Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

SKD-melding

Endringer i merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven

  • Publisert:
  • Avgitt 25.06.2004

Skattedirektoratets melding nr 7/04, 25. juni 2004

Varebiler klasse 1 likestilles med personkjøretøyer i merverdiavgiftsregelverket.

Avgiftsplikten ved kjøp av tjenester fra utlandet er utvidet til også å omfatte kjøp fra Svalbard og Jan Mayen.

Presisering av fradragsretten for inngående merverdiavgift ved kjøp, drift mv. av personkjøretøy.

Bankers mv. opplysningsplikt etter merverdiavgiftsloven § 48 er blitt noe mer omfattende.

Redaksjonell endring i merverdiavgiftsloven §§ 63 og 48 a.

Enkelte mindre endringer i lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner mv. 

1 Innledning

2 Endringene i merverdiavgiftsloven § 48 og § 63

3 Endringene i merverdiavgiftsloven

4 Kompensasjonsloven

5 Redaksjonell endring

Vedlegg