Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Presisering - Skjema (RF-1098) Formue av næringseiendom 2017 når ikke-børsnoterte aksjeselskap krever dokumentert markedsverdi lagt til grunn ved verdsettelse av næringseiendom

  • Publisert:
  • Avgitt 15.03.2018

I skjema RF-1098 Formue av næringseiendom 2017 er det avslutningsvis gitt anvisning på hvilke beløp som skal overføres til (RF-1028) Skattemelding for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017.

Her er det tatt inn følgende:

"Har du dokumentert markedsverdien, sammenlikner du verdien i post 288 med verdien i post 290 høyre felt. Er verdien i post 290 høyre felt lavest, skal verdien i post 290 venstre felt (dvs 100 prosent av verdien) korrigert for eierandelen, føres over i skattemeldingen. .."

Vi gjør oppmerksom på at setningen om at 100 prosent av verdien skal overføres skattemeldingen bare gjelder selskaper og innretninger som er formuesskattepliktig. Ikke-børsnoterte aksjeselskap som krever bruk av dokumentert markedsverdi i medhold av skatteloven § 4-10 (1) tredje punktum skal ved verdsettelse av næringseiendom overføre verdien i post 290 høyre felt (dvs. 96 prosent av verdien) til post 401A pkt. 2 eller post 401E pkt. 2 i RF-1028 Skattemeldingen for formue- og inntektsskatt – aksjeselskap mv. 2017.

Ikke-børsnoterte aksjeselskap som allerede har sendt inn skattemeldingen for 2017 og har brukt 100 prosent av dokumentert markedsverdi, kan endre opplysninger gitt i skattemeldingen i inntil tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen for inntektsåret 2017.