelvis kan han for egen regning og risiko ta på seg spilleoppdrag som musiker i fritiden hos forskjellige oppdragsgivere i et slikt omfang og på en slik måte at virksomheten må anses som egen næring.

Leilighetsvis arbeid eller enkeltstående forretningstiltak, er derimot ikke selvstendig næringsvirksomhet. For at et arbeid skal være utøvet som ledd i selvstendig næringsvirksomhet, kreves det en vedvarende virksomhet for utøverens egen regning, gjerne slik at den næringsdrivende står ansvarlig for materialer, arbeidslokaler, leid hjelp, maskiner, verktøy, instrumenter eller andre driftsmidler. Når lønnstakere tar tilfeldig ekstraarbeid, f.eks. om kvelden eller i ferien, blir det derfor i alminnelighet ikke å anse som selvstendig næringsvirksomhet.

Når for eksempel en praktiserende advokat setter opp et kontraktsformular for en kjøpmann som selger på avbetaling, blir advokatens arbeid utført som ledd i selvstendig næringsvirksomhet. Hvis kjøpmannen derimot ikke går til advokaten, men får hans fullmektig til å sette opp formularet i sin fritid, blir arbeidet i alminnelighet ikke ansett å være utført i selvstendig næringsvirksomhet.

Dersom en arkitekt som er i statens tjeneste tar på seg arkitektarbeid for andre i fritiden, blir ekstraarbeidene ikke utført som selvstendig næringsvirksomhet når det ikke er tale om en vedvarende virksomhet for egen regning. Det samme gjelder når for eksempel ingeniører, siviløkonomer eller andre yrkesutøvere hvor yrket tradisjonelt også utøves som selvstendig næring, er i en arbeidsgivers tjeneste, men i fritiden leilighetsvis utfører oppdrag for andre.

Ektefelles inntekt i bedrift som den andre ektefellen eier

En ektefelles inntekt i bedrift som den andre ektefellen eier (enkeltpersonforetak), anses som næringsinntekt. Det samme gjelder når bedriften eies sammen med andre. Dette gjelder også når den ene ektefellen har deltagerinteresser i kompaniskap, ansvarlig selskap og liknende.

Arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltakerlignet selskap og aksjeselskap

Arbeidsgodtgjørelse til deltaker i deltakerlignet selskap, herunder arbeidsgodtgjørelse til kommandittist som ikke er klassifisert og innberettet som lønnsinntekt, anses som næringsinntekt.

Når en næringsvirksomhet drives i aksjeselskaps form, vil godtgjørelse som tilfaller disponenten for arbeid i selskapet ikke være næringsinntekt for disponenten, selv om vedkommende er hovedaksjonær og enestyre.

 

For nærmere informasjon se Skatte-ABC i kapittelet "Virksomhet – Allment" under punktet "Avgrensning mot arbeidsinntekt utenfor virksomhet"