Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Pressemelding

Utliknet petroleumsskatt 2006: kr 219,4 mrd.

  • Publisert:

Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Oljeselskapene som driver virksomhet på norsk kontinentalsokkel, forvalter en betydelig del av Norges nasjonalformue. Utgangspunktet for beskatningen på sokkelen er at petroleumsforekomstene tilhører staten, og at beskatningen skal gi vederlag til ressurseieren. Samtidig driver selskapene en kompleks og multinasjonal virksomhet, og besitter store ressurser og høy kompetanse.

Disse forholdene skaper behov for en kompetent og grundig skattemessig oppfølging av inntektene fra utvinningsvirksomhet og rørledningstransport, og er bakgrunnen for at selskapene helt fra inntektsåret 1980 har vært liknet av særskilt oppnevnte organer. Avgjørelser under likningsbehandlingen fattes av Oljeskattenemnda, med Oljeskattekontoret som saksforberedende organ.

Utliknet skatt utgjør 219,4 milliarder kroner
Skattelisten for inntektsåret 2006 over skattepliktige som driver utvinning og rørledningstransport av petroleum på norsk kontinentalsokkel legges ut til alminnelig ettersyn fredag 30. november 2007 ved Oljeskattekontoret. Listen omfatter 66 selskaper, hvorav 26 er i skatteposisjon. 

Antallet selskaper som driver sokkelvirksomhet er sterkt økende, jf. at skattelisten omfattet 53 selskaper i 2005 og i overkant av 40 i årene forut for dette.  Det er grunn til å anta at denne utviklingen vil fortsette også i 2007 og at økningen har sammenheng med utbetalingsordningen som har vært gjeldende siden 2005, jf. vedlegget om særregler i beskatningen.

Total utliknet skatt for 2006 utgjør 219,4 milliarder kroner. Dette er det høyeste beløpet som noen gang er utliknet. Til sammenlikning tilsvarer beløpet 79 prosent av skatteinntektene fra personlige skatteytere i 2006 (Iht. Skatteetatens pressemelding av 11.10.2007 utgjorde skatt og trygdeavgifter fra personlige skattytere i 2006 ca. kr 276,5 milliarder).

Med virkning fra inntektsåret 2005 er utvinningsselskaper i underskuddsposisjon gitt rett til å kreve årlig utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter. I tillegg kan selskaper ved opphør av sokkelvirksomhet kreve utbetalt skatteverdien av fremført sokkelunderskudd. For 2006 mottar 30 selskaper utbetaling av til sammen 1,6 milliarder kroner. Beløpet fremkommer som en negativ skatt i skattelistene. Hensyntatt disse utbetalingene utgjør statens skatteinntekter fra sokkelvirksomheten 217,8 milliarder kroner.

Skatten fra sokkelvirksomhet har økt med ca 30 milliarder 2006-kroner, tilsvarende 16 prosent, sammenliknet med året før. Fra 1980 til 2006 er det utliknet skatt på totalt 1 622 milliarder 2006-kroner.

Utliknet skatt (i 2006-kroner) per år i denne perioden fremgår av figuren under:

Utliknet skatt for inntektsåret 2006 er 232 millioner kroner lavere enn innbetalt forhåndsskatt (terminskatt). Skatteoppgjøret finner sted gjennom Skattefogden i Oslo tre uker etter utlegging av likningen.  Som en del av skatteoppgjøret vil det også bli foretatt utbetaling av skatteverdien av undersøkelsesutgifter for selskaper i underskuddsposisjon.

I henhold til ligningsloven § 8-8 vil skattelisten for inntektsåret 2006 være lagt ut i Oljeskattekontorets lokaler i Brynsveien 16 i Oslo fra 30. november 2007. Nærværende pressemelding inkludert skattelisten vil dessuten være tilgjengelig på Internett sammen med tidligere års pressemeldinger på følgende adresse:

http://www.skatteetaten.no/osk

På grunn av lovbestemmelser som gjaldt for inntektsårene 2003-2005 finnes det ikke skattelister for disse årene på det nevnte nettstedet.  Imidlertid har selskapene samtykket til offentliggjøring av skattetall for 2004-2005 gjennom Utenriksdepartementet.  Den aktuelle adressen er: 

 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/aktuelt/nyheter/2006/transparens.html?id=468578
 

Fravikelser ved årets likning
Målsettingen for likningskontrollen er en mest mulig riktig fastsettelse av skattepliktig inntekt. Ved likningsbehandlingen for 2006 har Oljeskattenemnda vedtatt fravikelser fra selskapenes selvangivelser på i alt 280 enkeltpunkter. Fravikelsene gjelder delvis uomtvistelige feil som selskapene har gjort, og delvis gjelder de spørsmål der nemnda er uenig i selskapenes regnskaps- eller skatterettslige vurderinger. Fravikelsene i den sistnevnte kategorien vil ofte bli påklaget, og kan derved ikke anses som endelig avgjort ved likningsbehandlingen.

For inntektsåret 2006 utgjør netto tillegg i alminnelig inntekt (med 28 prosent skatteeffekt) ca 968 millioner kroner. Netto tillegg i grunnlaget for særskatt (med 50 prosent skatteeffekt) utgjør ca 961 millioner kroner. Til sammen gir fravikelsene økte skatteinntekter til staten på ca 751 millioner kroner.

11 selskaper er ilagt tilleggsskatt for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kunne ha ført til fastsettelse av for lav skatt. Tilleggsskatten for 2006 utgjør til sammen 15,5 millioner kroner.

Et betydelig fravikelsesområde gjelder internprising. Når et selskap innen et konsern leverer varer og/eller tjenester til andre selskaper innen samme konsern, skal dette skje på armlengdevilkår (vilkår som uavhengige parter ville ha avtalt). På grunn av den høye marginalskatten foreligger det insentiv for selskapene til å redusere inntekter og øke utgifter som henføres til sokkelvirksomheten. Totalt er det ved likningsbehandlingen for 2006 foretatt fravikelser på ca. 655 millioner kroner på dette området. For salg av olje medfører normprissystemet at det ikke oppstår spørsmål om internprising, men vurdering av salgspriser for gass er en økende utfordring for oljeskattemyndighetene. Det er dessuten foretatt fravikelser vedrørende konsernbelastninger (over-head) fra morselskap.

En annen viktig gruppe fravikelser, som også er basert på vurderinger etter armlengdestandarden, gjelder fordelingen av selskapenes inntekter mellom land (med 28 prosent skatt) og sokkel (med marginalskatt på 78 prosent). Samlet er det ved likningsbehandlingen for 2006 gjort fravikelser som overfører ca. 273 millioner kroner fra land- til sokkelbeskatning. Skatteeffekten av disse fravikelsene er 50 prosent, dvs. ca 137 millioner kroner. Fravikelsene er blant annet relatert til den såkalte Statpipe-saken. Ved Høyesteretts dom 09.10.2003 ble det for de fleste av de saksøkende selskapene fastslått at det forelå grunnlag for skjønn, men at inntekten skulle beregnes på en annen måte. Oljeskattemyndighetene har fastsatt en ny skjønnsmodell, som også fravikelsene ved likningen for 2006 er bygget på.

Ved overdragelse av andeler i lisenser/selskap fastsetter Finansdepartementet skattemessige vilkår i såkalte § 10-vedtak, jf. den vedlagte redegjørelsen for særregler ved beskatningen. Det er for inntektsåret 2006 gjort fravikelser på 52 millioner kroner som gjelder at selskapene ikke har etterlevd vilkårene som er fastsatt av departementet.

I mange år ble det gjort omfattende fravikelser for selskaper som krevde fradrag for avsetninger til fremtidig nedstengning av produksjonsvirksomheten på de enkelte feltene. Gyldigheten av disse vedtakene er ennå ikke endelig vurdert av domstolene. Ved lovendring 9. desember 2005 ble imidlertid realisasjonsprinsippet innført som alminnelig skattemessig tidfestingsprinsipp, og spørsmål som gjelder fradrag for fremtidige utgifter er derfor betydelig redusert.

En annen sak som ble tatt opp for flere år siden, gjelder fradragsføring av reservedeler, forbruksvarer og annet utstyr allerede på innkjøpstidspunktet. I en kjennelse fra Klagenemnda i 2006 ble imidlertid selskapene gitt delvis medhold i dette spørsmålet, og omfanget av disse fravikelsene er derfor redusert til 35 millioner kroner for inntektsåret 2006 mot til sammenligning 594 millioner kroner året før.

For 2006 er det gjort samlede fravikelser i sokkelinntekt på 129 millioner kroner som gjelder finansposter. Disse fravikelsene er av ulik art. Fravikelsene omfatter både inntektseffekten av direkte fravikelser i finanspostene, inntektseffekten som følge av endret fordelingsgrunnlag mellom land og sokkel, inntektseffekten som følge av avkorting/oppjustering samt omklassifisering fra finansposter til driftsposter.

Utvikling - Faktorer som påvirker skattepliktig inntekt
Utviklingen i samlet skatt fra sokkelvirksomheten er i stor grad avhengig av utviklingen i oljepris og dollarkurs. 

Tabellen under viser utliknet skatt og gjennomsnittlig oljepris (normpris - Vedrørende normpris – se vedlegget om skattemessige særregler) for de tre siste årene:

 

  Utliknet skatt
miliarder kroner 
Gj.sn.
normpris (NOK)  
Gj.sn. normpris 
(USD)
2004 137,3 257  38
2005 189,3  347 54
2006 219,4  416 65

Produksjonsvolum er en annen faktor som påvirker statens skatteinntekter. Fra 2005 til 2006 er den totale petroleumsproduksjonen redusert med ca 3,3 prosent, som tilsvarer 8,4 millioner standardkubikkmeter oljeekvivalenter (Sm3 o.e - Iht. Faktaheftet 2007 utgitt av Olje- og Energidepartementet. Samlet produksjon i 2006 var på 248 millioner Sm3 o.e (s. 199) . Reduksjonen består av en økning i produksjon av gass med 3,1 prosent og en økning i NGL på 6 prosent, samt en reduksjon i produksjon av olje og kondensat med hhv 7,8 prosent og 5,1 prosent (Produksjonen av hhv. olje, gass, kondensat og NGL var på 136,547, 87,614, 7,989 og 16,671 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i 2006).

Investeringene i petroleumssektoren utgjorde i 2006 ca. 95,7 milliarder kroner, som er en økning på ca. 7,2 milliarder kroner fra 2005. Investeringsnivået har både positiv og negativ betydning for statens skatteinntekter. Investeringene må forventes å gi høyere fremtidige salgsinntekter for selskapene, etter at de først har gitt en reduksjon i skattbar inntekt gjennom investeringsbaserte fradrag (avskrivninger, friinntekt og fradrag for finansutgifter). For 2007 er det forventet en økning av investeringer i forhold til 2006 (Iht. Faktaheftet 2007 s. 15, utgitt av Olje- og Energidepartementet).

Terminskatt for 2007
For inntektsåret 2007 er det skrevet ut forhåndsskatt (terminskatt) på 187,2 milliarder kroner, jfr. Oljeskattekontorets pressemelding 04.09.2007. Til grunn for beregningen av terminskatt ligger oljeselskapenes egne anslag på skattepliktig inntekt. Beregningene er hovedsakelig basert på realiserte priser for første halvår 2007, mens det for andre halvår er benyttet estimater.

Oljeselskapene har i sine estimater benyttet en oljepris for andre halvår på rundt 67,8 dollar. Så langt i andre halvår (t.o.m. oktober) har faktisk gjennomsnittlig oljepris vært 76,2 dollar. Selskapenes anslag på dollarkursen for andre halvår er ca 6, mens faktisk gjennomsnittlig kurs for andre halvår (t.o.m. oktober) er 5,7. Under forutsetning av tilsvarende priser resten av året, indikerer dette at terminskatten kan være noe undervurdert.

Vedlegg

Skatteliste

Vedlegg til pressemeldingen