Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Kunngjøring

Terskelverdiene for revisjonsplikt justeres

  • Publisert:

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 3. januar 2018 med hjemmel i aksjeloven § 7-6 første ledd nr. 1 og 2 og annet ledd annet punktum forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6. Forskriften trer i kraft fra 10. januar 2018.

Stortinget vedtok i lov 16. juni 2017 en rekke endringer i aksjeloven. Blant endringene er at terskelverdiene for driftsinntekter, balansesum og aksjeinnskudd skal tas ut av aksjeloven § 7-6 og i stedet fastsettes i forskrift. Terskelverdien for antall ansatte skal fortsatt stå i loven.

Terskelverdiene for revisjonsplikt er forskriften hevet 5 til 6 millioner kroner i driftsinntekter og fra 20 til 23 millioner kroner i balansesum.

Hensikten er å justere terskelverdiene i tråd med inflasjonen slik at det opprinnelige nivået da muligheten for fravalg av revisjon ble innført i 2011 opprettholdes og hindre at det ikke blir en innstramming av revisjonsplikten.