Betaling av forskotstrekk og arbeidsgivaravgift

Når du skal betale arbeidsgivaravgift og forskotstrekk, må du summere beløpa du har rapportert på a-meldingane frå dei to kalendermånadene i terminen. Du får eitt KID-nummer for forskotstrekk og eitt for arbeidsgivaravgift når du leverer elektronisk.

Forskotstrekk og arbeidsgivaravgift skal betalast til Skatteetaten. Sjå kontonummer for betaling.

Private arbeidsgivarar som nyttar den forenkla oppgjersordninga og leverer elektronisk, får automatisk eit kundeidentifikasjonsnummer (KID) og kontonummer for innbetaling av skatten (forskotstrekk). Trekt forskotstrekk skal betalast samstundes med at du betaler ut lønna.

Det er viktig å halde betalingsfristane for å unngå forseinkingsrenter. Pass på at beløpet blir overført i tide.

Minstegrense for innbetaling

Dersom samla forskotstrekk eller arbeidsgivaravgift for ein oppgjersperiode (to månader) er 99 kroner eller mindre, gjeld ikkje lenger plikta til å betale inn beløpet. Arbeidsgivar skal likevel levere a-melding ved kvar lønnsutbetaling.