Skatt på etterbetalingar av pensjon og ytingar frå NAV

Skatt på etterbetaling av pensjon, uføretrygd eller andre ytingar frå NAV, i tillegg til pensjon frå andre pensjonsutbetalarar for inneverande år, skal alltid trekkje etter den prosentsatsen som står i skattekortet ditt.

Skatt på etterbetalingar og etteroppgjer for tidlegare år for pensjon, uføreytingar og andre skattepliktige trygdeytingar, har andre prosentsatsar. 

Skatt på etterbetalingar for inneverande år

For etterbetalingar som gjeld for tidlegare periodar i år, blir det trekt skatt etter prosenten som står i skattekortet ditt. Det gjeld både når du har eit tabellkort og når du har eit prosentkort.

Skatt på etterbetalingar og etteroppgjer for tidlegare år

Viss du får etterbetalt pengar for eit tidlegare år skal NAV og andre som utbetalar pensjon, uføreytingar eller andre ytingar som skattlegjast etter reglane for lønsinntekt, trekkje skatt etter desse satsane:

  • 44 prosent for etteroppgjer av ytingar frå folketrygda som skattleggjas etter reglane for lønsinntekt og for uføreytingar frå andre ordningar. Dette gjeld til dømes uføretrygd, arbeidsavklaringspengar og sjukepengar. For dei som er busatt i og skattar til tiltakssona i Troms og Finnmark er det 40 prosent.  
  • 32 prosent for pensjonar og supplerande stønad. For dei som skattar til tiltakssona i Troms og Finnmark er det 28 prosent.
  • 15 prosent for brukarar som er pliktige til å betale kjeldeskatt, det gjeld pensjonar og uføretrygd.
  • Svalbardskatt blir trekt med 13,1 prosent for pensjonsytingar og 16,2 prosent for uføretrygd og ytingar som kjem i staden for arbeidsinntekt.

Dersom det gjer at du betaler for mykje skatt til saman i år, vil du få pengar igjen på skatteoppgjeret neste år.