Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Statlig sektor

  • Publisert:

Bestemmelsen som til nå har fulgt av avgiftsvedtaket § 1 bokstav i om statsforvaltningen og foretak omfattet av helseforetaksloven er også opphevet. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift for disse arbeidsgiverne har til nå vært på 14,1%, uansett hvilken kommune arbeidstakeren er skattepliktig til. Fra 2007 skal det anvendes ordinære satser for statsforvaltningen og helseforetakene. Det skal imidlertid ikke gjelde noe fribeløp for disse i sone Ia.

Det skal imidlertid fortsatt gjelde en forenklet oppgjørsordning for statens forvaltningsvirksomhet, jf. forskrift 27. november 2003 nr. 1398. Denne ordningen gjelder ikke for helseforetakene.