Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Endringer i bokføringsforskriften

  • Publisert:

Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale innen EØS-området.

Finansdepartementet fastsatte den 21. mai 2010 ”Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring”. Forskriften trådte i kraft samme dag. Endringene gjelder oppbevaring av regnskapsmateriale i utlandet, og er dels en oppfølging av forslag i delrapport III fra Bokføringsstandardstyret.

I ny § 7-5 gis adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater under følgende forutsetninger:

  • Avtale eller overenskomst med det aktuelle landet sikrer norske skatte- og avgiftsmyndigheter tilfredsstillende adgang til regnskapsinformasjonen for kontrollformål i oppbevaringstiden
  • Oppbevaringen skal ikke være til hinder for effektiv norsk politietterforskning

I delrapport III fra Bokføringsstandardstyret er det lagt til grunn at samarbeidsforholdet mellom de nordiske landene er velutviklet, og at oppbevaring i disse landene ikke er til hinder for eller i vesentlig grad forvansker bokettersyn og politietterforskning.

Skattedirektoratet er gitt fullmakt til å fastsette forskrift om hvilke land som oppfyller de nevnte forutsetningene, og vil komme med en slik forskrift så snart som mulig. I første omgang vil Skattedirektoratet komme med en forskrift som retter seg mot de nordiske land, i samsvar med forslaget i delrapport III fra Bokføringsstandardstyret. Deretter vil Skattedirektoratet foreta en vurdering av om andre land innen EØS-området tilfredsstiller de nevnte forutsetningene.

I forskriften § 7-5 er det videre satt følgende krav ved oppbevaring innen EØS-området:

  • Regnskapsmaterialet skal være tilgjengelig i lesbar form og skal kunne skrives ut på papir fra terminal eller lignende i Norge i hele oppbevaringsperioden.
  • Den bokføringspliktige skal skriftlig informere Skattedirektoratet om hvilket regnskapsmateriale som oppbevares i utlandet, hvor regnskapsmaterialet oppbevares, og hvordan kontrollmyndighetene til enhver tid kan få adgang til regnskapsmaterialet.

Dersom den bokføringspliktige vesentlig har overtrådt bestemmelser gitt i eller i medhold av bokføringsloven, eller dersom norske myndigheters tilgang til elektronisk regnskapsmateriale i utlandet har blitt vanskeliggjort på grunn av forhold på den bokføringspliktiges, herunder eventuelle tjenestetilbyderes, side, kan Skattedirektoratet ved enkeltvedtak pålegge bokføringspliktige å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Norge i en periode på inntil 3 år, jf. forskriften § 7-5 annet ledd.