Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Skattekortene for 2011 sendes ut

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Skatteetaten sender i desember ut over 3,6 millioner skattekort for inntektsåret 2011. Skal du få mest mulig korrekt skattetrekk neste år er det viktig at du sjekker opplysningene.

Alle bør kontrollere at grunnlaget for beregning av skattekortet er i samsvar med det du regner med å ha i inntekter og utgifter til neste år. I år bør boligeiere og pensjonister være spesielt oppmerksomme.

Ny likningsverdi på bolig

Den nye likningsverdien på bolig er med i grunnlaget for skattekort, og er merket med stjerne i skjemaet som følger med skattekortet.  Mangler det stjerne er likningsverdien fra likningen 2009 brukt.

Du kan søke om nytt skattekort om du mener at likningsverdien er feil og at det har betydning for skattetrekket ditt i 2011. For høy eller lav likningsverdi har bare betydning for skattetrekket dersom du betaler formuesskatt. Likningsverdien skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens omsetningsverdi.

Nye skatteregler for pensjon

Det innføres et nytt skattefradrag for alderspensjonister og mottakere av AFP fra 1. januar 2011. Samtidig oppheves reglene om særfradrag for alder.  Reglene om skattebegrensning for lav inntekt gjelder ikke lenger for de som mottar alderspensjon eller AFP. Det er tatt hensyn til de nye reglene i skattekortet for 2011.

Det er likevel viktig at pensjonistene denne gangen kontrollerer at grunnlaget for utskriving av skattekortet er korrekt. Grunnlaget for beregnet forskuddstrekk fremgår av de utsendte skattekortene.

Dette er nytt fra 2011:

  • Skattefradraget er på maksimalt 28 150 kroner.
  • Har du kun minstepensjon sikrer skattefradraget at du verken betaler inntektsskatt eller trygdeavgift av pensjonen.
  • Alle som har full pensjon og er pensjonist hele året, får fullt skattefradrag dersom pensjonen er inntil 158 650 kroner. Skattefradraget trappes deretter ned, og faller helt bort ved en pensjon eller AFP på mer enn 498 500 kroner i året.
  • Reglene om skattebegrensning ved lav alminnelig inntekt er videreført for uførepensjonister og mottakere av andre behovsprøvde ytelser fra folketrygden. Nytt for ektefeller og meldepliktige samboere er at skattebegrensingen nå skal beregnes individuelt for hver av ektefellene.
    Pensjonsgrad er en ny opplysning i skattekortet og en følge av de nye pensjonsreglene. Alderspensjonister og mottakere av AFP må sjekke om pensjonsgraden står på vedlegg til skattekortet ”Grunnlag skattekort 2011”. Mangler pensjonsgraden bør du endre skattekortet for å få riktig skatt. Du må opplyse om pensjonsgraden når du søker om nytt skattekort.

Overgangsregel

For enkelte pensjonistgrupper vil det bli gitt en overgangsregel som innebærer en gradvis tilnærming over tre år til det nye skattenivået. Overgangsregelen vil bli fastsatt av Finansdepartementet i en forskrift.

Det har ikke vært mulig å innarbeide virkningen av overgangsregelen i skattekortene. Skattetrekket som er oppgitt på skattekortet vil derfor være for høyt for pensjonistene som omfattes. Skatteetaten tar sikte på å sende ut brev med informasjon om overgangsregelen til flest mulig av disse pensjonistene så snart forskriften er fastsatt. De aktuelle pensjonistene kan deretter be om få skrevet ut et nytt, korrekt skattekort for 2011.

Bruk internett ved endring

Det enkleste er å søke om endring av skattekortet på skatteetaten.no. Logg på med MinID. Er du ikke MinID-bruker må du bruke PIN-kode første gang, men senere kan du logge deg på med selvvalgt passord og få engangskoder på SMS.

Les også Finansdepartementets pressemelding om de nye skattereglene for pensjonister fra nyåret samt fakta om skattebegrensningsegelen.