Bustadsparing for ungdom (BSU)

Bustadsparing for ungdom (BSU) er ei spareform for deg som er under 34 år. Du kan spare inntil 27 500 kroner i året og du kan trekkje frå inntil 5 500 kroner i året på skatten. Totalt sparebeløp er 300 000 kroner.

Det er berre dei som ikkje eig bustad som kan spare BSU.

Nytt i 2021

 • Frå 1. januar 2021 er det berre dei som ikkje eig bustad som får skattefrådrag når dei sparer i BSU.
 • Frå 1. januar 2021 kan du også bruke sparepengane til påkostingar og vedlikehald.

Kven kan spare?

Til og med det inntektsåret du fyller 33 år kan du spare på BSU-konto, og få skattefrådrag. Det er inga nedre aldersgrense for å opprette BSU-konto, men skattefrådrag får du først når du har inntekt. Vi rår deg ikkje til å opne ein BSU-konto om du er under 17 år og ikkje har skattbar arbeidsinntekt.

Sparekontrakten

BSU-konto kan berre opprettast éin gong for kvar person. Kontrakten inngår du med banken din eller ein annan spareinstitusjon. Du kan verken ha to BSU-kontoar eller opprette ein ny BSU-konto når ein tidlegare konto er gjort opp.

Du kan flytte BSU-kontoen frå ein godkjend spareinstitusjon (til dømes ein bank) til ein annan, dersom innskotsbeløpet blir overført direkte mellom spareinstitusjonane.

Årleg sparebeløp og kor lenge du kan spare

Det årlege sparebeløpet kan ikkje overstige 27 500 kroner. Samla innbetalt sparebeløp på kontoen kan ikkje overstige 300 000 kroner. Dersom innbetalinga overstig beløpsgrensa, skal det overskytande beløpet returnerast til deg.

Renter av sparebeløpet kan ikkje brukast som ein del av det årlege sparebeløpet. Rentene blir heller ikkje rekna med når det maksimale sparebeløpet blir berekna. Du kan ikkje ta ut rentene før sparebeløpet blir brukt til bustad. Du kan likevel ta ut renter som kjem på frå og med det inntektsåret du fyller 34 år.

Frå 2021 blir det ikkje gitt frådrag når du per 31. desember i inntektsåret heilt eller delvis eig primær- eller sekundærbustad. Dette gjeld både direkte og indirekte eige. Å eige indirekte betyr til dømes å eige aksjeleilegheit eller burettslagsleilegheit.

Så lenge kan du spare

Det er ikkje noko krav om å spare kvart år. Det er heller ikkje avgrensa kor mange år du kan spare, men det er ikkje mogleg å halde fram med sparinga frå og med det året du fyller 34 år.

Du kan ikkje betale inn nye sparebeløp etter at du har byrja å bruke sparemidlane på BSU-kontoen, eller har brote kontrakten.

Frådrag for bustadsparing for ungdom (BSU)

Dersom du har betalt inn eit sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på frådrag i skatten med 20 prosent av det beløpet du har betalt inn. Det er maksimalgrenser for årleg sparing og samla sparebeløp på kontoen. 

Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den i skattemeldingen din. Dette forutsetter at du faktisk oppfyller vilkårene for BSU-fradrag.

Hvis fradraget ikke står i skattemeldingen og du faktisk har innbetalt sparebeløpet til en BSU-konto i løpet av året, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.

Slik vises BSU i skattemeldingen

 • kjøp av ny fast bustad til eige bruk (til dømes kjøp av sjølveigarbustad, andels-/aksje-/obligasjonsleilegheit). Det er ikkje noko krav om at du skal bruke sparebeløpet til førstegongs bustadkjøp.
 • kjøpesum for nødvendig tomt
 • betaling av renter og avdrag på lån på eksisterande bustad, nødvendig aksje, andel eller obligasjon
 • kjøp av garasje. Dette gjeld også dersom kjøpet av garasjen skjer innan fem år etter ervervet av bustaden. Garasjen må vere knytt til bustaden.
 • påkosting og vedlikehald av eigen bustad. Dette er nytt frå 1. juli 2021, men gjeld frå 1. januar 2021.

 • kjøp av eller nedbetaling av gjeld på andre eigedommar enn den faste bustaden din
 • Du kan til dømes ikkje bruke BSU-innskotet til å kjøpe fritidseigedom utan å bryte vilkåra for skattefrådrag

Bryt ein reglane for BSU-sparing, skal det i det inntektsåret reglane blir brotne, givast eit tillegg i skatten som er like stort som det skattebeløpet det tidlegare er gitt frådrag for. Dersom ein del av sparemidla er brukte slik vilkåra krev, skal ein berre gi tillegg i skatt for den delen av midla som ikkje er brukte til innkjøp av ny fast bustad. Dersom ein tek ut delar av midla til bustad, blir vilkåra vurderte ved første gongs uttak.

Sparepengane kan brukast til

 • kjøp av ny fast bustad til eige bruk (til dømes kjøp av sjølveigarbustad, andels-/aksje-/obligasjonsleilegheit). Det er ikkje noko krav om at du skal bruke sparebeløpet til førstegongs bustadkjøp.
 • kjøpesum for nødvendig tomt
 • betaling av renter og avdrag på lån på eksisterande bustad, nødvendig aksje, andel eller obligasjon
 • kjøp av garasje. Dette gjeld også dersom kjøpet av garasjen skjer innan fem år etter ervervet av bustaden. Garasjen må vere knytt til bustaden.
 • påkosting og vedlikehald av eigen bustad. Dette er nytt frå 1. juli 2021, men gjeld frå 1. januar 2021.

Sparepengane kan ikkje brukast til

 • kjøp av eller nedbetaling av gjeld på andre eigedommar enn den faste bustaden din
 • Du kan til dømes ikkje bruke BSU-innskotet til å kjøpe fritidseigedom utan å bryte vilkåra for skattefrådrag