Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Høring

Høring - forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter pensjonsavtale etter skatteloven

  • Publisert:

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag om å utvide a-opplysningslovens virkeområde til å omfatte utbetaling av pensjonsytelser etter lov om individuell pensjonsordning og etter pensjonsavtale etter skatteloven. Opplysninger om engangsutbetalinger fra slike pensjonsordninger, samt engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven § 7-7 fjerde ledd omfattes også av forslaget.

Som et ledd i skatteetatens arbeid med modernisering av innsending av grunnlagsdata fremmes forslag om at utbetalinger fra IPA- og IPS-avtaler og engangsutbetalinger etter innskuddspensjonsloven kan inngå i a-opplysningslovens virkeområde. Ytelsene som er innrapporteringspliktige etter a-opplysningsloven er ofte gjenstand for månedlige oppgjør, noe som også gjelder for løpende ytelser fra individuelle pensjonsavtaler. Ved innføringen av a-ordningen i 2015 må løpende skattetrekk (også frivillig skattetrekk) knyttet til ovennevnte utbetalinger innrapporteres via a-meldingen. Skattetrekk kan ikke lenger innrapporteres på terminoppgaven ettersom denne opphører ved innføring av a-meldingen.

Formålet med a-ordningen er blant annet å forenkle innrapporteringen fra arbeidsgiver til det offentlige, jf. Prop. 112 L (2011-2012) punkt 9. Vi mener at forslaget i høringsnotatet vil være forenklende for de som innrapporterer ytelser som i det vesentlige ligner på ytelser som innrapporteres gjennom a-ordningen, herunder øvrige pensjonsytelser. Gjennom Skattedirektoratets kontakt med opplysningspliktige i denne sektoren er det flere ganger fremkommet at dette er en ønskelig omlegging.

Det foreslås endringer i ligningsloven og samleforsfriften. Frist for å avgi høringsuttalelse til Skattedirektoratet er 27. februar 2015. Høringsinnspill sendes elektronisk til [email protected], og eventuelt også med ordinær post.

Vennligst oppgi vårt saksnummer 2014/849624 ved henvendelser i saken.