Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Beregne formuesverdien for flerboligbygning

Her kan du lese om hvordan du beregner den skattemessige formuesverdien for en flerboligbygning.

Du fører formuesverdien som formue av bolig i skattemeldingen eller selskapsoppgaven.

Hva er en flerboligbygning?

En flerboligbygning er en boligeiendom med 5 eller flere useksjonerte boenheter. Du kan benytte skjema RF-1297 "Opplysninger om flerboligbygning", for å gi opplysninger om boligeiendom som anses som en flerboligbygning.

Med «boenhet» menes bruksenheter til boligformål med eget bruksenhetsnummer (tidligere bolignummer). Dette gjelder boenheter som har egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå igjennom annen bolig. Næringsareal som utgjør en del av boligeiendom, kan i noen tilfeller anses som boenhet i denne forbindelse. Forutsetningen er at næringsenheten egner seg for boligformål og har egen inngang, adgang til vann og toalett mv. Areal brukt til næringsformål kan anses som boenhet, dersom enheten med relativt enkle grep kan tas i bruk som bolig.

Dette innebærer at for eksempel en bygning med totalt 5 useksjonerte enheter (3 tradisjonelle boenheter og 2 næringsenheter) vil kunne anses som flerboligbygg i henhold til regelverket om formuesverdsettelse av boligeiendom, såfremt alle enhetene anses som boenheter.

Flerboligbygninger verdsettes ikke på samme måte som andre boligeiendommer. 

Dersom noen av bruksenhetene er seksjonert, skal ikke verdien av disse inngå i grunnlaget for verdsettelsen av flerboligbygningen. Hver seksjon behandles som egen boligeiendom. Det skal fastsettes en formuesverdi for hver bruksenhet som er seksjonert.

Hva hvis bygningen har både bolig- og næringsdel?

Hvis bruksarealet i bygningen omfatter både areal til bruk for bolig- og næringsformål, må det vurderes om eiendommen skal formuesverdsettes som en boligeiendom eller næringseiendom. Utgjør boligarealet mer enn halvparten av bygningens bruksareal, skal eiendommen verdsettes etter reglene for boligeiendommer.

Er næringsarealet størst, skal eiendommen verdsettes som næringseiendom, og det må leveres RF-1098 Formue av næringseiendom.

Slik verdsettes en flerboligbygning

For å beregne formuesverdien for boligeiendommen, må det beregnes en verdi for hver boenhet som om denne hadde vært en egen boligeiendom. Formuesverdien for boligeiendommen utgjør summen av beregnet verdi for boenhetene. Benytter du som eier en av boenhetene til fast bolig, bruker du kvadratmetersatsen for primærbolig for denne enheten. For øvrige boenheter bruker du kvadratmetersatsen for sekundærboliger.

Har flerboligbygningen en næringsdel, skal det beregnes en formuesverdi av enheten i den grad den kan karakteriseres som en boenhet (dvs. dersom næringsdelen egner seg for boligformål og har egen inngang, adgang til vann og toalett mv.). Dette innebærer at det skal beregnes formuesverdi for næringsenheten basert på antall kvm med P-rom og etter kvadratmetersatsen for sekundærboliger. Hvis en boenhet er innredet til f.eks. frisørsalong eller butikk, skal P-romsarealet i denne enheten beregnes og hensyntas ved formuesberegningen av hele bygningen. Næringsdel som ikke kan anses som boenhet inngår ikke i grunnlaget for verdsettelsen av bygningen.

Slik beregner du

Du bruker boligkalkulatoren for å beregne verdien for hver boenhet:

For boenhet som av eier ble brukt som fast bolig ved utgangen av inntektsåret, krysser du av for primærbolig. Øvrige boenheter, herunder næringsdel som kan anses som boenhet, oppgis som sekundærbolig i boligkalkulatoren. I kalkulatoren må du gi flere opplysninger om boligen for å få beregnet en formuesverdi.

Formuesverdien av flerboligbygningen utgjør summen av beregnet verdi for boenhetene.

Slik rapporterer du

Boligopplysninger, herunder formuesverdien, skal føres enten i: