Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Behandling av skatte- og avgiftskrav ved gjeldsordning etter gjeldsordningsloven - Opphevet

  • Avgitt 30.06.2003

Skattedirektoratets melding nr. 10/03, 30. juni 2003. SKD-meldingen ble opphevet 5. mars 2008 og erstattet av SKD-melding 7/08

Meldingen gir retningslinjer for behandling av skatte- og avgiftskrav i saker etter gjeldsordningsloven 17. juli 1992 nr. 99 (gol.), med endringer senest ved lov 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i gjeldsordningsloven m.m.