Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kronikk

Skattebistand virker, derfor økes innsatsen i flere utviklingsland

  • Publisert:

Skatteetaten er nå i dialog med flere samarbeidspartnere om skattebistand samtidig som Norge gir et betydelig bidrag til OECDs innsats på skatteområdet i utviklingsland.

Av skattedirektør Hans Christian Holte
Publisert i Ukeavisen Ledelse 12. oktober 2018

Vi har erfart at skatteadministrasjoner i utviklingsland har nytte av et samarbeid med Skatteetaten for å mobilisere landets egne ressurser til økonomisk utvikling.

Positive erfaringer fra skattebistandsarbeid er noe av årsaken til at OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og Norge nå har inngått en samarbeidsavtale for å hjelpe utviklingsland med sine skatteutfordringer. Avtalen innebærer økonomisk støtte tilsvarende 45 millioner norske kroner og vil gå over en fireårsperiode, med oppstart i 2019.

Skatteetaten inngikk tidligere i år en avtale med Norad om bistandsarbeid og skatt. Avtalen har en økonomisk ramme på 50 millioner kroner.

Hvis vi ser de to avtalene i sammenheng har UD og Norad tildelt nesten 100 millioner kroner til skatt for utvikling. Det viser at Norge og Skatteetaten følger godt opp Addiserklæringen om å fordoble den økonomiske støtten til utvikling av skatteforvaltning i bistandslandene, en nødvendig forutsetning for å sikre FNs utviklingsmål.

Bredde i internasjonalt bistandsarbeid skaper tillit

Skatteetaten har arbeidet med skattebistand på flere ulike områder internasjonalt. Vi har arbeidet med ordinært bistandsarbeid til flere land i Afrika, og med bidrag til utvikling av OECD's Tax Academy on Tax Crime i Roma.

Skatteetatens bistand til blant annet Zambia gjennom syv år har skapt tillit til at bistandsmidler brukes fornuftig. Skatteetaten tok også for fem år siden initiativet til det som er blir omtalt som Oslo dialogen. Dette er i dag utviklet til å bli et Global Forum on Tax Crime and other Crimes. Inkludert i initiativet ligger også etableringen av OECD's Tax Academy i Roma og i Nairobi, Kenya.

Hvorfor satse på skattebistand?

Det er vanskelig for et land å redusere fattig­dom kun gjennom økonomisk utvikling. Omfordeling av veksten til de fattige gjennom skattesystemet er nødvendig. I de fleste utviklingslandene ligger skatteinngangen, målt som en andel av brutto­nasjonal­produktet, godt under halvparten av hva den er i utviklede land. Det ligger et betydelig potensiale i å mobilisere nødvendige finansielle ressurser gjennom økt skatteinngang istedenfor å forbli avhengig av usikker finansiell bistand utenfra.

Skatteinngangen økes gjennom tiltak rettet mot skattepolitikk eller skatteadministrasjon. Som skatte­administrasjon har vi gode forutsetninger til å kunne bistå utviklingslandene på det sistnevnte området. I 2017 avsluttet vi det siste av tre UD-finansierte samarbeids­prosjekter (Mosambik, Tanzania og Zambia). I alle tre land resulterte prosjektene i en direkte målbar økning i skatte­inngangen på minimum 10 ganger prosjektenes samlede kostnader. Det alene er oppsiktsvekkende resultater. Men det vi er mest opptatt av, er å få til en varig styrking av kapasiteten til å oppkreve skatt hos de skatteadministrasjonene vi samarbeider med.

Hvordan oppnå gode, langsiktige resultater?

Prinsippene vi arbeider etter handler om å arbeide skulder til skulder i konkrete prosjekt.  Workshops og konferanser benyttes kun til understøtte de konkrete prosjektene, noe som gjør den norske innsatsen annerledes enn andre som tilbydere av slike tjenester.

Vi har også erfart at en av de viktigste forutsetningene for vellykket skattebistand, er en samarbeidspartner som er åpen og har både potensiale og vilje til å øke sin kapasitet gjennom i endre sine praksiser. Det har vi for eksempel lykkes spesielt godt med i Zambia.

Styrken i vår tilnærming, går på å holde den nødvendige distansen til landets skattytere, og samtidig arbeide så tett som mulig på de aktuelle utfordringene. Vi involverer partenes medarbeidere mest mulig i utviklingen av løsninger, istedenfor å gjøre jobben for dem. Og vi prøver å være lyttende, istedenfor å være belærende.

Det er også en stor fordel for oss å kunne arbeide på områder som f. eks. bokettersyn og innfordring der man relativt raskt kan få til målbare skatteeffekter. Dette skaper verdifull tillit og engasjement på alle nivåer hos våre samarbeidspartnere, og åpner for prosjekter der effekten ligger lenger ut i tid.

Skattebistand, bare gode resultat?

Ut fra erfaringer så langt, kunne vi ha gjort ting bedre? Svaret på det er ja. Vi har erfart at det er viktig å være nøye i valget av samarbeids­partner og samarbeidsområder. Vi har også lært at tett oppfølging er ressurskrevende, men avgjørende for å oppnå gode resultater. Det er også viktig å arbeide helhetlig og ikke gape over for mye.  En avgjørende suksessfaktor er sterkt eierskap hos etatsleder.

Hva får vi selv ut av det?

Involvering i dette arbeidet styrker vår kunnskap om skatt samtidig som det gir en mer helhetlig forståelse av vårt eget skattesystem. Å delta i denne type arbeid er også populært hos de ansatte og kan gjøre det lettere å rekruttere medarbeidere vi ellers ikke ville ha fått tilgang til   Derfor mener jeg vi har noe å bidra med. Syv år med bistandsarbeid har gitt oss bedre innsikt i hva som gir resultater og hva som skal til for å bli bedre. Det er verdifull erfaring å bygge videre på når vi nå utvider arbeidet med nye prosjekt og samarbeidspartnere.